umtsno.de


Stowarzyszenie Prawo do ŻyciaWalcz z mafią telefonii komórkowej20 maj 2006

WOJEWODA PODKARPACKI
35-959 Rzeszów, skr.poczt.297
ul. Grunwaldzka 15
ŚR.IV-7048/41/06

Postanowienie

str. 1-2 | str. 3-4

plik oryginalny, .pdf, 127,5 KB

Działając na podstawie:

- art. 48 ust. 2 i 3, art. 51 ust. 1 pkt. 1, art. 52 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.);

- art. 378 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn..zm.) w związku z § 2 ust. 1 pkt. 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na
środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.);

- § 2 rozporządzenia Ministra środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883);

- art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.
U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.);

po rozpatrzeniu wniosku:

Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 31 stycznia 2006 r. znak: SR.II-7624/95/05/32/06 w sprawie uzgodnienia Środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Rzeszów 58288 Południe zlokalizowanej na działce nr ew. 1344, obręb 211 w Rzeszowie ul. Strażacka 9, na wieży istniejącej remizy strażackiej:

oraz niżej wymienionej dokumentacji:


  1. Wniosek Inwestora o wydanie decyzji.
  2. Informacja o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu objętego wnioskiem.
  3. Raport o oddziaływaniu na Środowisko wykonany w miesiącu listopadzie 2005 r. - autorzy: mgr inż. Elżbieta Sieradzka, mgr inż. Ryszard Barwa.
  4. Pisma stron postępowania z dnia 11 marca 2006 r. 4 kwietnia 2006 r. i 29 kwietnia 2006 r.
  5. Uzupełnienia do ww. Raportu przedłożone pismem inwestora z dnia 28 kwietnia 2006 r.


postanawiam:

ODMÓWIĆ uzgodnienia Środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Rzeszów 58288 Południe zlokalizowanej na działce nr ew. 1344, obręb 211 w Rzeszowie ul. Strażacka 9, na wieży istniejącej remizy strażackiej, w wariancie zaproponowanym przez inwestora.

UZASADNIENIE

Do Wojewody wpłynął wniosek o uzgodnienie Środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Rzeszów 58288 Południe zlokalizowanej na działce nr ew. 1344, obręb 211 w Rzeszowie ul. Strażacka 9, na wieży istniejącej remizy strażackiej.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do instalacji radiokomunikacyjnych emitujących pola elektromagnetyczne, których równoważna moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 100 W, emitujących pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz.

Dla tych inwestycji Wojewoda jest organem właściwym do wydania żądanego uzgodnienia na podstawie art. 378 ust. 2 Prawo ochrony Środowiska w związku z § 2 ust. 1 pkt. 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.).

Przesłany materiał dowodowy obejmuje m.in. wniosek Inwestora o wydanie decyzji oraz Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Stosowna informacja o tym dokumencie znajduje się w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - pod nr 20/06.

ŚR.IV-7048/41/06 Str. 2 z 4

dalsze strony 3-4 decyzji


do strony 1 RzeszowaPl - De - En | Inicjatywa Demokracji bezpośredniej | choroba mikrofalowa