Walcz z mafią telefonii komórkowej

dalsze teksty

teksty inżyniera Kłoszewskiego:
Telefonia komórkowa, masowy eksperyment na ludziach | Zobrazowanie zakresu poziomów promieniowania mikrofalowego oraz związanego z nim ryzyka zdrowotnego | zobrazowanie stopnia zagrożenia zdrowia w świetle natężeń pola EM | Stacja telefonii komórkowej w Słubicach jest zbudowana i pracuje nielegalnie | Elektroskażenia - ujawnić prawdę | Wnioski dotyczące dokumentacji ze Świdnicy, "Wszystkie stacje bazowe telefonii komórkowej w Polsce są budowane i pracują nielegalnie" | Przeniesienie wieży z Banacha jest iluzją | Zagrożenie zdrowia od elektroskażeń, apel do ministra zdrowia, profesora Religi | Postulaty Ruchu Przeciw Elektroskażeniom w Polsce | Radio Maryja; Ojcze Tadeuszu Rydzyk - nie zabijaj mikrofalami ! | Opinia Ekspercka w sprawie opracowania pt.: Karta informacyjna przedsięwzięcia Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej, materiał dowodowy w sprawie, czerwiec 2010


Słubice, Raport, Opracowanie eksperckie: Telefonia komórkowa oparta na istniejącej technologii jest chorobotwórcza.

31.07.2007 r.

pliki w całości:

Opracowanie eksperckie, .pdf, 543,2 KB
Opracowanie eksperckie, oryginalny format, .doc, 1293 KB

STOWARZYSZENIE PRZECIWDZIAŁANIA ELEKTROSKAŻENIOM
Grzybów 44, 09-533 Słubice Maz.

Papież Jan Paweł II
"...o zasiewie śmierci, jaki dokonuje się przez
bezmyślne naruszanie równowagi ekologicznej.
...Kultura śmierci agresywnie atakuje kulturę życia".
"Ewangelium Vitae"

"Jeśli nawet jeden fakt zaprzecza panującej teorii,
to fakt ten musi być zaakceptowany,
a teoria odrzucona".
Claude Bernard

UWAGI I WNIOSKI

dotyczące dokumentacji pt.:
Raport oddziaływania na środowisko
"Stacja bazowa telefonii komórkowej POLKOMTEL S.A.
13374 - Słubice, działka nr 140/4"
Opracowanie: dr inż.Janusz Żelaziński
Wrzesień 2004

OPRACOWANIE EKSPERCKIE
MATERIAŁ DOWODOWY WYKAZUJĄCY NIEZGODNOŚĆ Z PRAWEM I AKTUALNĄ WIEDZĄ TEZ I KONKLUZJI ZAWARTYCH W RAPORCIE

Uwagi i wnioski opracował:
mgr inż. Marian Kłoszewski

Grzybów, czerwiec 2007 r.

Notka o autorze opracowania

Autor niniejszego opracowania, Marian Kłoszewski, jest magistrem inżynierem radioelektroniki, absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie (numer dyplomu P.869565 z dnia 30 czerwca 1962 r.) Jest profesjonalistą, posiada wiedzę akademicką w dziedzinie zjawisk elektro-magnetycznych w przyrodzie i technice, a więc adekwatną do problematyki raportu.
W pracy zawodowej miał do czynienia z urządzeniami radiowymi o dużym zakresie mocy i częstotliwości. Nie był informowany o szkodliwym działaniu tych urządzeń. Był po prostu poddany eksperymentowi (w podobnej sytuacji są obecnie osoby zamieszkałe w okolicy stacji bazowych i użytkownicy telefonów komórkowych).
Doznał licznych schorzeń, które z dużym prawdopodobieństwem miały związek przyczynowy z działaniem pól elektromagnetycznych. Jego organizm jest nadwrażliwy na te pola.
Posiadana wiedza i doświadczenie ułatwiły autorowi wgląd w sytuację ludności zagrożonej napromieniowaniem mikrofalami, zwłaszcza od telefonii komórkowej. Stąd wynika motywacja ochrony zdrowia ludzi przed elektroskażeniem. Autor jest członkiem niemieckiej organizacji pozarządowej BUERGERWELLE i przedstawicielem Stowarzyszenia Przeciwdziałania Elektroskażeniom w Grzybowie.

Cytat według Rudolfa Steinera, wypowiedź z 1923r.:

W czasach, kiedy nie było prądu elektrycznego i powietrze nie było przeniknięte elektrycznością, było łatwiej być człowiekiem. Ludzie nie musieli się tak trudzić w drodze do duchowości. Nie było telegrafu, telefonu. Natomiast dzisiaj człowiek jest otoczony tymi urządzeniami, które indukują ciągle prądy w naszym ciele. Wszystko to zmienia ciało tak, że człowiek nie może odnaleźć duszy. Dlatego dziś jest potrzebny o wiele większy wysiłek, aby w ogóle być człowiekiem.

Rozpatrywany R A P O R T powinien być o oddziaływaniu na środowisko i ludzi stacji bazowej, która według prawa jest przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko, a tym samym na zdrowie ludzi. Dlatego taki raport jest wymagany. Jest on dokumentem rozstrzygającym w sprawie budowy stacji. Właśnie z tych względów powinien być on poddany wnikliwej analizie i kontroli, a w szczególności sprawdzeniu, w jaki sposób autor raportu doszedł do konkluzji i czy wyraża ona prawdę.
Właśnie ten problem ma organ administracyjny procedujący w sprawie budowy stacji. Jest on zobligowany prawem (kpa), według którego: ??
"Organ formułuje swą ocenę na podstawie rozpatrzenia całego materiału dowodowego w sprawie, rozpatruje zatem wszystkie dowody w ich wzajemnym powiązaniu, nie zaś każdy dowód z osobna. .......
Należy też przypomnieć, że dowód z opinii biegłych, jak każdy środek dowodowy (zeznania świadków, dowód z dokumentów) podlega ocenie organu. Kontrola taka polega na sprawdzeniu - zgodnie z zasadą swobodnej ocenie dowodów - w jaki sposób biegły doszedł do konkluzji zawartej w opinii i czy jest ona prawidłowa również ze względu na zarzuty podnoszone w sprawie przez inne zainteresowane podmioty. Brak tej kontroli stanowi naruszenie zasady swobodnej oceny dowodów i w rezultacie prowadzi do uchylenia decyzji".

Z wyroku NSA Syg. akt II SA/Łd 1736/96.

W niniejszym opracowaniu jest wykazana bezzasadność konkluzji w raporcie na podstawie aktualnych przepisów prawa i wiedzy z dziedziny oddziaływania biologicznego pól elektromagnetycznych. Właśnie dlatego są przywołane konkretne przepisy, nawet cytaty oraz fragmenty i dane naukowe. Jest to materiał faktograficzny, a nie pogląd autora, jak twierdzą adwersarze. Wobec potęgi lobbingu negującego szkodliwe działanie telefonii komórkowej było konieczne przedstawienie tej problematyki w szerszym kontekście.

Krytyczne uwagi dotyczące prawa, w tym standardu jakości środowiska również nie są wymysłem autora, lecz pochodzą z zaleceń i rezolucji gremiów profesjonalnych i organizacji pozarządowych. Uwagi te nie są konieczne przeciw tezom w raporcie. Są one postulatami organizacji społecznej w sprawie ochrony środowiska i ludzi przed elektroskażeniami.

W konkluzji raportu stwierdzono, że stacja nie będzie mieć negatywnego oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi. Ale konkluzja ta nie wynika z przedstawionych tez w raporcie i jest błędna. Raport nie jest zgodny z wymaganiami prawa, zatem nie może być podstawą do realizacji inwestycji.

Wypis z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Art. 39 Nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym w tym, medycznym bez dobrowolnie wyrażonej zgody.

Art. 68 p.1 Każdy ma prawo do ochrony zdrowia.

Art. 68 p.4 Władze publiczne są obowiązane do zwalczania chorób epidemicznych i zapobiegania negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska.

Art. 74 p.1 Władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom.

Art. 74 p.2 Ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych.

Art. 74 p.4 Władze publiczne wspierają działania obywateli na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska.

Powyższe zasady nie są przestrzegane w procedurach budowy stacji telefonii komórkowej, co stwierdza następujący cytat z wydawnictwa Parlamentu Europejskiego (pkt.6 str.34) (45):

"Szczególny niepokój i oburzenie wywołuje bezustanne napromieniowanie ludności przez stacje bazowe telefonii komórkowej, zwłaszcza zainstalowane w pobliżu domów mieszkalnych, szkół i szpitali. Środowisko życia tej ludności jest permanentnie skażone. Jest to stan nie do zaakceptowania, budzący poważne zastrzeżenia natury etycznej i jest sprzeczny z Prawami Człowieka. Ludzie ci nie mają dostępu do rzetelnej informacji i nie mają możliwości obrony. Są oni bezwolnym obiektem masowego eksperymentu"(www.europarl.eu.int).

POLE ELEKTROMAGNETYCZNE jest najbardziej "miękką" postacią materii. Należy do jednego z czterech kardynalnych oddziaływań w przyrodzie. Właśnie rozpoznaje się je i opisuje według sił oddziaływania. Nadaje ono przestrzeni swoiste właściwości. Występuje w kosmosie, w biosferze i organizmach żywych, które są zharmonizowane z naturalnym polem elektromagnetycznym, stanowiącym tło naturalne. Właśnie parametry tego tła stanowią normę biologiczną dla człowieka i biocenozy.

Obecnie na tło naturalne nakładają się pola pochodzenia technicznego - elektroskażenia, które mają charakterystyki obce naturze: gigantyczne natężenia i modulacje, jakich nie ma w przyrodzie. Stąd powstała potrzeba prawnych regulacji przyzwalających na emisje pola elektromagnetycznego w formie granicznych wartości dopuszczalnych poziomu tych pól. Jednak poziomy te są ustalane arbitralnie według wymagań ekonomiczno-technicznych, a nie zdrowotnych.

Elektroskażenia przenikają organizmy ludzi. Są to obce siły działające destrukcyjnie na funkcje i struktury biologiczne, co z czasem prowadzi do schorzeń organizmu. Obecne elektroskażenie ma zasięg planetarny. Jego główną składową są mikrofale pochodzące od telefonii komórkowej. Są one idealnym nośnikiem informacji (obrazu, dźwięku) i stąd są źródłem dochodów finansowych .

Właściciele urządzeń nadawczych zawłaszczają środowisko elektromagnetyczne (eter) w przestrzeni życia ludzi przez uzyskanie praw do napromieniowania tej przestrzeni (a w niej ludności) do poziomu nie przekraczającego prawnego limitu. Istniejący wzrost schorzeń ma w znacznej mierze przyczynowy związek z ekspansją promieniowania elektromagnetycznego, ale lobby przemysłowe kamufluje ten fakt (Rezolucja z Benevento). Zapewne siły te sprawiły, że elektroskażenie nie weszło jeszcze do kanonu zagrożeń ekologicznych.

Telefonia komórkowa oparta na istniejącej technologii jest chorobotwórcza.

Używane skróty:
PEM - pole (promieniowanie) elektromagnetyczne
g.w.d. - graniczna wartość dopuszczalna poziomu PEM

SPIS TREŚCI strona

Streszczenie 7
Uwagi szczegółowe dotyczące raportu 9
Uzasadnienie 10
Przedstawienie materiału dowodowego 13
1. Według prawa stacja bazowa może zagrażać zdrowiu ludzi 13
2. Przesłanki negatywnego działania PEM na środowisko i człowieka. 14
2.1.Przesłanki ekologiczne. 14
2.2. Przesłanki szkodliwego działania stacji. 14
2.3. Przedstawione w raporcie obliczenia rozkładu PEM są pozorowaniem treści merytorycznej. 17
2.4. W opiniowanym opracowaniu nie uwzględniono czasu narażenia, 18
2.5. Poza wykazanymi wyżej uchybieniami opiniowany raport nie spełnia innych wymagań prawnych: 19
3. Dopuszczalna wartość graniczna 0,1 W/m2 - standard ochrony, czy dopuszczalne zagrożenie zdrowia? 20
3.1. Skąd wzięła się graniczna wartość dopuszczalna, jako standard ochrony środowiska przed PEM? 21
4. Wartość graniczna - a ryzyko zdrowotne 24
4.1. W artykule E. Sobiczewskiej i S.Szmigielskiego "Oddziaływania biologiczne i ryzyko zdrowotne pól mikrofalowych o niskich natężeniach" 25
4.2. Lekarz med. Ewa Wągrowska-Koski wyklucza szkodliwe działanie PEM tylko na podstawie kryterium 0,1 W/m2 29
4.3. Dr Halina Aniołczyk ukrywa zagrożenie zdrowia ludzi od stacji bazowej w Brodnicy 30
4.4. Ośrodek nadawczy w Słupsku powoduje schorzenia - administracja wykonuje pomiary poziomu PEM 31
4.5. Technokraci rozstrzygają w sprawie biologicznego oddziaływania PEM - czterokrotne zwiększenie normy w 1998r. 31
4.6. Zignorowanie problemu elektroskażeń w badaniach "Środowisko a zdrowie" (2001 - 2005) 31
4.7. Minister Środowiska i Główny Inspektor Sanitarny uznają 0,1 W/m2 jako poziom bezpieczeństwa zdrowotnego 32
4.8. Brak jakiejkolwiek kontroli treści raportów o oddziaływaniu PEM na środowisko 33
4.9. Opinia prof. Henryka Mikołajczyka - odniesienie do tła naturalnego 33
5. Porównanie charakterystycznych poziomów PEM 35
6. Doniesienia w wydawnictwach Parlamentu Europejskiego 36
7. Rezolucja BUERGERFORUM ELEKTROSMOG 36
8. Rezolucja z BENEVENTO 37
9. Administracja metodycznie ułatwia inwestorom postępowanie w sprawie budowy stacji bazowych 38
10. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Bolesław Piecha wprowadza w błąd organizację pozarządową. 39
11. Niekompetencja ekspertów Biura Studiów i Ekspertyz Sejmu RP 41
12. Przedstawiciele inwestora dezinformują społeczeństwo 42
13. Kłamliwe napędzania popytu - telefon za 1 zł. 44
14. Ujawnić prawdę o badaniach ludności w okolicy RON k/Gąbina 44
15. Refleksja nad elektroskażeniem środowiska 47
16. Wnioski końcowe 52
Wykaz piśmiennictwa 53

STRESZCZENIE

Rozpatrywane opracowanie nie jest raportem o oddziaływaniu na środowisko, lecz o hipotetycznym (prognozowanym) rozkładzie pola elektromagnetycznego (PEM), jakie będzie emitować przedmiotowa stacja i to tylko części tego rozkładu, w którym gęstość strumienia mocy przekracza graniczną wartość dopuszczalną (g.w.d.) 0,1 W/m2. Rozkład ten jest obliczony metodą symulacji dla modelu ideowego (standardowego) bez uwzględnienia lokalnych warunków propagacji fal.

Z faktu wystąpienia obszaru PEM o poziomach przekraczających g.w.d. 0,1 W/m2 wysoko w pobliżu anten, w miejscu niedostępnym dla ludności, autor wnioskuje, że stacja nie będzie oddziaływać negatywnie na środowisko i ludzi. Wniosek ten jest bezzasadny i błędny. Autor raportu utożsamił dwa różne pojęcia: dotrzymanie poziomów dopuszczalnych (określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003r.) z brakiem znaczącego negatywnego oddziaływania, co nie ma uzasadnienia w przepisach prawa.

Jest bezsporne, że w terenie dostępnym dla ludności poziomy PEM emitowanego przez przedmiotową (typową) stację nie przekroczą g.w.d. 0,1 W/m2 , czyli będzie spełniony wymóg dotyczący standardu jakości środowiska (artykuły: 82, 83, 84, 121 Prawa ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. - zwanego dalej P.o.ś. - oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003r.).

W raporcie wykazano dotrzymanie tych wymagań. Jednakże (na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004r. i w związku z art.3 p.11 P.o.ś.) stacja należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i zdrowie ludzi (według kryterium promieniowanej mocy, a nie g.w.d. 0,1 W/m2). I właśnie z tego względu wymagany jest Raport o o d d z i a ł y w a n i u na środowisko i zdrowie ludzi (art.52 P.o.ś., a szczególnie ust.1 pkt.6 tego artykułu - problem oddziaływania). Zatem celem Raportu jest rozstrzyganie w sprawie oddziaływania PEM emitowanego przez stację na środowisko i ludzi, a nie sprawdzanie dotrzymania g.w.d. 0,1 W/m2, które jest kryterium dopuszczalności emisji PEM do środowiska, a nie kryterium braku negatywnych oddziaływań. Przepisy prawa nie kojarzą dotrzymanie g.w.d. (standard jakości środowiska) z brakiem znaczących (negatywnych) oddziaływań. Nie ma również autorytatywnego dokumentu, który by zawierał takie skojarzenie i wykluczał biologiczne oddziaływanie PEM o pozioma

Autor raportu nie dokonał oszacowania poziomów PEM emitowanych przez stację w miejscach dostępnych dla ludności i nie przeprowadził żadnej analizy oddziaływania tych pól na środowisko i ludzi, co powinno stanowić właściwą treść raportu.

Autor Raportu wykazał, że w terenie dostępnym dla ludności poziomy PEM emitowanego przez stację nie przekroczą g.w.d. 0,1 W/m2, ale to nie dowodzi braku znaczącego oddziaływania tego PEM na środowisko i ludzi.

Ponadto w raporcie nie ma propozycji monitoringu oddziaływania (art.52 ust.1 pkt.12 P.o.ś.). Jest proponowany monitoring poziomu PEM, co nie jest monitoringiem oddziaływania. Monitoring taki jest wymagany prawem ze względu przynależności stacji do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i ludzi.

Z powyższej konstatacji prawnej i z braku Raportu zgodnego z prawem wynika przesłanka szkodliwego dla zdrowia działania stacji dla środowiska i zdrowia ludzi. Druga przesłanka wynika ze sformułowania w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30. października 2003 r. § 1. p.2 Tabela 1 i 2, a mianowicie :

" określa się parametry fizyczne charakteryzujące oddziaływanie pól elektromagnetycznych na środowisko".

Parametrami tymi są graniczne wartości dopuszczalne, w tym 0,1 W/m2. A więc wartość dopuszczalna 0,1 W/m2 charakteryzuje oddziaływanie pól elektromagnetycznych na środowisko (zdrowie ludzi), a nie brak oddziaływania, jak stwierdza autor raportu. Oddziaływanie to oznacza ingerencję PEM w funkcjonowanie organizmów żywych, w tym organizmu człowieka, co z upływem czasu prowadzi do schorzeń.

Tak więc, w odniesieniu do wartości dopuszczalnych, prawo nie tylko nie daje żadnych podstaw do twierdzenia o braku oddziaływań pól elektromagnetycznych na środowisko i ludzi, ale takie oddziaływanie potwierdza. Trzecią przesłanką są liczne doniesienia naukowe, rezolucje i postulaty niezależnych profesjonalistów i organizacji, przedstawione fragmentarycznie w niniejszym opracowaniu. Jest to materiał faktograficzny, a nie poglądy autora.

Nie istnieje żadne kryterium naukowe zapewniające bezpieczeństwo zdrowotne ludzi. Nie ma również prawomocnych lub autorytatywnych dokumentów określających granice poziomów PEM bezpiecznych dla zdrowia ludzi.

Przedmiotowy raport jest dokumentem prywatnym przedłożonym przez inwestora, a nie wynikiem wymaganej prawem procedury w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przeprowadzanej z udziałem społeczeństwa. Raport ten wyraża interes inwestora. Nie spełnia on wymagań Prawa ochrony środowiska, a zatem nie może być podstawą do wydania decyzji w sprawie budowy stacji. Decyzje te byłyby nieważne na podstawie art. 11 P.o.ś.

Uwagi szczegółowe dotyczące raportu

1. Autor raportu dr inż. Janusz Żelaziński, jest uprawniony do sporządzenia przedmiotowego raportu według przepisu, który określa, że raport może wykonać każdy. Natomiast nie ma on kompetencji w zakresie tematycznym raportu, tj. oddziaływań biologicznych PEM, wobec czego tezy i konkluzje w nim zawarte mogą nie być autorytatywne. W istocie są one błędne.

2. Autor Raportu użył tytułu "Biegły Wojewody Mazowieckiego w zakresie sporządzania ocen oddziaływania na środowisko". Użycie tego tytułu w roku 2004 jest nieuprawnione, ponieważ w świetle obowiązujących ustaw (Dz.U.Nr 62, poz. 627 i Nr 115, poz. 1229 - Prawo ochrony środowiska (2001r.) oraz z 2002r. Nr 74, poz. 627 i Nr 113, poz. 98) nie ma podstawy prawnej do nadawania uprawnień i prowadzenia list biegłych. Zatem tytuł powyższy nie jest aktualny i nie powinien być używany w dokumentach urzędowych. Stąd, autorem Raportu nie jest biegły w zakresie ocen oddziaływania ... dr inż. Janusz Żelaziński lecz autorem Raportu jest dr inż. Janusz Żelaziński. W związku z powyższym niniejsze opracowanie jest równoważnym dokumentem (materiałem dowodowym) o nie mniejszym znaczeniu niż przedmiotowy Raport.

3. Na stronie 3 Raportu autor stwierdza:

" W oparciu o wykonaną opinię stwierdza się, że projektowana stacja bazowa telefonii komórkowej w miejscowości Słubice na działce nr 140/4, nie stanowi zagrożenia dla ludzi. Nie wpływa też na pogorszenie stanu środowiska naturalnego, może więc otrzymać pozytywną decyzję władz sanitarnych i administracyjnych dotyczącą jej lokalizacji".

Pytaniem do powyższego stwierdzenia jest to, na jakiej podstawie autor doszedł do wniosku, że "stacja nie stanowi zagrożenia dla ludzi". Na pytanie to odpowiada następujący cytat ze strony 12 Raportu:

"W myśl obowiązujących w kraju przepisów z całkowicie bezpieczne uznaje się nawet długotrwałe przebywanie w obszarze promieniowania elektromagnetycznego o gęstości mocy nie przekraczającej 0,1 W/m2. Zatem kryterium rozstrzygającym o tym, czy stacja bazowa stwarza jakiekolwiek zagrożenia dla zdrowia ludzi jest ustalenie, czy gęstość mocy promieniowania elektromagnetycznego w miejscach dostępnych dla ludzi nie przekracza wartości dopuszczalnej tj. 0,1 W/m2."

Autor nie przytoczył tu żadnego konkretnego przepisu ani dokumentu, z którego wynikałoby jednoznacznie, że przebywanie w obszarze promieniowania elektromagnetycznego o poziomie nie przekraczającym 0,1 W/m2 jest c a ł k o w i c i e b e z p i e c z n e. Otóż takiego przepisu ani dokumentu nie ma. Właśnie dlatego autor użył tu formy:

"uznaje się" .

Wyrażenie "uznaje się" oznacza uznaniowość i na tym uznaniu autor oparł swój wniosek o całkowitym bezpieczeństwie promieniowania stacji, co jest bezzasadne i błędne. Stąd wykonane obliczenia rozkładu pola i wywody związane z tym rozkładem są bezprzedmiotowe.

Jest niedopuszczalne, aby ekspertyza opierała się na uznaniu, a nie na przepisach prawa i autorytatywnych dokumentach. Dlatego Raport ten jest mistyfikacją i ma znamiona przestępstwa. Kamufluje on realne zagrożenie zdrowia ludności i legalizuje inwestycję, która według kryteriów prawnych może znacząco oddziaływać na zdrowie ludzi.

4. Cytat ze strony 14 Raportu:

"Biorąc pod uwagę usytuowanie i zagospodarowanie terenu wokół stacji stwierdzono, iż nie będzie ona miała również istotnego wpływu na odkształcenie układów przyrodniczych. Walory krajobrazowe zastaną naruszone w minimalnym stopniu, z zachowaniem estetyki i ładu w krajobrazie, uwzględniając tym samym charakter otaczającego terenu. Zmiany te będą praktycznie niezauważalne".

Stwierdzenie powyższe jest bałamutne. Autor pisze, że zmiany w krajobrazie będą niezauważalne. Czyż będzie niezauważalna pięćdziesięciometrowa wieża stalowa, dominująca w nieskiej zabudowie wiejskiej? Autor n i e z a u w a ż y ł, że wieża ta jest zlokalizowana na terenie krajobrazu chronionego, gdzie istnieją ograniczenia w budowie tego typu obiektów.

5. Na stronie 20 Raportu autor powinien przedstawić propozycję
m o n i t o r i n g u o d d z i a ł y w a n i a stacji na środowisko i zdrowie ludzi. Zamiast tego przedstawił on propozycję pomiarów kontrolnych poziomów PEM, co jest błędem, ponieważ stacja może znacząco oddziaływać na zdrowie ludzi.

Uzasadnienie

Streszczenie w formie uproszczonej

Stację buduje się dla zapewnienia ruchomej radiokomunikacji miedzy ludźmi. Nośnikiem informacji jest emitowane przez stację promieniowanie (pole) elektromagnetyczne, którym musi być pokryte miejsce przebywania ludzi w zasięgu łączności. Promieniowanie to wnika do organizmu człowieka i może wywołać negatywne skutki zdrowotne. Dlatego prawo zalicza stację do mogących znacząco oddziaływać na środowisko i zdrowie ludzi i dlatego jest wymagana ocena oddziaływania tego promieniowania na środowisko i ludzi. Propozycją tej oceny jest Raport o oddziaływaniu przedłożony przez inwestora.

Jednak ani prawo, ani żaden autorytatywny lub prawomocny dokument nie określa poziomów promieniowania, które byłoby bezpieczne i nie maiło negatywnych oddziaływań na zdrowie ludzi. W rzeczywistości promieniowanie to stwarza ryzyko zdrowotne dla ludzi - mniejsze lub większe w zależności od poziomu tego promieniowania i czasu ekspozycji. Dlatego, aby umożliwić emisję PEM do środowiska (zapewnienie łączności), prawodawca określił limity poziomu tego PEM. Limity te są kompromisem między wymaganiami ekonomiczno-technicznymi a wymaganiem zdrowotnym stąd graniczne wartości dopuszczalne są zróżnicowane w państwach świata i nigdzie nie zapewniają bezpieczeństwa zdrowotnego.

Prawo nie kojarzy pojęcia "dopuszczalny" ze znaczeniem "nieszkodliwy". Inaczej raporty byłyby niepotrzebne, ponieważ stacje są typowe i nigdzie nie dochodzi do przekroczenia granicznych wartości.

Ale każda stacja ma inne warunki lokalne i stąd wynika różnica ocen oddziaływania oraz w ocenie tej powinno brać udział społeczeństwo, to ono będzie narażone na to promieniowanie i powinno współdecydować o jego dopuszczeniu.

Tymczasem w przedmiotowym Raporcie autor utożsamił pojęcia "dopuszczalny" i "nieszkodliwy". I na tej podstawie wnioskuje, że stacja nie będzie mieć negatywnego oddziaływania na środowisko i ludzi. Bez analizy i uwzględnienia lokalnych warunków wniosek powyższy oparł tylko na fakcie dotrzymania standardu jakości środowiska (który również nie wyklucza negatywnego oddziaływania). Tak więc powyższy wniosek, który powinien być rozstrzygającym, jest bezzasadny i błędny, w szczególności wobec całego materiału dowodowego. Z powyższego wynika, że nie mamy oceny - Raportu o oddziaływaniu i inwestycja nie może być realizowana.

Należy podkreślić, że niniejsze opracowanie nie rozstrzyga w sprawie szkodliwego działania stacji. To jest właśnie przedmiotem Raportu, natomiast przedstawiony materiał dowodowy wskazuje na niezgodność Raportu z prawem. Przesłanki (dowody) szkodliwego działania stacji są tu argumentem podważającym konkluzję w Raporcie i rozstrzygają, czy Raport jest czy nie jest ocena oddziaływania wymaganą prawem. Rozstrzygnięcie to jest możliwe bez analizy eksperckiej, wystarczy bowiem sprawdzić na podstawie k.p.a. w jaki sposób biegły doszedł do konkluzji i czy jest ona prawidłowa ze względu na podnoszone zarzuty. Niniejsze opracowanie ułatwia to sprawdzenie.

Celem inwestycji jest zapewnienie łączności przez metodyczne pokrycie miejsca pobytu ludzi promieniowaniem elektromagnetycznym (mikrofale), którego zasięg wynosi do około 30 km. Właśnie z tego względu anteny umieszcza się w odpowiedniej konfiguracji i na odpowiedniej wysokości, a nie ze względu na ochronę zdrowia, jak stwierdzono w raporcie. Promieniowanie to jest nośnikiem informacji, wypełnia przestrzeń pobytu ludzi, w tym prywatne posesje, sypialnie, co jest zamierzone. Ale przy tym wnika ono do ciała człowieka i ingeruje w funkcjonowanie bioukładów, co z czasem prowadzi do schorzeń (2). Ludzie są bezustannie napromieniowani mikrofalami bez ich wiedzy i zgody, poza tym są dezinformowani przez rzeczników inwestora, w tym przez autora raportu.

Gdyby promieniowanie to nie było szkodliwe, niepotrzebne byłyby graniczne wartości dopuszczalne (g.w.d.) i raporty o oddziaływaniu, a urządzenia miałyby atest, certyfikat lub inną formę gwarancji bezpieczeństwa zdrowotnego. Autor raportu nie ma żadnych kompetencji do udzielania takich gwarancji. Posiada on uprawnienia do sporządzenia raportu, ponieważ zgodnie z prawem raport taki może wykonać każdy. Natomiast nie jest on specjalistą w dziedzinie oddziaływań biologicznych PEM i nie ma kompetencji merytorycznych. Z tego względu wnioski w tym raporcie nie są autorytatywne.

Poza błędną interpretacją zapisów prawnych autor przemilcza i ignoruje liczne doniesienia dotyczące szkodliwego działania stacji bazowych. Nie wymienia żadnej literatury przedmiotu. W szczególności przemilcza on :

- istnienie elektromagnetycznego tła naturalnego, którego poziom jest sto miliardów razy mniejszy od granicznej wartości dopuszczalnej 0,1 W/m2, przez co kamufluje dokonującą się modyfikację środowiska elektromagnetycznego,

- wpływ czasu oddziaływania PEM na zdrowie ludzi. Ryzyko zdrowotne rośnie nie tylko ze wzrostem poziomu PEM, lecz przede wszystkim z czasem działania PEM na organizmy żywe. Promieniowanie stacji bazowej działa na ludzi bezustannie i jego oddziaływanie może się kumulować,

- zjawisko nadwrażliwości na PEM, które odnosi się obecnie do 6 - 10 % ludności. Oznacza to, że powyższy odsetek społeczeństwa odczuwa działanie PEM (na ogół - zespół rzekomonerwicowy) i ulega szybciej schorzeniom,

- liczne protesty na zachodzie i w Polsce przeciw lokalizacji stacji bazowych oraz skargi na szkodliwe działanie tych stacji. Autor przekornie stwierdza, że protesty te wynikają z niewłaściwych informacji medialnych, co jest absurdem.

Przedmiotowy raport służy legitymizacji inwestycji stwarzającej zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi. Nie jest on zgodny z wymaganiami prawa i nie może być podstawą do realizacji tej inwestycji.

więcej, w całym pliku .pdf (543,2 KB)

Uwaga!

Do kontaktu z umtsno wystarcza zwykły mail z tekstem bez opcji html, a napisany w kodowaniu Latin 2 czyli iso 8859-2. Listy bez polskich nagłówków nie sciągam z servera tylko niszczę bez czytania. Załączników .exe itp nie otwieram. Otwieram: .pdf, .doc, .rtf, .gif , .jpg i worda od znanych mi adresów

pozdrowienia
administrator
Ze względu na globalną zensurę tematu szkodliwości promieniowania EM wyklejanie plakatów, małych informacji przy targach, koncertach, przy stadionach sportowych jest najskuteczniejszą metodą poinformowania ludzi o niebezpieczeństwie. Krótki, ostrzegający tekst, podany w tramwaju matce, która w obecności dziecka telefonuje, może uchronić to dziecko przed złym losem. Własne plakaty, przesyłajcie do wstawienia na stronę (webmaster@iddd.de) ***