Apel do Premiera RP | Polanica Zdrój | Fotki rodziny Maciejczyków | Profesor Szyszkowska w sprawie Maciejczyków | Pomiary w Polanicy | Strona Pomiarowa | Ustawy i Druki | Polanica Zdrój mapa - położenie | exFrancja chce pomóc rodzinie Maciejczyk z Polanicy Zdrój - a kiedy zaproponuje pomoc ukraińska armia wyzwoleńcza UPA ? | exDer Familie Maciejczyk aus Polen- Altheide Bad hilft jetzt Frankreich ! | exDERMATOSIS and DERMATITIS The Maciejczyk family case. The small town of Polanica-Zdrój, located in Poland, is a famous spa town. | Przyczyny bankructwa Polanicy Zdroju


Opinia Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia | Wypowiedź Ministra Zdrowia Franciszki Cegielskiej | Wypowiedź Ministerstwa Infrastruktury | Monika Maciejczyk, Polanica, Sen wiosennej Nocy, Pejzaż z Polem Elektro - magnetycznym w Tle | Monika Maciejczyk, Polanica, Apokalipsa " Wojna Ostatnia " | Monika Maciejczyk, Polanica, Ukradli Polskę | wyrok sądowy Polkomtel 2003, .pdf, 490 KB | wyrok sądowy 2004, .pdf, 172 KB | Polanica- Polkomtel łamie prawo | Opinia Konserwatora Zabytków, .pdf, 98 KB | opinia Gelzoka: " Jak się bronić przed zgłoszeniami " | wyrok n/t skargi cywilnej Maciejczyk i inni z 13.5.2003, .pdf, 547 KB | dokument zagospodarowania przestrzennego, .pdf, 39 KB | pismo Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, .pdf, 174 KB | kolejny wyrok z Polanica Zdroju z komentarzami | W Polanicy Zdrój i w innych uzdrowiskach bez masztów - ustawaW Polanicy Zdrój bez masztów

 
2005-14-11

Przyjęta przez Sejm ustawa o uzdrowiskach umacnia nielegalny charakter stacji bazowej w Polanicy używanej też przez wiernych jako kościół. Ustawa zakłada, że uzdrowiska będą podzielone na trzy strefy: A, B i C. W strefie A, gdzie będą zlokalizowane zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego, a także inne obiekty służące lecznictwu uzdrowiskowemu lub obsłudze pacjenta i turysty, takie jak np. pensjonaty, restauracje lub kawiarnie, w pasie 500 metrów od niej, nie mogą powstawać stałe lub tymczasowe obiekty i urządzenia, które mogą utrudniać lub zakłócać przebywanie pacjentów na tym obszarze. Chodzi o stacje bazowe telefonii komórkowej, stacje nadawcze radiowe i telewizyjne, stacje radiolokacyjne i inne emitujące fale elektromagnetyczne.
Ustawa
z dnia 28 lipca 2005 r.
Dz.U. 2005 nr 167 poz. 1399
o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych[1]
Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu

Cytaty
cała ustawa, .doc, 135 KB | .pdf, 125 KB

Art. 38.
1. Na obszarze uzdrowiska lub obszarze ochrony uzdrowiskowej wydziela się trzy rodzaje stref ochronnych, oznaczone literami "A", "B" i "C":

1) strefę "A" obejmującą obszar, na którym są zlokalizowane lub planowane zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego, a także inne obiekty służące lecznictwu uzdrowiskowemu lub obsłudze pacjenta lub turysty, w szczególności: pensjonaty, restauracje lub kawiarnie, dla której procentowy udział terenów zielonych wynosi nie mniej niż 75%;
- w strefie ochronnej "A" zabrania się:
a) lokalizacji zakładów przemysłowych,
b) lokalizacji budownictwa wielorodzinnego i jednorodzinnego, z wyjątkiem modernizacji obiektów istniejących, bez możliwości zwiększenia powierzchni ich zabudowy,
c) uruchamiania pól biwakowych i campingowych, lokalizacji domków turystycznych i campingowych,
d) prowadzenia targowisk, z wyjątkiem punktów sprzedaży pamiątek, wyrobów ludowych, produktów regionalnych lub towarów o podobnym charakterze, w formach i miejscach wyznaczonych przez gminę,
e) trzymania zwierząt gospodarskich, w rozumieniu ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz.U. z 2002 r. Nr 207, poz. 1762 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 866),
f) prowadzenia działalności rolniczej, w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 113 i Nr 90, poz. 756),
g) organizacji rajdów samochodowych i motorowych,
h) lokalizacji stacji paliw, punktów dystrybucji produktów naftowych, nawozów sztucznych, składowisk odpadów stałych i płynnych, składów opału,
i) lokalizacji parkingów w liczbie miejsc postojowych większej niż 10% miejsc sanatoryjnych w obiekcie,
j) lokalizacji trwałych i tymczasowych obiektów i urządzeń, które mogą utrudniać lub zakłócać przebywanie pacjentów na tym obszarze, a w szczególności: stacji bazowych telefonii komórkowej, stacji nadawczych radiowych i telewizyjnych, stacji radiolokacyjnych i innych emitujących fale elektromagnetyczne,
k) organizowania imprez masowych, w rozumieniu ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 909), zakłócających proces leczenia uzdrowiskowego i działalności o charakterze rozrywkowym zakłócającej ciszę nocną w godz. 22-6, z wyjątkiem imprez masowych znajdujących się w harmonogramie imprez gminnych,
l) lokalizacji obiektów mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z odrębnymi przepisami, w szczególności takich jak: warsztaty samochodowe, wędzarnie ryb, garbarnie,
m) wszystkich czynności zabronionych, ujętych w wykazie dla strefy ochronnej "B" i "C";

2) strefę "B", dla której procentowy udział terenów zielonych wynosi nie mniej niż 55%, obejmującą obszar przyległy do strefy "A" i stanowiący jej otoczenie, który jest przeznaczony dla niemających negatywnego wpływu na właściwości lecznicze uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej oraz nieuciążliwych w procesie leczenia obiektów usługowych, turystycznych, rekreacyjnych, sportowych i komunalnych, budownictwa mieszkaniowego oraz innych związanych z zaspokajaniem potrzeb osób przebywających na tym obszarze lub objęty granicami parku narodowego lub rezerwatu przyrody albo jest lasem, morzem lub jeziorem,
przy czym w strefie ochronnej "B" zabrania się:
a) lokalizacji nowych oraz rozbudowy istniejących zakładów przemysłowych, punktów skupu złomu i punktów skupu produktów rolnych,
b) lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni większej niż 400 m2 z obiektami towarzyszącymi,
c) lokalizacji i uruchamiania stacji paliw lub urządzeń emitujących fale elektromagnetyczne mogących znacząco oddziaływać na środowisko, nie bliżej niż 500 m od granicy obszaru strefy ochronnej "A", uruchamiania punktów dystrybucji i składowania środków chemicznych, produktów naftowych i innych artykułów uciążliwych dla środowiska,
d) wyrębu drzew leśnych i parkowych, z wyjątkiem cięć sanitarnych,
e) pozyskiwania surowców mineralnych innych niż naturalne surowce lecznicze,
f) prowadzenia robót melioracyjnych mających na celu niekorzystną zmianę istniejących stosunków gruntowo-wodnych,
g) lokalizacji parkingów o wielkości powyżej 50 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, dostawczych i autobusów,
h) wszystkich czynności zabronionych ujętych w wykazie dla strefy ochronnej "C";


Skarga
10 Listopad 2005

Do:
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42
00-926 Warszawa

(22) 661-81-11

Skargi.Wnioski@gunb.gov.pl

Skarga

Z uwagi na zaistniałą sytuację całkowitej kompromitacji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowanego w Kłodzku pana Piotra Zwierzyńskiego oraz Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego pan mgr, inż. Mirosława Mikołajewskiego zwracam się do Najwyższego Organu w Budownictwie o publiczne wyjaśnienie dla wszystkich zainteresowanych Polaków poniżej podanych faktów.

Zdaniem panów, Mikołajewskiego i Zwierzyńskiego Polacy mają nie uznawać decyzji organów administracji budowlanej oraz prawomocnych orzeczeń Sądów Administracyjnych, a wynika to z

Wyroków Sądów Administracyjnych zapadłych w powyższej sprawie w dniu 13 05. 2003 syg akt II SA/Wr 2551/2000 oraz II SA/Wr 1385/2000 w sprawie nielegalnej stacji bazowej telefonii komórkowej w Polanicy Zdroju mówiące, że

Cytuje zawarte w sentencji wyroku uzasadnienie i interpretację prawną

"Sprawa będąca przedmiotem zaskarżonej decyzji i decyzji ją poprzedzających dotyczy instalacji w obiekcie budowlanym urządzeń stacji bazowej telefonii komórkowej. Instalacja wewnątrz obiektu budowlanego urządzeń technicznych nie powoduje zmiany sposobu zagospodarowania terenu, a jedynie zmianę sposobu użytkowania części obiektu budowlanego, co wymaga pozwolenia w trybie art. 71 ustawy z 7 lipca 1994 r- Prawo Budowlane".

Wymienieni panowie kwestionują powyższe wyroki i jako odosobnione idiotyczne przypadki zgodnie twierdzą, iż stacja bazowa telefonii komórkowej usytuowana na wieży kościoła zaliczona została do obiektów sakralnych, ich zdaniem oczywiście.

W tym momencie oczekuję publicznej odpowiedzi czy Polacy mają honorować decyzje organów administracji budowlanej oraz Prawomocne Wyroki Sądów Administracyjnych, czy tak jak ci panowie ignorować je.

Ich zachowanie jest żałosne i godne pogardy, tylko jak wiadomo, czarne owce znajdują się w każdej instytucji.

W tym momencie chcę podziękować Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego za doskonale wykształconego i doskonale znającego prawo Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Żorach pana mgr inż. Andrzeja Brockiego, który potwierdził swoją fachowość i to, że nie obawiał się wstrzymać użytkowania pomieszczenia parafialnego i wydać nakaz rozbiórki stacji bazowej PLUS GSM na kościele Św. Stanisława w Żorach.

Mieszkańcy Żor wiedzą, że to człowiek szlachetny i uczciwy.

Na jego tle panowie Mikołajewski i Zwierzyński to totalni nieudacznicy pobierający bezprawnie publiczne pieniądze, kompletnie nieznający prawa oraz występujący przeciwko obywatelom a zwłaszcza rodzinie Maciejczyk z Polanicy Zdroju.

Inspektorzy, którzy publicznie nawołują do podważania prawomocnych orzeczeń Sądów Administracyjnych powinni odejść i należy rozważyć likwidację Dolnośląskiego oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kłodzku, bo po co ma istnieć skoro twierdzi się tam oficjalnie, że prawa nie trzeba przestrzegać.

Proszę publicznie odnieść się do powyższego i tym samym udzielić odpowiedzi czy Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego unieważni ich bezprawne decyzje lub sam podważy wymienione wyroki Sądów Administracyjnych.

Wnoszę o dyscyplinarne zwolnienie panów Mikołajewskiego i Zwierzyńskiego, bo dalej będą kompromitować siebie, a tym samym wszystkie organy budowlane.

Informacje na stronie http://iddd.de pana Krzysztofa Puzyny.

W obecnej chwili można jednoznacznie stwierdzić, że stacje bazowe telefonii komórkowej usytuowane w pobliżu terenów zamieszkałych przez ludność zabijają masowo Polaków, zwierzęta oraz degradują środowisko.

Powtarzam panowie Mikołajewski oraz Zwierzyński przynoszą wstyd organom administracji publicznej.

Zbigniew Gelzok.

Niżej podpisany
Zbigniew Gelzok
Stowarzyszenie Przeciwko Elektroskażeniom.
44-251 Rybnik
gelzok@interia.pl
Petycja Pomóż Polanicy została zdjęta. Diese Petition ist nicht mehr online.

fragment z wyroku skargi cywilnej Maciejczyk i inni z 13.5.2003, str. 5

Uwaga K. P. stacja bazowa telefonii komórkowej jest w swojej istocie urządzeniem nadawczo-odbiorczym. To musiał sąd wiedzieć !

Profanacja kościołów przez stacje bazowe doprowadziła do zakazu przebudowy budowli sakralnych na stacje telefonii komórkowej w Diecezji Linz - Austria

Przebudowa kościoła na stacje bazową prowadzi do zmiany zachowania ludzi, nie tylko ze względu na śmiertelnie szkodliwe, pulsujące promieniowanie e-m, ale ze względu na przepisyBHP, patrz tabliczki ostrzegające Ery-GSM. Kosciół w Polanicy - Zdrój zmienił swoje przeznaczenie, wieża kościoła przestała być, nawet dla samozwańczego właściciela kościoła - proboszcza dostępna !Przesyłam kolejny wyrok z Polanicy-Zdroju,

bardzo korzystny, z którego jednoznacznie wynika, że Polkomtel popełnił oszustwo albowiem wystąpił o montaż urządzeń zgodnie z Prawem Budowlanym, a to nie dotyczy stacji bazowej telefonii komórkowej.

Proszę podkreślić końcówkę wyroku, który mówi o konieczności zastosowania art.71 Prawa Budowlanego oraz że Sąd nie twierdzi iż stacja jest bezpieczna dla zdrowia, raport tego nie gwarantuje.

W przypadku tego kościoła jest bardzo ciekawa rzecz albowiem,

Prawo Budowlane

Art. 71.
5. Właściwy organ wnosi sprzeciw, jeżeli zamierzona zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części:

1) wymaga wykonania robót budowlanych, objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę;

2) narusza ustalenia obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego albo decyzji o warunkach budowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

Zgodnie z dokumentem, który panu wysyłam w planie zagospodarowania przestrzennego jest wzmianka, iż teren ten jest ujęty w planie jako obiekt sakralny i pozostaje pytanie tylko czy stacja bazowa jest takim obiektem co zgodnie ze słowami Papieża Jana Pawła II na pewno nie, chyba że ta stacja ma rangę kultu i zaliczona została do obiektów sakralnych.

Ponadto wysyłam pismo Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, który potwierdza nielegalność stacji bazowej.

PLUS GSM prowadzi bandyckie działania, ciekawe który z klubów poselskich poświęci się dla przestępcy.

POLKOMTEL CO UDOWODNIONE TO PRZESTĘPCZA FIRMA, KTÓRA DZIAŁA PRZECIWKO OBYWATELOM POLSKI.JAK BRONIĆ SIĘ PRZED BEZPRAWNYMI ZGŁOSZENIAMI.
fragment z wyroku skargi Polkomtelu z 13.5.2003, str. 5 u dołu

tytuł wyroku Polanica 2003Wszystko jasne, tylko pozwolenie na budowę zgodnie prawomocnymi orzeczeniami Sądów Administracyjnych, a zgłoszenia budowy z art. 30 Prawa Budowlanego są chybione i nie mają podstawy prawnej.

Przesyłam panu bardzo korzystny wyrok dla Polanicy, gdzie Sąd Administracyjny w prawomocnym postępowaniu przyznaje i zgadza się z tym operator telefonii komórkowej, że montaż przedsięwzięcia wymaga,

Prawo Budowlane
Art. 71.
1. Przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rozumie się w szczególności:

2. Zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga zgłoszenia właściwemu organowi.

3.W zgłoszeniu należy określić dotychczasowy i zamierzony sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.. Do zgłoszenia należy dołączyć:

4. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, należy dokonać przed dokonaniem zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Zmiana sposobu użytkowania może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni, od dnia doręczenia zgłoszenia, właściwy organ, nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji i nie później niż po upływie 2 lat od doręczenia zgłoszenia.

5. Właściwy organ wnosi sprzeciw, jeżeli zamierzona zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części:

1) wymaga wykonania robót budowlanych, objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę;

2) narusza ustalenia obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego albo decyzji o warunkach budowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

3) może spowodować niedopuszczalne:

a) zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia,
b) pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków,
c) pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych,
d) wprowadzenie, utrwalenie będzie zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.

6. Jeżeli zamierzona zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga wykonania robót budowlanych:
1) objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę - rozstrzygnięcie w sprawie zmiany sposobu użytkowania następuje w decyzji o pozwoleniu na budowę;

Razem z wyrokiem z Brodnicy mamy pełny zestaw oszust operatora i oni są świadomi iż oszukują urzędników, a jako przykład dołączam zgłoszenie Centertela na kościele Św. Stanisława w Żorach.

Sądy Administracyjne przesądziły tę kwestię jednoznacznie, tylko art. 71 Prawo Budowlane co jest zgodne z "Prawo Ochrony Środowiska"

Art.46.

1. Wydanie decyzji w sprawie planowego przedsięwzięcia mogąco znacząco oddziaływać na środowisko wymaga, z zastrzeżeniem ust. 7. przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko..

4. Decyzją, o której mowa w ust. 1, jest:

1) decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu-wydawana na podstawie przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
2) decyzja o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego oraz decyzja o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, wydawana na podstawie ustawy z dnia 7 LIPCA 1994 r.- Prawo budowlane..

Wyrok z Polanicy pokazuje głupotę PLUS GSM, który myślał że wygrał sprawę lecz wykładnia tego wyroku to ogromna porażka operatorów.

To myślę zakończy domysły jak powinny być montowane stacje, przy pomocy tylko pozwolenia na budowę.

Ponadto dołączam opinię konserwatora zabytków, z którego pisma wynika jednoznacznie, że stacja bazowa na kościele w Polanicy jest nielegalna i chcą to legalizować.

Tylko Nadzór Budowlany zapomniał, że nie ma uprawnień do tego bo nie opiera się na Prawie Ochrony Środowiska.

Polkomtel wyjaśnił to sam dając nam wyrok. Trzeba mu podziękować za to.

MAMY ICH TERAZ, TYLKO DZIAŁAĆ. OPERATORZY ŻADEN URZĘDNIK NIE DA SIĘ JUŻ KUPIĆ. MY POLACY NADCHODZIMY. KŁAMSTWA I OSZUSTWA UDOWODNIONE..

Pozdrawiam Zbigniew Gelzok.
From: gelzok przy neostrada.pl
To: DWINB@poczta.onet.pl
Sent: Tuesday, June 07, 2005 7:05 AM
Subject: Polanica- Polkomtel łamie prawo.Stowarzyszenie Przeciwko Elektroskażeniom "Prawo do życia" Gelzok Zbigniew Ul. Bracka 16 A 44-251 Rybnik 9

Z uwagi na matactwa organów w Polanicy Zdroju informuję Główny Nadzór Budowlany, że stacja bazowa jest przedsięwzieciem i jest zatwierdzana w drodze decyzji: "Prawo Ochrony Środowiska"Art.46.1.

Wydanie decyzji w sprawie planowego przedsięwzięcia mogąco znacząco oddziaływać na środowisko wymaga, z zastrzeżeniem ust. 7. przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Decyzją, o której mowa w ustawie, jest:

1) decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu-wydawana na podstawie przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

2) decyzja o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego oraz decyzja o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, wydawana na podstawie ustawy z dnia 7 LIPCA 1994 r.- Prawo budowlane.

Dlaczego nikt nie chce pomóc rodzinie Maciejczyk?
Czyżby PLUS rządził już w tym kraju?
Proszę o odpowiedź.

Mam nadzieję, że nowa władza zrobi porządek w tym kraju i z Nadzorem Budowlanym również.

Do wiadomości Klub Poselski Prawo i Sprawiedliwość, Platforma Obywatelska, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Jak Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego może mataczyć w tej sprawie, to ochydne i niedopuszczalne !

Przepisy trzeba znać. Stacja na kościele w Polanicy Zdroju jest bezprawna i nie zatwierdzona w drodze decyzji, od kiedy przedsięwzięcie znacząco mogąco oddziaływać na środowisko jest robione na zgłoszenie.
Kpina.

Operator przejął władze w tym kraju i skorumpował urzędników.

Pozdrawiam Zbigniew Gelzok.

NA PODSTAWIE ART 65 KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO (DZ.U. Z 200R.. NR 98 POZ.1071 Z PÓŻNIEJSZYMI ZMIANAMI) SPRAWĘ PRZEKAZAŁEM DO POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO w KŁODZKU.

JEDNOCZEŚNIĘ INFORMUJĘ, IŻ WOJEWÓDZKI INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO JEST ORGANEM I INSTANCJI W SPRAWACH OBIEKTÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH:

1) USYTUOWANYCH NA TERENIE PASA TECHNICZNEGO, PORTÓW I PRZYSTANI MORSKICH, MORSKICH WÓD WEWNĘTRZNYCH, MORZA TERYTORIALNEGO I WYŁĄCZNEJ STREFY EKONOMICZNEJ, A TAKŻE NA INNYCH TERENACH PRZEZNACZONYCH DO UTRZYMANIA RUCHU I TRANSPORTU MORSKIEGO,

2) HYDROTECHNICZNYCH PIĘTRZĄCYCH, UPUSTOWYCH, REGULACYJNYCH, MELIORACJI PODSTAWOWYCH ORAZ KANAŁÓW I INNYCH OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH KSZTAŁTOWANIU ZASOBÓW WODNYCH I KORZYSTANIU Z NICH, WRAZ Z OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYMI,

3) DRÓG PUBLICZNYCH KRAJOWYCH I WOJEWÓDZKICH WRAZ Z OBIEKTAMI I URZĄDZENIAMI SŁUŻĄCYMI DO UTRZYMANIA TYCH RDÓG I TRANSPORTU DROGOWEGO ORAZ SYTUOWANYMI W GRANICACH PASA DROGOWEGO SIECIAMI UZBROJENIA TERENU - NIEZWIĄZANYMI Z UŻYTKOWANIEM DROGI, A W ODNIESIENIU DO DRÓG EKSPRESOWYCH I AUTOSTRAD - WRAZ Z OBIEKTAMI I URZĄDZENIAMI OBSŁUGI PODRÓŻNYCH, POJAZDÓW I PRZESYŁEK,

3a) USYTUOWANYCH NA OBSZARZE KOLEJOWYM,

4)LOTNISK CYWILNYCH WRAZ Z OBIEKTAMI I URZĄDZENIAMI TOWARZYSZĄCYMI,

5) USYTUOWANYCH NA TERENACH ZAMKNIĘTYCH

ART 83.3 PRAWA BUDOWLANEGO (DZ.U. Z 2003 R. NR 207 POZ 2016 Z PÓŻNIEJSZYMI ZMIANAMI)
W lipcu 2000 r. ówczesny minister zdrowia Franciszka Cegielska wydała opinię, w której stwierdza: "(...) Nie znajduję uzasadnienia dla pozytywnego opiniowania wniosków o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji stacji bazowych i anten telefonii komórkowej w strefie "A" ochrony uzdrowiskowej. W przypadkach koniecznych proponuję instalowanie tych urządzeń w strefach "B" i "C" ochrony uzdrowiskowej."

Po dwóch latach, w październiku 2002 r. sekretarz stanu w ministerstwie zdrowia Ewa Kralkowska wydała kolejną opinię, z której wynika, że stacje bazowe powinny być lokalizowane nie tylko poza strefą "A", ale również poza strefą "B".


Opinia Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia

[Pieczęć orła w koronie]
Minister Zdrowia
OZU-590/02                                                                                            Warszawa, dnia 18.10.2002 r.

Urzędy Miast i Gmin
W miejscowościach uzdrowiskowych

W związku z licznymi wystąpieniami w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegających na budowie lub rozbudowie stacji bazowych telefonii komórkowej w strefach "A" i "B" ochrony uzdrowiskowej, z tytułu zwierzchniego nadzoru Ministra Zdrowia nad lecznictwem uzdrowiskowym, ochroną warunków naturalnych, a także właściwym kształtowaniem czynników środowiskowych (art.6 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym " Dz. U. nr 23 poz. 150 z późn. zm.), zajmuję następujące stanowisko:

Obszar "A" ścisłej ochrony uzdrowiskowej jest funkcjonalnym przedłużeniem najbliższego otoczenia zakładów i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego. Głównymi funkcjami terenu są funkcje lecznicze, dlatego też wszelkie inwestycje prowadzone na tym terenie, winny być dostosowane do tych wymogów, realizując funkcję główną lub ją uzupełniając.
Obszar "B" ochrony uzdrowiskowej stanowi otulinę dla ścisłej strefy "A" lecznictwa uzdrowiskowego, jest buforem pomiędzy tą strefą a strefą "C" ochrony uzdrowiskowej. Przeznaczony jest dla potrzeb usług wspomagających działalność uzdrowiska, mieszkalnictwa, turystyki w tym pensjonatów, hoteli, campingów itp.;
Stacje bazowe telefonii komórkowych należą do instalacji, które według § 2 pkt 8 lit. k rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 14 lipca 1998r. w sprawie określenia inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi albo mogących pogorszyć stan środowiska oraz wymagań, jakim powinny odpowiadać oceny oddziaływania na środowisko tych inwestycji (Dz.U. Nr 93 z 1998r. poz. 589), są zaliczane do rodzaju mogących pogorszyć warunki środowiska.

Inwestycje obejmujące urządzenia będące źródłem elektromagnetycznego promieniowanie niejonizującego w żadnej mierze nie są zgodne z funkcją obszarów ochrony uzdrowiskowej.
Powołując się na wyniki badań przeprowadzonych przez WHO, w ramach międzynarodowego programu pt. "Pole elektromagnetyczne " projekt EMF" nie wyklucza się szkodliwego wpływu pól elektromagnetycznych na organizmy żywe.
Podobne stanowisko zajął Zakład Ochrony Mikrofalowej Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii w Warszawie na konferencji pt. "GSM a ochrona zdrowia i środowiska " przepisy, badania, fakty", która odbyła się w dniach 8-9 kwietnia 1999 r. w Warszawie, stwierdzając na podstawie przeprowadzonych doświadczeń na zwierzętach, możliwość występowania biologicznych skutków ciągłego narażenia na promieniowanie o niskiej intensywności, charakterystyczne dla stacji bazowych. Dlatego też w przypadku lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej zaleca się prowadzenie polityki "rozważnego unikania", brania pod uwagę względów estetycznych oraz wrażliwości społecznej.

Uznając potrzebę budowy sieci telefonii komórkowej stanowiącej część infrastruktury technicznej współczesnej cywilizacji, uznaję za zasadne lokalizację tego typu inwestycji poza obszarami "A" i "B" ochrony uzdrowiskowej.

W sprawie dotyczącej warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla stacji bazowych i anten nadawczych telefonii komórkowej wypowiedział się Minister Zdrowia pismem z dnia 17 lipca 2000 r. znak UZZ-232/2000.
Niniejsze pismo jest kontynuacją polityki Ministra Zdrowia w zakresie konieczności ochrony warunków naturalnych niezbędnych dla prowadzenia i rozwijania lecznictwa uzdrowiskowego, jak również w odniesieniu do lokalizacji wszelkich inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi albo mogących pogorszyć stan środowiska w miejscowościach uzdrowiskowych.

[Pięczęć prostokątna]
Z upoważnienia
Ministra Zdrowia
Sekretarz Stanu
Ewa Kralkowska
[podpis nieczytelny]


Wypowiedź Ministra Zdrowia Franciszki Cegielskiej

Szanowni Państwo

W związku z coraz liczniejszymi wystąpieniami w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla stacji bazowych i anten nadawczych telefonii komórkowej przypominam, iż na terenach uzdrowisk obowiązują szczególne warunki gospodarczego korzystania ze środowiska.

Zabrania się tam budowy lub rozbudowy obiektów wpływających szkodliwie na środowisko uzdrowisk.
Instalacje o których mowa zostały zaliczone do rodzaju mogących pogorszyć warunki środowiska i zdrowie ludzi i jako takie podlegają rygorom.

Obszar "A" ścisłej ochrony uzdrowiskowej jest funkcjonalnym przedłużeniem najbliższego otoczenia zakładów i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego. U podstaw idei tworzenia takiego obszaru leży zasada, iż w nim powinny znajdować się jedynie zakłady i urządzenia w których realizowane są programy lecznicze.
Biorąc powyższe pod uwagę nie znajduję uzasadnienia dla pozytywnego opiniowania wniosków o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji stacji bazowych i anten telefonii komórkowej w strefie "A" ochrony uzdrowiskowej.
W przypadkach koniecznych proponuję instalowanie tych urządzeń w strefach "B" i "C" ochrony uzdrowiskowej.

Dodatkowym argumentem przemawiającym za takim rozwiązaniem jest fakt, iż w zdecydowanej większości uzdrowisk strefa "A" ścisłej ochrony uzdrowiskowej jest niewielka powierzchniowo a zabudowa jak i rozwiązania architektury przenoszą klimat tradycji i kultury sprzed kilkudziesięciu lat.

Umieszczanie instalacji anten na obszarze "A" powoduje, iż krajobraz zmienia charakter na bardziej przemysłowy, burzona jest harmonia pejzażu i dostosowanych do niego rozwiązań urbanistycznych a wyznaczone osie i punkty widokowe tracą pozytywny charakter ładu.

Zespół tych czynników współtworzy warunki środowiskowe niezbędne do prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego.
Nie można przyjmować tych samych kryteriów zagospodarowania przestrzennego dla strefy ścisłej ochrony uzdrowiskowej co dla pozostałych obszarów gdyż w ten sposób gubi się wyjątkowość tej strefy a w konsekwencji poddaje się w wątpliwość celowość tworzenia obszarów specjalnej ochrony.

Tereny uzdrowisk są objęte przez ustawodawcę szczególną troską, czego wyrazem są między innymi zapisy w ustawie o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym, obligujące Ministra Zdrowia do czuwania nad właściwym kształtowaniem czynników środowiskowych i ochrony warunków naturalnych.

Minister Zdrowia
Franciszka Cegielska
UZZ-232/2000
17 lipca 2000