Dla waszych wpisów i kontaktów księga i notes: "Przeciwko masztom telefonii komórkowej"

Brodnica | Rybnik | Rzeszów | dalsze miasta | Pl - De - En | Inicjatywa Demokracji Bezpośredniej | choroba mikrofalowa | Strona Pomiarowa | Ustawy i Druki
POSTULATY
RUCHU PRZECIW ELEKTROSKAŻENIOM
W POLSCE

do akceptacji i uzgodnienia z organizacjami, społecznościami i osobami indywidualnymi występującymi przeciw elektroskażeniom zagrażającym zdrowiu i życiu ludności Polski
skierowane do:

Minister Zdrowia
Minister Środowiska
Minister Sprawiedliwości
Rzecznik Praw Obywatelskich
Media


5.12.2006
pliki oryginalne, tytuł, .doc. 23,4 KB, tekst, .doc, 56,1 KB

wrzesień 2006 r

Postulaty dotyczą wszystkich źródeł technicznych, emitujących pola elektromagnetyczne (PEM) ze szczególnym uwzględnieniem systemu telefonii komórkowej.

Szczegółowym uzasadnieniem postulatów jest opracowanie pt. "Wszystkie stacje bazowe telefonii komórkowej w Polsce są budowane i pracują nielegalnie" (M. Kłoszewski).

UWAGA 1

Jest kardynalną zasadą, że wprowadzanie nowych środków lub technologii poprzedza badanie ich oddziaływania na zdrowie ludzi.
TELEFONIA KOMÓRKOWA JEST WPROWADZONA BEZ TAKICH BADAŃ!

UWAGA 2.
Wprowadzanie na tak masową skalę nowej technologii - telefonii komórkowej GSM, gdy istnieją przesłanki jej szkodliwego działania, jest po prostu masowym eksperymentem na ludziach.

W związku:

o z burzliwą emisją pól elektromagnetycznych (PEM) do środowiska w celach komercyjnych i związaną z tym modyfikacją geofizycznych warunków życia, stwarzającą zagrożenie zdrowia ludności,

o utrzymywaniem tej ludności w niewiedzy istniejących zagrożeń przez inwestorów, organa państwowe i podległe im placówki naukowe,

o z licznymi skargami ludności na wzrost schorzeń i umieralności związanych przyczynowo z działaniem PEM oraz na bierność i arogancje odpowiedzialnych organów,

wnosimy o:

1. bezzwłoczne przerwanie istniejącego procederu związanego z budową i eksploatacją źródeł PEM, w tym stacji bazowych telefonii komórkowej i przywrócenie praworządnego działania w tym zakresie, a szczególnie w zakresie ochrony ludności przed PEM pochodzącymi od tych źródeł,

2. rozpatrzenie w trybie pilnym wszystkich skarg ludności na postępowanie lokalnej administracji w sprawie źródeł PEM,

3. wprowadzenie moratorium na dalszą rozbudowę sieci telefonii komórkowej, w tym na system UMTS, do czasu uzyskania autorytatywnych gwarancji bezpieczeństwa zdrowotnego na gruncie faktów naukowych,

4. prowadzenie monitoringu oddziaływania źródeł PEM na środowisko, w tym szczególnie na zdrowie ludzi. Prowadzone obecnie tzw. pomiary kontrolne PEM nie są monitoringiem oddziaływania. Są one pozoracją działań ochronnych.

5. regulacje prawne uwzględniające aktualny stan wiedzy z dziedziny oddziaływań biologicznych PEM oraz postulaty profesjonalistów i organizacji pozarządowych w krajach zachodnich i w Polsce, dotyczące ochrony zdrowia i środowiska przed elektroskażeniami,

6. prowadzenie badań naukowych, wpływu PEM na organizmy żywe, w szczególności na człowieka. W badaniach tych uwzględnić nie tylko selektywnie wybrany materiał opracowany w ramach lobbingu, (np. zalecenia ICNIRP) lecz cały światowy oraz polski dorobek naukowy. Obecnie nie przywiązuje się należytej uwagi do takich badań.

Do programów badań włączyć występujące przypadki schorzeń i zgonów ludności zamieszkałej w pobliżu źródeł PEM (stacji nadawczych, instalacji energetycznych, urządzeń domowych i in.).

Upominamy się:

- aby badaniami objęto grupy ludności, które zgłaszają skargi na przyczynowy związek ich schorzeń z działaniem PEM. Wnosimy o przebadanie przypadków schorzeń, które wystąpiły u ludności w Słupsku w okolicy Radiowo-Telewizyjnego Ośrodka Nadawczego (RTON) przy ulicy Banacha 6.

- o reinterpretację wyników badań państwowych przeprowadzonych przez Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu w 1993 r. i przedstawionych w sprawozdaniu pt. "Ocena wpływu promieniowania elektromagnetycznego emitowanego przez Radiowe Centrum Nadawcze w Konstantynowie na stan zdrowia ludności zamieszkałej w II strefie ochronnej na podstawie wyników badań epidemiologicznych tej ludności."

Wyniki tych badań wymagały dużego wysiłku badaczy i znacznych kosztów. Są one gotowym materiałem badawczym. exAle istniejąca ich interpretacja i wnioski są sfałszowane i sprzeczne z opiniami i recenzjami niezależnych profesjonalistów. Mimo to nie doszło do jej weryfikacji. Interpretacja ta ugruntowała pogląd o braku szkodliwego działania RON k/Gąbina i była podstawą do przyjęcia Ustawy z dnia 14.12.1994 r. o odbudowie tego RON. Ustawa ta nie została zrealizowana właśnie z powodu istniejącej kontrowersji, z tego powodu inwestycje tą przeniesiono do Solca Kujawskiego.

exBadania k/Gąbina władze uznały za ewenement światowy, dlatego ten "ewenement" nie powinien być w ukryciu. Weryfikacja tych badań i ustalenie prawdy może być faktycznie przyczynkiem do światowego dorobku naukowego, ponieważ RON był ogromnym poligonem doświadczalnym działającym przez 17 lat. Ale weryfikacji tej nie można powierzać osobom związanym z byłą ekipą Ministra Zdrowia i Instytutu w Sosnowcu.

Ponadto wnosimy o:

1. ochronę ludności przed PEM wytwarzanymi przez urządzenia domowe, m.in. przez wymuszanie na producentach napisów o sposobie użytkowania tych urządzeń dla zapewnienia maksimum bezpieczeństwa, w tym napisów ostrzegających przed PEM emitowanym przez telefony komórkowe,

2. kontrolę poziomów PEM emitowanych przez wprowadzane na rynek wyroby. Np. niektóre typy telefonów komórkowych oraz kuchnie mikrofalowe wytwarzają PEM o poziomach przekraczających graniczną wartość dopuszczalną 0, l W/m2,
3. wprowadzić zakaz używania i sprzedaży telefonów bezprzewodowych systemu DECT ze względu na bezustanne emitowanie PEM o wysokim poziomie,

4. zalecić zakaz używania telefonów komórkowych przez dzieci i ograniczenie używania przez ludzi chorych i starszych,

5. wprowadzić zakaz używania telefonów komórkowych w szpitalach, sanatoriach, szkołach, przedszkolach, żłobkach, a także w autobusach, pociągach i in. środkach masowego transportu.

6. zabronić budowy stacji bazowych w pobliżu żłobków, przedszkoli, szkół, szpitali, domów opieki, zakładów karnych, na budynkach mieszkalnych w rezerwatach przyrody,w miejscowościach wypoczynkowych i sanatoryjnych,

7. wprowadzić przepisy chroniące ludzi przed PEM wytwarzanymi przez sprzęt u najbliższych sąsiadów,

8. zmniejszyć graniczną wartość dopuszczalną PEM w miejscach przebywania ludzi do poziomu nie przewyższającego 1 mikroW/m2 *, a w miejscach spania do 0,01 mikroW/m2,

9. prowadzić ochronę ludności przed PEM pochodzącymi od instalacji energetycznych dużych mocy,

10. prowadzić szeroką edukację ekologiczną w zakresie elektroskażeń.

* poziom 1 mikroW/m2 jest milion razy wyższy od poziomu tła naturalnego (0,000 001 mikroW/m2)

UZASADNIENIE

Motywem niniejszych "postulatów" jest istniejące i ciągle rosnące zagrożenie środowiska i zdrowia ludzi przez pola elektromagnetyczne (PEM) emitowane przez źródła techniczne, w tym głównie przez stacje bazowe telefonii komórkowej.

Objawami tego są narastające schorzenia i inwalidztwo u coraz młodszych ludzi w całym wysoko uprzemysłowionym świecie, mimo istnienia w nim wysokich technik medycznych i dużych nakładów na zdrowie. Są liczne protesty przeciw tym zagrożeniom.

We wszystkich znanych nam przypadkach w Polsce istniejące postępowania związane z budową i eksploatacją stacji bazowych nie były zgodne z prawem, przez co wywoływały konflikty społeczne.

Nagminnym łamaniem prawa było: nie powiadamianie zainteresowanej ludności o planowanej inwestycji, odsuwanie jej od udziału w postępowaniu, bezpodstawne wykluczanie z interesu prawnego, niezgodność inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i in.

Inwestorzy i administracja przedstawiają kłamliwe argumenty, powołują się na doniesienia wybrane z lobbingu. Blokuje się informacje o środowisku, utrudnia się dostęp do podstawowych dokumentów (oceny oddziaływania) lub ich się w ogóle nie wydaje.

Oceny (raporty) oddziaływania nie spełniają wymagań prawnych, są raportami nie o oddziaływaniach lecz o hipotetycznym rozkładzie pola e-m i to tylko w pobliżu anten nadawczych. Ekspertyzy te są wykonywane przez osoby niekompetentne. Nie ma żadnej merytorycznej kontroli tych ekspertyz.

Nie ma żadnej ochrony ludności przed elektroskażeniami. Przepisy prawne są pozoracją takiej ochrony. Legalizują one istniejące standardy techniczne i służą interesom finansowym inwestorów i państwa. Przepisy te są sprzeczne z konstytucją RP.

Szczegółowe uzasadnienie w opracowaniu - jak wyżej.Telefonia komórkowa, masowy eksperyment na ludziach | Zobrazowanie zakresu poziomów promieniowania mikrofalowego oraz związanego z nim ryzyka zdrowotnego | zobrazowanie stopnia zagrożenia zdrowia w świetle natężeń pola EM | Stacja telefonii komórkowej w Słubicach jest zbudowana i pracuje nielegalnie | Elektroskażenia - ujawnić prawdę | Wnioski dotyczące dokumentacji ze Świdnicy, "Wszystkie stacje bazowe telefonii komórkowej w Polsce są budowane i pracują nielegalnie" | Przeniesienie wieży z Banacha jest iluzją | Zagrożenie zdrowia od elektroskażeń, apel do ministra zdrowia, profesora Religi | Słubice, Kłoszewski, opracowanie eksperckie: Telefonia komórkowa oparta na istniejącej technologii jest chorobotwórcza.
| Radio Maryja; Ojcze Tadeuszu Rydzyk - nie zabijaj mikrofalami ! | Mgr inż. Marian Kłoszewski, Opinia Ekspercka w sprawie opracowania pt.: Karta informacyjna przedsięwzięcia Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej, materiał dowodowy w sprawie, czerwiec 2010