umtsno.de

Neu hinzu | Beweise | Recht | Kontakt | Statistik | Grenzwerte


Dla waszych wpisów i kontaktów księga i notes: "Przeciwko masztom telefonii komórkowej"

Państwo jest dla obywateli, a nie obywatele dla państwa
A. Einstein
Zgodnie z prawem budowlanym, każdy mieszkaniec w miejscowości gdzie budowana jest stacja
bazowa jest stroną postępowania. W związku z tym wszystkie stacje są nielegalne !!!

Z. Gelzok


Wyrok - kompromitacja Instytutu Medycyny Pracy w Sosonowcu

Elrow - Do Prezydenta miasta Rybnika A. Fudali
Elrow - postępowanie przeciwko ERA GSM w Rybniku
Elrow - w Rybniku potwierdzili, że anteny na maszcie ERA GSM są bez pozwolenia


Walka o zdrowie w Rybniku-Gotartowice, pismo 2
Najszybsza porażka PLUSA
Kamień zaczyna walczyć
Naruszenia prawa przez Prezydenta Miasta Rybnik A. Fudali
Komentarz K.P.
Jastrzebie Zdrój zaczyna protesty .pdf, 240 KB
Diabeł Rokita, planuje piekło dla polskich rodzin, (.pdf, 60 KB)
W Ochojcu ludzie, strony, stowarzyszenie pozbawieni praw


Rybnik-Ochojec

22.08.2006- nieważność decyzji Prezydenta miasta Rybnika oraz Wojewody Śląskiego

O6.6.05, Ochojec - historyczny sukces!

13.04.05, Prezydent Miasta Rybnika odmówił udzielenia pozwolenia na budowę stacji na dachu budynku "ELROW"

02.06.05 w Ochojcu te anteny poniżej PLUS GSM

23.05.2005 Wojewoda Śląski uchyla w całości postanowienie Fudali i Błaszczyńskiego,
że mieszkańcy nie są stroną, (.pdf, 94 KB)

18.05.05 Elrow i Ochojec -wszczęcie postępowania wobec samowoli budowlanej Polkomtelu
Protokół interwencyjnej kontroli sanitarnej, (.pdf, 102 KB)

14.05.05 zawiadomienie prokuratury rejonowej w Rybniku oryginalny dokument (.doc, 35 KB)

12.05.05 składamy odwołanie od decyzji pozwolenia na budowę
oryginalny dokument (.doc, 50 KB)

07.05.05 odwołanie m. in. od decyzji Błaszczyńskiego i innych, że mieszkańcy nie są stroną
oryginalny dokument (.doc, 52 KB)

07.05.05 trzeba pokazać fałszerstwa oraz kłamstwa Polkomtel S.A.

05.05.05 w świetle prawa decyzja Prezydenta Miasta Rybnik została wstrzymana
i przekazał on sprawę do powiatowego Nadzoru Budowlanego (.pdf, 52 KB)

05.05.05 diabelska decyzja urzędnika miasta Rybnik Błaszczyńskiego
- narażeni na śmiertelne promieniowanie e-m mieszkańcy nie są stroną !!!

01.05. 05 w sprawie Ochojca- stanowisko pana Gelzoka

29. 04. 05 zawiadomienie o decyzji pozwolenia na budowę(.doc, 6 KB)

27.04.05 decyzja pozwolenia na budowę (,pdf. KB 242)

Stanowczo nie wyrażamy zgody na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej, a nasza decyzja
jest zgodna również z najwyższym prawem (.doc, 48 KB)

Do Prokuratury Rejonowej w Rybniku.
oryginał listu(.doc, 30 KB)

URZĄD MIASTA RYBNIKA
oryginał listu(.doc, 25 KB)

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
oryginał listu(.doc, 25 KB)

14. 03. 05 wniosek o wydanie decyzji na budowę

nowy polecany wzór listu
"Jak bronić się przed stacjami" (.doc, 46 KB)

stary wzór listu
stary wzór listu "Jak bronić się przed stacjami" wypełniony
oryginał listu "Jak bronić się przed stacjami" (.doc, 40 KB)

stary wzór listu "Jak bronić się przed stacjami" do indywidualnego użytku
jako .doc, 40 KB
jako .pdf, 139 KB- z linkami do dokumentów

opis postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz pozwolenia na budowę.
jako .doc, 48 KB
jako .pdf, 106 KB- z linkami do dokumentów


dalsze tekstyFałszywe decyzje Wojewody Śląskiego oraz Prezydenta Miasta Rybnika !

11.9.06

GŁÓWNY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO
Warszawa, 2006 - 08 - 22 , DOR/ORZ/7201/908/06

DECYZJA
Na podstawie art. 157 § 1 w zw. z art. 156 § 1 pkt 2 oraz art. 158 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Mieczysława Augustowskiego (reprezentowanego przez pełnomocnika - Pana Zbigniewa Gelzoka) z dnia 03 kwietnia 2006 r., w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 29 marca 2006 r., znak: RR-AB.III/RN/7111/18/06, oraz utrzymanej nią w mocy decyzji Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 12 grudnia 2005 r., nr 7/7362/2005, odmawiającej wznowienia postępowania w sprawie zakończonej decyzją Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 15 grudnia 2003 r., nr 1045/73530/2003, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą PTK CENTERTEL Sp. z o. o. pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej nr F1 5090-KWKA 1 OCHOJEC, na działce nr ew. 388/1 przy ulicy Rybnickiej w Rybni ku-Ochojcu,

stwierdzam nieważność w/w decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 29 marca 2006 r., znak: RR-AB.III/RN/7111/18/06, oraz poprzedzającej ją decyzji Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 12 grudnia 2005 r., nr 7/7362/2005, w części odmawiającej wznowienia postępowania z powodu przyczyny określonej w art. 145 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz odmawiam stwierdzenia nieważnosci powyższych decyzji w części odmawiającej wznowienia postępowania z powodu przyczyny okreslonej w art. 145 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego.


Uzasadnienie w pliku .pdf


( 251,5 KB)

uwaga umtsno: za co oni biorą pensje? za fałszywe decyzje? czy za swoją niekompetencję?
Jeśli założyć, że ci ludzie się na takie stanowiska nadają to ich permanentne, fałszywe decyzje przeciwko mieszkańcom, którym powinni służyć udowadniają ich korupcję

W Ochojcu te anteny poniżej PLUS GSM

W Ochojcu te anteny poniżej PLUS GSM nie miały żadnego pozwolenia, nawet we wstępnej fazie Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. To totalne bezprawie PLUS i Centertel złamał stare pozwolenie na budowę. Gdy uszanuje się zasady prawa to wieża będzie zdemontowana.

02 Jun 2005
Składamy odwołanie

Augustowski Mieczysław Rybnik 2005-05-12
Augustowska Dudek Iwona
Ul. Gontowa 11 A
44-207 Rybnik

Wojewoda Ślaski
Za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rybnik

Odwołanie

Składamy odwołanie od ,
"Decyzja pozwolenia na budowę nr Ar - II - 73530/00078/05 Prezydenta Miasta dotycząca :
"budowy stacji bazowej telefonii komórkowej GSM Nr BT-24370 "RYBNIK - OCHOJEC" w Rybniku - Ochojcu przy ul. Rybnickiej - na części parceli 388/1".

W związku z rażącym naruszeniem prawa Konstytucyjnego, Prawa Ochrony Środowiska, Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz w związku z wydaniem pozwolenia na budowę stacji, która została zbudowana kilka miesięcy wcześniej bez pozwolenia , i tym samym decyzja nigdy nie zostanie wykonana.

"Prawo Ochrony Środowiska"
Art. 11
Decyzja wydana z naruszeniem przepisów dotyczących ochrony środowiska jest nieważna.

Uzasadnienie

Decyzji zarzucamy,

1. Złamania prawa poprzez wydanie pozwolenia na budowę, mimo że operator PLUS GSM złamał prawo i wybudował już kilka miesięcy temu stację nielegalnie bez udziału społeczeństwa i stron, co w świetle prawa powoduję, że decyzja pozwolenia jest bezprzedmiotowa.

USTAWA
z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane
Rozdział 4
Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych.
Art. 28.
1. Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem art. 29-31.
Art. 32.
1. Pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego może być wydane.
4a. Nie wydaje się pozwolenia na budowę w przypadku rozpoczęcia robót
budowlanych z naruszeniem przepisu art. 28 ust. 1.


Powyższa decyzja spowodowała już całkowity brak zaufania do wymienionego wydziału.

2. Zgodnie z pismem i stanowiskiem
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Departament Telekomunikacji
Adres do korespondencji:
ul. Chałubińskiego 4/6,00-928 \Warszawa
tel. 522-50-00; fax 522-50-45
LT4o-053-01/05

3. Stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budową są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczystości lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu. Wybudowanie inwestycji bez zgody stron jest naruszeniem prawa.

Powyższe prawo zostało zignorowane przy podejmowani decyzji w sposób jednoznaczny pokazujący, że Urząd Miasta w Rybniku nie honoruje organów administracji wyższego szczebla.

Decyzja Urzędu Miasta Rybnik podważyła istniejący system prawny i tym samym złamała prawo.

3. Następnym bardzo poważnym złamaniem prawa Konstytucyjnego oraz wynikającego z ustaw w tym "Prawo Ochrony Środowiska" jest to, że jako strony złożyliśmy wnioski i uwagi, które pozostały nie rozpatrzone, czym naruszono w sposób jednoznaczny prawo strony, szczegółowe uzasadnienie poniżej.
W tym momencie decyzja nie spełnia wymogu,

"Prawo Ochrony Środowiska"
Art.46 pkt. 10

Uzasadnienie decyzji, niezależnie od wymagań wynikających z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, powinno zawierać informacje o sposobie wykorzystywania uwag i wniosków zgłoszonych w związku z udziałem społeczeństwa oraz informacje dotyczące wykonania analizy porealizacyjnej, o której mowa w art.56. oraz narusza Kodeks Postępowania Administracyjny i jego artykuły,

Art. 7. W toku postępowania organy administracji publicznej stoją na straży praworządności i podejmują wszelkie kroki niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli.

Art. 8. Organy administracji publicznej obowiązane są prowadzić postępowanie w taki sposób, aby pogłębiać zaufanie obywateli do organów Państwa oraz świadomość i kulturę prawną obywateli.

Art. 9. Organy administracji publicznej są obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek.

Art. 10. § 1. Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
§ 2. Organy administracji publicznej mogą odstąpić od zasady określonej w § 1 tylko w przypadkach, gdy załatwienie sprawy nie cierpi zwłoki ze względu na niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego albo ze względu na grożącą niepowetowaną szkodę materialną.
§ 3. Organ administracji publicznej obowiązany jest utrwalić w aktach sprawy, w drodze adnotacji, przyczyny odstąpienia od zasady określonej w § 1.

Art. 77. § 1. Organ administracji publicznej jest obowiązany w sposób wyczerpujący zebrać i rozpatrzyć cały materiał dowodowy.

Art. 107. § 3. Uzasadnienie faktyczne decyzji powinno w szczególności zawierać wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, oraz przyczyn, z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej, zaś uzasadnienie prawne - wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji, z przytoczeniem przepisów prawa.

Te powyższe artykuły zostały naruszone, a dowodem potwierdzającym jest stanowisko Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 lipca 2004 roku
(wyrok w załączeniu).

4.Urząd Miasta opierał się na "Ocenie oddziaływania na środowisko", która nie spełnia wymogów prawnych.
Dowód: wymieniony powyżej wyrok, a ponadto w ocenie jest powiedziane tylko, że pole e-m w teorii nie przekroczy wartości 0,1 W/m2, co jest znaną powszechnie rzeczą .

W myśl obowiązujących przepisów ustawy "Prawo ochrony środowiska" i podanego w nim przepisu:
Art. 47.
W postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko określa się, analizuje oraz ocenia:
1) bezpośredni i pośredni wpływ danego przedsięwzięcia na:
a) środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi,
ponieważ powinno się zapewnić, że ekspozycja pola elektromagnetycznego poniżej wartości dopuszczalnych jest przy długotrwałym oddziaływaniu bezpieczna i powinno to być oparte na wiedzy oraz dowodach naukowych, a w ekspertyzie nie ma żadnej wzmianki o tym, co jest nawet sprzeczne z

KONSTYTUCJĄ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 2 kwietnia 1997 r.
Art. 68.
1. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia.
2. Władze publiczne są obowiązane do zwalczania chorób epidemicznych zapobiegania negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska.

Art. 74.
1. Władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwa ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom.
2. Ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych.
3. Każdy ma prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska.
4. Władze publiczne wspierają działania obywateli na rzecz ochrony poprawy stanu środowiska.

gdzie najwyższe prawo gwarantuje nam życie w bezpiecznym środowisku nieograniczonym żadną normą, która w dodatku nie jest bezpieczna, a dowody świadczą jednoznacznie, że pole elektromagnetyczne jest niebezpieczne i szkodliwe i potwierdzają to naukowcy polscy jak i Parlamentu Europejskiego.

Dowód: Opinia mgr. inż Mariana Kłoszewskiego z załącznikami znajdująca się w aktach sprawy.

5. Ponadto kolejnym dowodem jest niezgodność tej decyzji z wyrokiem Sądu Administracyjnego we Warszawie z dnia 20 stycznia, który jest również moim stanowiskiem i dołączam go do niniejszego odwołania.

6. Naruszono również przepis Prawo ochrony środowiska podany poniżej z uwagi iż raport został sporządzony przed postępowaniem i bez udziału społeczeństwa wobec czego jest bezprzedmiotowy.

Art. 53.
Organ właściwy do wydania decyzji o której mowa w art.46.4, zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach którego sporządzany jest raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.


W związku z powyższym odwołanie jest uzasadnione i oczekuję, że Wojewoda Śląski wypowie się co do zarzutów, odniesie się do wniosków oraz do interpretacji Sądów Administracyjnych zgadzając się z nimi lub podważając ich stanowisko stwierdzając tym samym, że jest ono niezgodne z prawem.

Załączniki: Wyrok Sądu Administracyjnego z 9 lipca 2004 roku.
Wyrok Sądu Administracyjnego z 20 stycznia 2005 roku.


Odwołanie, Wojewoda Śląski za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rybnik

Stowarzyszenie Przeciwko Elektroskażeniom Rybnik 2005-05-07
"Prawo do życia"
Gelzok Zbigniew
Ul. Bracka 16 A
44-251 Rybnik 9

Wojewoda Śląski
Za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rybnik

Odwołanie

Składam odwołanie od
"Decyzja pozwolenia na budowę nr Ar - II - 73530/00078/05 Prezydenta Miasta dotycząca :
"budowy stacji bazowej telefonii komórkowej GSM Nr BT-24370 "RYBNIK - OCHOJEC" w Rybniku - Ochojcu przy ul. Rybnickiej - na części parceli 388/1".

W związku z rażącym naruszeniem prawa Konstytucyjnego, Prawa Ochrony Środowiska, Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz w związku z wydaniem pozwolenia na budowę stacji, która została zbudowana kilka miesięcy wcześniej bez pozwolenia i tym samym wyżej wymieniona decyzja legalizuje bezprawie, lecz nigdy nie zostanie wykonana.

"Prawo Ochrony Środowiska"
Art. 11
Decyzja wydana z naruszeniem przepisów dotyczących ochrony środowiska jest nieważna.

Uzasadnienie

Decyzji zarzucam,

1. Złamanie prawa poprzez wydanie pozwolenia na budowę, mimo że operator PLUS GSM złamał prawo i wybudował już kilka miesięcy temu stację nielegalnie bez udziału społeczeństwa i stron, co w świetle prawa powoduje, że decyzja pozwolenia jest bezprzedmiotowa.

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane
Rozdział 4
Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych
Art. 28.
1. Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem art. 29-31.
Art. 32.
1. Pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego może być wydane.
4a. Nie wydaje się pozwolenia na budowę w przypadku rozpoczęcia robót
budowlanych z naruszeniem przepisu art. 28 ust. 1.


Powyższa decyzja spowodowała już całkowity brak zaufania do wymienionego wydziału.

2. Zgodnie z pismem i stanowiskiem
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Departament Telekomunikacji
Adres do korespondencji:
ul. Chałubińskiego 4/6,00-928 \Warszawa
tel. 522-50-00; fax 522-50-45
LT4o-053-01/05

3. Stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczystości lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu. Wybudowanie inwestycji bez zgody stron jest naruszeniem prawa.

Powyższe prawo zostało zignorowane przy podejmowaniu decyzji w sposób jednoznaczny pokazujący, że Urząd Miasta w Rybniku nie honoruje organów administracji wyższego szczebla.

Zgadzając się ze stanowiskiem urzędu należało by przyznać, iż każdy obywatel Polski może robić, co mu się podoba i nie zastosować się do zaleceń Ministerstw i tym samym ustaw i rozporządzeń.

Decyzja Urzędu Miasta Rybnik podważyła istniejący system prawny i tym samym złamała prawo.

3. Następnym bardzo poważnym złamaniem prawa Konstytucyjnego oraz wynikającego z ustaw w tym "Prawa Ochrony Środowiska" jest to, że mieszkańcy jako strony w tym i ja złożyliśmy wnioski i uwagi, które pozostały nie rozpatrzone, czym naruszono w sposób jednoznaczny prawo strony, szczegółowe uzasadnienie poniżej.

W tym momencie decyzja nie spełnia wymogu,

"Prawo Ochrony Środowiska"
Art.46 pkt. 10


Uzasadnienie decyzji, niezależnie od wymagań wynikających z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, powinno zawierać informacje o sposobie wykorzystywania uwag i wniosków zgłoszonych w związku z udziałem społeczeństwa oraz informacje dotyczące wykonania analizy porealizacyjnej, o której mowa w art.56.

oraz narusza Kodeks Postępowania Administracyjny i jego artykuły:

Art. 7. W toku postępowania organy administracji publicznej stoją na straży praworządności i podejmują wszelkie kroki niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli.

Art. 8. Organy administracji publicznej obowiązane są prowadzić postępowanie w taki sposób, aby pogłębiać zaufanie obywateli do organów Państwa oraz świadomość i kulturę prawną obywateli.

Art. 9. Organy administracji publicznej są obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek.

Art. 10.
§ 1. Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
§ 2. Organy administracji publicznej mogą odstąpić od zasady określonej w § 1 tylko w przypadkach, gdy załatwienie sprawy nie cierpi zwłoki ze względu na niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego albo ze względu na grożącą niepowetowaną szkodę materialną.
§ 3. Organ administracji publicznej obowiązany jest utrwalić w aktach sprawy, w drodze adnotacji, przyczyny odstąpienia od zasady określonej w § 1.

Art. 77.
§ 1. Organ administracji publicznej jest obowiązany w sposób wyczerpujący zebrać i rozpatrzyć cały materiał dowodowy.

Art. 107.
§ 3. Uzasadnienie faktyczne decyzji powinno w szczególności zawierać wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, oraz przyczyn, z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej, zaś uzasadnienie prawne - wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji, z przytoczeniem przepisów prawa.


Te powyższe artykuły zostały naruszone, a dowodem potwierdzającym jest stanowisko Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 lipca 2004 roku
(wyrok w załączeniu).


Wyrok jednoznacznie pokazuje, że prawo zostało złamane i jest to ewidentne a Wojewoda Śląski powinien zgodzić się z jego orzeczeniem z uwagi na jasną i przejrzystą interpretację prawa lub podważyć stanowisko Sądu Administracyjnego.

4.Urząd Miasta opierał się na "Ocenie oddziaływania na środowisko", która nie spełnia wymogów prawnych.

Dowód: wymieniony powyżej wyrok, a ponadto w ocenie jest powiedziane tylko, że pole e-m w teorii nie przekroczy wartości 0,1 W/m2, co jest znaną powszechnie rzeczą i jest to niezgodne z

W myśl obowiązujących przepisów ustawy
"Prawo ochrony środowiska" i podanego w nim przepisu:

Art. 47.
W postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko określa się, analizuje oraz ocenia:
1) bezpośredni i pośredni wpływ danego przedsięwzięcia na:
a) środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi,
ponieważ powinno się zapewnić, że ekspozycja pola elektromagnetycznego poniżej wartości dopuszczalnych jest przy długotrwałym oddziaływaniu bezpieczna i powinno to być oparte na wiedzy oraz dowodach naukowych a w ekspertyzie nie ma żadnej wzmianki o tym, co jest nawet sprzeczne z

KONSTYTUCJĄ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 2 kwietnia 1997 r.

Art. 68.
1. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia.
2. Władze publiczne są obowiązane do zwalczania chorób epidemicznych i zapobiegania negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska.

Art. 74.
1. Władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwa ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom.
2. Ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych.
3. Każdy ma prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska.
4. Władze publiczne wspierają działania obywateli na rzecz ochrony poprawy stanu środowiska.


gdzie najwyższe prawo gwarantuje nam życie w bezpiecznym środowisko nieograniczonym żadną normą, która nie jest bezpieczna a dowody świadczą jednoznacznie, że pole elektromagnetyczne jest niebezpieczne i szkodliwe i potwierdzają to naukowcy Polscy jak i Parlamentu Europejskiego.

Dowód: Opinia mgr. inż Mariana Kłoszewskiego z załącznikami znajdująca się w aktach sprawy.

5. Ponadto kolejnym dowodem jest niezgodność tej decyzji z wyrokiem Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 stycznia 2005, który jest również moim stanowiskiem i dołączam go do niniejszego odwołania.

6. Zgodnie z "Prawo Ochrony Środowiska".

Art. 53.
Organ właściwy do wydania decyzji o której mowa w art.46.4, zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach którego sporządzany jest raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Powyższy przepis nie został zrealizowany, a do udziału w tym postępowaniu dopuszczono tylko jedna stronę postępowania operatora telefonii komórkowej co narusza wymieniony przepis i jest to również sprzeczne z

KONSTYTUCJĄ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Art. 32.

1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.


Wobec powyższego od Wojewody Śląskiego oczekuje uchylenia bezprawnej decyzji wybudowanego już obiektu emitującego bezprawnie pole elektromagnetyczne, czym złamano prawo lub przychylenie się do stanowiska Urzędu Miasta i podważenie tym samym również stanowisk Sądów Administracyjnych załączonych do odwołania, podważeniu Ministerstwa Infrastruktury, złamania Konstytucyjnego Prawa, Prawa Ochrony Środowiska i całkowite zignorowanie stanowiska stron, przyjmując tak jak Urząd Miasta w Rybniku, że tylko jedna strona operatora telefonii komórkowej ma rację a druga jest niewiarygodna, tylko dlaczego, brak wzmianki w uzasadnieniu.

W związku z powyższym odwołanie jest uzasadnione i oczekuję, że Wojewoda Śląski wypowie się co do zarzutów, odniesie się do wniosków oraz do interpretacji Sądów Administracyjnych zgadzając się z nimi lub podważając ich stanowisko stwierdzając tym samym, że jest ono niezgodne z prawem.


Załączniki: Wyrok Sądu Administracyjnego z 9 lipca 2004 roku.
Wyrok Sądu Administracyjnego z 20 stycznia 2005 roku.


Trzeba pokazać fałszerstwa Polkomtel S.A. oraz kłamstwa rzecznika urzędu miasta

Z uwagi iż niektórzy w urzędzie miasta Rybnik uważają, że niektóre rzeczy zamieszczane na stronie dotyczące Rybnika są kłamliwe to w tym wypadku trzeba to uzupełnić i pokazać fałszerstwa PLUS GSM, CENTERTEL.ERA
(czyli POLKOMTEL S.A. czyli Vodafone- uwaga administratora strony)
oraz kłamstwa rzecznika urzędu miasta zawarte w artykule.-.pdf, 378 KB

1. Anten powinno być aktualnie na wieży 4 (dowód pismo PIS Katowice
, są to górne anteny.

2. Anteny zamontowane nielegalnie są Plus GSM (Dowód pismo PIS Katowice, które obowiązuje dopiero przy prawomocnej decyzji oraz za kontenerem Centertela, widać urządzenie Polkomtelu, dwie trasy kablowe, patrz foto u dołu.

3. Ludzie w Ochojcu otrzymali status strony postępowania, lecz całkowicie pominięto ich wnioski. Taka decyzja się nie uprawomocni ze względu na

USTAWĘ z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane, Rozdział 4
Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych
Art. 28.
1. Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem art. 29§u201331.
Art. 32.
1. Pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego może być wydane po uprzednim:
4a. Nie wydaje się pozwolenia na budowę w przypadku rozpoczęcia robót budowlanych z naruszeniem przepisu art. 28 ust. 1.


4. Stowarzyszeniu odmówiono udziału w postępowaniu, ale wiadomo dlaczego, sprawa jest wyjaśniana.

5. Stacja ELROW w Rybniku działa od września nielegalnie do dzisiaj nie ma żadnego pozwolenia, a jest (dowód zdjęcie, gdzie na maszcie widocznym z przodu po Polsacie widnieją działające anteny, to ten jedyny maszt pomalowany na czerwono-białe kolory.)

6. W artykule gazety nowiny. bezpieczeństwo z dnia 2005-05-04, pani rzecznik Michalina Maciończyk mówi że
"ponieważ zamontowanie nadajnika nie miało charakteru inwestycji" to jest kłamstwo ponieważ sam Urząd i Prezydent Miasta wydają pozwolenie na inwestycje celu publicznego budowę stacji bazowych telefonii komórkowej, a twierdzą zupelnie coś przeciwnego.
(dowód Prezydent
Miasta Rybnika zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 oraz w związku z art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 wraz z późniejszymi zmianami) zawiadamia, że Polska Telefonia Cyfrowa Spółka z o. o. 02-222 Warszawa Aleje Jerozolimskie 181, złożyła wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:

"Budowa wieży przekaźnikowej wraz z systemem anten nadawczo-odbiorczych i kontenerem technicznym" w Rybniku - Kamieniu przy ul. Alojzego Szewczyka na parceli nr 2807/229


W sprawie Świerklan zostanie złożone doniesienie do Prokuratury z powodu złamania prawa wynikajacego z konstytucji oraz "Prawa Ochrony Środowiska a zgodnie z tym prawem,
"Prawo Ochrony Środowiska"
Art. 11
Decyzja wydana z naruszeniem przepisów dotyczących ochrony środowiska jest nieważna.


Powyższe nie wymaga komentarza. Bezprawie i oszustwo w Rybniku udowodnione.
Tym razem zostaną powiadomione najwyższe władze wraz z Prokuratura Generalną.

Pozdrawiam Zbigniew Gelzok.


cały dokument, .pdf, 178 KB

dowód zdjęcie gdzie na maszcie widocznym z przodu po Polsacie widnieją działające anteny, to ten jedyny maszt pomalowany na czerwono-białe kolory.

Do strony pomiarowej stacji bazowych na Budynku ELROWMieszkańcy nie są stroną !!!

Panie Krzysztofie

Jest teraz wyjątkowa sytuacja w Rybniku, jest decyzja pozwolenia na budowę nieprawomocna oraz pismo nowe Wydziału Architektury, które dołączam wraz z dwoma zdjęciami pokazującymi jak Plus i Centertel łamią prawo. Zgodnie z prawem tam powinien być tylko jeden kontener i sześć anten na samej górze, a jak widać jest przynajmniej 7 anten i 2 kontenery

Pozdrawiam Zbigniew Gelzok

uwaga adm. mieszkańcy są jednak stroną patrz tutaj

W sprawie Ochojca

urząd wpadł, ponieważ wszystkie wnioski z innych stacji wysyłane są do inwestora, a w tej jednej sytuacji nie, odmówiono stowarzyszeniu statusu strony, mimo że minął okres miesiaca, i to wszystko skłoniło mnie do wyciągniecia wniosków, że coś jest nie tak z tą stacją.

Wiadomo teraz co i pokazuje to jednoznacznie, że w tym przestępczym procederze na pewno uczestniczy pan Piekarczyk bo musiał wiedzieć o tym, i dlatego tak się spieszył.
więcej
Do Prokuratury Rejonowej w Rybniku.

Stowarzyszenie Przeciwko Elektroskażeniom Rybnik 2005-04-27
"Prawo do życia"
Gelzok Zbigniew
Ul. Bracka 16 A
44-251 Rybnik 9


Do Prokuratury Rejonowej w Rybniku.

Na podstawie następujących przepisów Kodeksu Postępowania Karnego a mianowicie:

Rozdział 34 Wszczęcie śledztwa lub dochodzenia

Art., 303. - Jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, wydaje się z urzędu lub na skutek zawiadomienia o przestępstwie postanowienie o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia, w którym określa się czyn, będący przedmiotem postępowania oraz jego kwalifikację prawną.
Art. 304.
§ 1. Każdy dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję. Przepis art. 191 § 3 stosuje się odpowiednio.
§ 2. Instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub Policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa.
§ 3. Zawiadomienie o przestępstwie, co, do którego prowadzenie śledztwa jest obowiązkowe lub własne dane świadczące o popełnieniu takiego przestępstwa, Policja przekazuje wraz z zebranymi materiałami niezwłocznie prokuratorowi.

Zwracam się o wszczęcie postępowania

w sprawie stacji bazowej cyfrowej telefonii komórkowej PLUS GSM Nr BT-24370 "Rybnik Ochojec" "Centertel" w Rybniku " Ochojcu przy ul. Rybnickiej, na części parceli 388/1 z uwagi,

iż od kilku miesięcy operator telefonii komórkowej emituje pole elektromagnetyczne nie mając pozwolenia na budowę oraz bez zgody stron postępowania,

czyli ewidentnie łamie prawo i z uwagi,

iż w dniu dzisiejszym dopiero zauważyłem to
będąc na miejscu w Ochojcu na podstawie posiadanej dokumentacji i mając na uwadze pismo Kancelarii Premiera (w załączeniu) powiadamiam o tym tutejszą Prokuraturę w celu podjęcia działań i skrócenia bezprawnej działalności PLUS GSM, która w obecnej sytuacji nie otrzyma pozwolenia na budowę,
chyba że Urząd Miasta również złamie prawo i pominie strony
akceptując przestępstwo wymierzone przeciwko mieszkańcom Rybnika.

Działania należy podjąć niezwłocznie natychmiast przerywając niebezpieczną i szkodliwą emisję pola elektromagnetycznego.

Działania Prokuratury powinny być stanowcze, aby mieszkańcy Ochojca mieli pewność, że tutejszy wymiar sprawiedliwości stoi na straży praworządności i nie pozwoli na łamanie prawa.

Stowarzyszenie Przeciwko Elektroskażeniom
"Prawo do życia"
Gelzok Zbigniew.


Do wiadomości: Urząd Miasta w Rybniku.
W załączeniu: Pismo Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Potwierdzenie Rejestracji Stowarzyszenia.


URZĄD MIASTA RYBNIKA

Stowarzyszenie Przeciwko Elektroskażeniom,
Rybnik 2005-04-27
"Prawo do życia"
Gelzok Zbigniew

Ul. Bracka 16 A
44-251 Rybnik 9

URZĄD MIASTA RYBNIKA
ul. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik
Wydział Architektury
Naczelnik:
Janusz Błaszczyński

Dotyczy: stacji bazowej cyfrowej telefonii komórkowej PLUS GSM Nr BT-24370 "Rybnik Ochojec", "Centertel" w Rybniku " Ochojcu przy ul. Rybnickiej, na części parceli 388/1.

Zwracam się o wstrzymanie wydawania pozwolenia na budowę z uwagi na złamanie prawa przez PLUS GSM, ponieważ stacja bazowa telefonii komórkowej bezprawnie działa od kilku miesięcy(dołączam pismo skierowane do Prokuratury Rejonowej i Nadzoru Budowlanego w Rybniku)

Uważam, że działania Polkomtelu pokazują, że można łamać bezkarnie prawo a wydanie decyzji pozwolenia na budowę przez pana i pana Prezydenta Miasta Rybnika Adama Fudalego spowoduje, iż z pełną odpowiedzialnością złożę doniesienie o współpracy panów z operatorami telefonii komórkowej (nie jest to pierwszy przypadek) i za łamanie prawa w stosunku do mieszkańców Rybnika, co sam pan przyznał.

Pozbawienie mnie statusu strony jako stowarzyszenia w powyższej sprawie jest spowodowane tym, że Urząd Miasta chciał to przestępstwo ukryć, co również wskazuje na współpracę z operatorem.

Z uwagi na działania bezprawne Urzędu Miasta pismo przesyłam również do Warszawy aby wiedziano jak wygląda sytuacja w Rybniku, gdzie ludzi lekceważy się całkowicie.


Stowarzyszenie Przeciwko Elektroskażeniom
"Prawo do życia"
Gelzok Zbigniew.

Załączniki: Pismo do Prokuratury Rejonowej w Rybniku
Pismo do Nadzoru Budowlanego.

Do wiadomości: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej.


Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Stowarzyszenie Przeciwko Elektroskażeniom Rybnik 2005-04-27
"Prawo do życia"
Gelzok Zbigniew
Ul. Bracka 16 A
44-251 Rybnik 9


Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
w Rybniku.

Powiadomienie.

Dotyczy: stacji bazowej cyfrowej telefonii komórkowej PLUS GSM Nr BT-24370 "Rybnik Ochojec" "Centertel" w Rybniku " Ochojcu przy ul. Rybnickiej, na części parceli 388/1

W związku z tym, że w dniu 2005-04-27 będąc w Ochojcu odkryłem, iż na istniejącej wieży PTK "CENTERTEL" są zainstalowane urządzenia PLUS GSM i emitują pole elektromagnetyczne ze stacji bazowej telefonii komórkowej, która dopiero jest w trakcie wydawania zezwolenia na budowę, tym samym jest łamane prawo, ignorowane są strony postępowania, czym w sposób oczywisty Polkomtel SA kpi sobie z organów wymiaru sprawiedliwości oraz Urzędu Miejskiego w Rybniku, proszę o niezwłoczne podjęcie działań i skrócenie tego bezprawnego procederu operatora telefonii komórkowej.

W związku z tym, że na Grabowni, przy ELROW w Rybniku i innym miejscach ludzie masowo chorują i umierają na raka, cierpią na inne choroby, które mają związek z emisją pola elektromagnetycznego proszę o poważne potraktowanie sprawy tym bardziej, że moje zgłoszenie jest to zgodne z zaleceniami Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Sprawa statusu strony nie jest ona wyjaśniona, ponieważ Urząd Miasta nie nadał mi go, lecz składam odwołanie do Wojewody z uwagi na złamanie prawa przez urzędników.


Stowarzyszenie Przeciwko Elektroskażeniom
"Prawo do życia"
Gelzok Zbigniew.

W załączeniu: Pismo Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Potwierdzenie Rejestracji Stowarzyszenia.


Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej GSM Nr BT-24370 "RYBNIK - OCHOJEC" w Rybniku - Ochojcu przy ul. Rybnickiej - na części parceli 388/1"

Ar II-73530/00078/05
Z A W I A D O M I E N I E

Zgodnie z art. 104 kpa - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., tekst jednolity : obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 października 2000 r. (Dz.U. Nr 98/2000 poz. 1071) wraz z późniejszymi zmianami oraz na podstawie art. 35, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst ogłoszony w Dz.U. Nr 207 poz. 2016 z dnia 05 grudnia 2003 r. z późn. zmianami) zawiadamiam, że w dniu 27 kwietnia 2005 r. została wydana decyzja pozwolenia na budowę nr Ar - II - 73530/00078/05 Prezydenta Miasta dotycząca :

"budowy stacji bazowej telefonii komórkowej GSM Nr BT-24370 "RYBNIK - OCHOJEC" w Rybniku - Ochojcu przy ul. Rybnickiej - na części parceli 388/1".

Inwestor: POLKOMTEL S.A. z siedzibą w Warszawie.

W ciągu 14 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia można zapoznać się z przedmiotową decyzją w Urzędzie Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2, Wydział Architektury, Referat Budownictwa pok. 054 .


Przekazał: J. Błaszczyński (Ar)
Wprowadził: L. Tyl (Ad I)
29.04.2005 r.
Budowa stacji bazowej cyfrowej telefonii komórkowej GSM Nr BT-24370- Rybnik Ochojec, Centertel

Ar II-73530/00078/05
Z A W I A D O M I E N I E


Prezydent Miasta Rybnika zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 oraz w związku z art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627) zawiadamia , że POLKOMTEL S.A. z siedzibą w Warszawie, 02-001 Warszawa, Al. Jerozolimskie 81, złożył wniosek o wydanie decyzji:

"o pozwolenie na budowę stacji bazowej cyfrowej telefonii komórkowej GSM Nr BT-24370 Rybnik - Ochojec, przez Centertel" w Rybniku - Ochojcu przy ul. Rybnickiej, na części parceli 388/1.

Powyższy wniosek został zamieszczony w publicznym wykazie Urzędu Miasta Rybnika prowadzonego przez Wydział Ekologii.
Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie można składać w ciągu 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości na adres : Urząd Miasta Rybnika, Wydział Architektury Referat Budownictwa, 44-200 Rybnik ul. Chrobrego 2.


Przekazał: J. Piekarczyk (Ar II)
Wprowadził: L. Tyl (Ad I)
14.03.2005 rApel o prawo do życia

Urodziliśmy się tutaj i mamy prawo do życia!Promieniowanie pod antenami osiąga wartości progowe
http://iddd.de/umtsno/odpsejm/hum1.htm#25podant
Musi byc najpierw test pozytywny, żeby dostac "AIDSa" "
http://iddd.de/umtsno/rodz.htm#pl
List otwarty do Watykanu (do Papieża Jana Pawła II)
http://iddd.de/umtsno/pappl.htm
Telefony komórkowe mogą zredukować płodność mężczyzn o 30 procent.
http://iddd.de/umtsno/bocian.htm#30pr

Uwaga!

Do kontaktu z umtsno wystarcza zwykły mail z tekstem bez opcji html, a napisany w kodowaniu Latin 2 czyli iso 8859-2. Listy bez polskich nagłówków nie sciągam z servera tylko niszczę bez czytania. Załączników .exe itp nie otwieram. Otwieram: .pdf, .doc, .rtf, .gif , .jpg i worda od znanych mi adresów

pozdrowienia
administrator

ze względu na globalną zensurę tematu szkodliwości promieniowania EM wyklejanie plakatów przy targach, koncertach, przy stadionach sportowych jest najskuteczniejszą metodą poinformowania ludzi o niebezpieczeństwie. Do plakatów, można też zamówić nieodpłatnie własną treść (webmaster@umtsno.de) ***


| polskie teksty | Inicjatywa Demokracji bezpośredniej | Strona Pomiarowa