umtsno.de





Dla waszych wpisów i kontaktów księga i notes: "Przeciwko masztom telefonii komórkowej"


Walcz z mafią telefonii komórkowej





Nasz nr EK-109/06 Świdnica, data: 20.09.2006r


Skarga na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

cały plik, .doc, 252,2 KB


Wojewódzki Sąd Administracyjny

ul. Św. Elżbiety nr 3/4
50-111 WROCŁAW

za pośrednictwem

Samorządowego Kolegium Odwoławczego


Strony Skarżące:

a) Stowarzyszenie Ekologiczne "OJCZYZNA"

ul. Prądzyńskiego nr 157/4, 58-105 ŚWIDNICA,
występujące w imieniu pokrzywdzonych stron zgodnie z upoważnieniem z dn. 20.09.2006r.

b) Pokrzywdzone na zdrowiu strony:


L.p.
Nazwisko, imię, adres
Podpis
1 DYKCIK Stanisława, ul. Prądzyńskiego nr 151/7
58-105 ŚWIDNICA

2 HARASIMIUK Wincenty, ul. Prądzyńskiego nr 147/6
58-105 ŚWIDNICA

3 KOS Stanisław, ul. Marcinkowskiego nr 49/3
58-105 ŚWIDNICA

4 LEGUT Franciszek, ul. Wróblewskiego nr 4/11
58-105 ŚWIDNICA

5 MOMOT Kazimiera, ul. Prądzyńskiego nr 157/4
58-105 ŚWIDNICA

6 MOMOT Lucjan, ul. Prądzyńskiego nr 157/4
58-105 ŚWIDNICA

7 MOMOT Szymon, ul. Prądzyńskiego nr 157/4
58-105 ŚWIDNICA

8 SANAK Władysław, ul. Prądzyńskiego nr 119/16
58-105 ŚWIDNICA


Strona przeciwna:
Prezydent Miasta Świdnicy

ul. Armii Krajowej nr 49
58-105 ŚWIDNICA


SKARGA

na Decyzję nr 113/99, wydaną 24 sierpnia 1999r przez Prezydenta Miasta Świdnicy w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji: "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej na stacji "TRAFO" przy ul. Dąbrowskiego (dz. 1/6) w Świdnicy".

1. Strona skarżąca w oparciu o Kpa Art. 145 § 1, ust. 5 i Ustawę z dn. 27.04.2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U.01.62.627), Art. 323, ust. 2, zaskarża w całości Decyzję nr 113/99 z dn. 24.08.1999r., wyjaśniając i zarzucając co następuje:

1.1. Zgodnie z obowiązującym w 1999r. "Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Świdnicy"[3.3], zatwierdzonym przez organ samorządowy (Rada Miejska) Uchwałą nr VIII/68/94 z dn. 09.12.1994r. [3.2], na działce nr 1/6, Obr. 1, AM 10 przy ul. Dąbrowskiego/Prądzyńskiego zlokalizowana była (i jest) stacja "TRAFO", w skład której wchodzi:
- zespół transformatorów prądu przemiennego 50Hz,
- silnoprądowa linia zasilająca wysokiego napięcia 110 000 V/50Hz.
Lokalizacja stacji "TRAFO" wyróżniona jest na graficznym załączniku do "PLANU" [3.3] symbolami 46.5 E, które oznaczają:

- 46.5 - techniczne wyposażenie miasta,
- E - urządzenia elektroenergetyki, główne punkty zasilania energią.
Obok stacji "TRAFO" zlokalizowana była (i jest nadal) potężna stalowa wodociągogowa wieża ciśnień.

W części opisowej "PLANU" na str. 23, Art. 10, § 35, p. 7 [3.3], jak i na w/w załączniku graficznym, nie występowała jakakolwiek wzmianka o przewidywanych możliwościach lokalizacji na terenie "TRAFO" (jak i na obszarze m. Świdnicy) stacji bazowych telefonii cyfrowej (komórkowej). Zamysł o takowej możliwości nie mógł też wystąpić przy zatwierdzaniu w 1994r "PLANU" [3.3] przez organ samorządowy, gdyż inwestycje tego typu nie były jeszcze w Polsce znane.

Dowody:

a) Uchwała nr VIII/68/94 Rady Miejskiej z dnia 09.12.1994r. [3.2] - w zał.,
b) Wyciąg z opracowania "Miejscowy plan szczegółowy zagospodarowania przestrzennego Świdnicy z 1994r" - strona tytułowa, str. 4, 5, 23a, 23b, 30, 31 + Załącznik graficzny do "PLANU" [3.3] - w zał.

1.2 Stacja "TRAFO" i zlokalizowana obok niej stalowa wieża ciśnień jak w p. 1.1 stanowiły w 1999r. (jak i dziś) potężne źródło skażenia terenu "TRAFO" i budynków mieszkalnych przy ul. Dąbrowskiego/Prądzyńskiego indukcją magnetyczną o nadmiernej gęstości, wytwarzaną przez prądy przemienne 50 Hz. Fakt tego skażenia jest oczywisty dla każdego technika-elektryka o elementarnej wiedzy z zakresu właściwości prądu przemiennego.

Dowód:

Wg wyników pomiarów zawartych w ekspertyzie nr BKS-01-01, str. 14, mieszkania w blokach zlokalizowanych obok "TRAFO" przy ul. Dąbrowskiego/Prądzyńskiego były (i nadal są) skażone indukcją magnetyczną o nadmiernnej gęstości 360-1100 nT (nanoTesli), przy w miarę bezpiecznej dla zdrowia, dopuszczalnej normie skażenia 100-150 nT [3.4], str. 14 - w zał.

1.3 Przedmiotem Decyzji nr 113/99 była lokalizacja potężnej, wysokiej na 40 m stalowej konstrukcji, o mocy zasilania 3 x 25 = 75 W, emitującej szkodliwe dla zdrowia i środowiska pola elektromagnetyczne o b. wysokiej częstotliwości ok. 900 MHz i 23 GHz, oddziaływujące na cały obszar Miasta Świdnicy, jak i poza jej granicami i obejmujące swym zasięgiem ponad 60000 ludności.

Inwestycja stanowiła nowe, skomplikowane rozwiązanie techniczne , niesprawdzone w krajowej praktyce pod względem skutków ekologicznych, jak i nie objęte żadnymi Polskimi Normami.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 14.07.1998r (Dz.U.98.93. 587), § 2 ust. 8 k) [3.13], była to "inwestycja mogąca pogorszyć stan środowiska" a tym samym wpłynąć negatywnie na zdrowie dużej populacji ludzkiej.

Dlatego było nieodzownym technicznie i prawnie, aby przed wydaniem Decyzji nr 113/99 organ samorządowy (Rada Miejska) dokonał odnośnej zmiany w "Planie zagospodarowania przestrzennego" [3.3] w myśl Ustawy z dn. 07.07.1994r o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.94.89.415), Art. 18, ust.3 i Art. 40.1 [3.12]. Jednak żadna zmiana wg powyższego prawnego trybu nie została do "PLANU" [3.3] wprowadzona, co spowodowało obarczenie Decyzji nr 113/99 jednym z głównych prawnych błędów.

Dowód: a) Dz.U.94.89.415, Art. 18, ust. 3 i Art. 40.1, b) Dz.U.98.93.587, § 2 ust. 8 k).

1.4 Ponieważ "PLAN" [3.3] nie przewidywał możliwości zabudowy stacji bazowych telefonii cyfrowej (komórkowej) na obszarze m. Świdnicy, urzędnik wbrew prawu jak w p. 1.3 wydał z upoważnienia Prezydenta Decyzję nr 113/99 [3.1] w oparciu o zapis w § 12 str. 5 tegoż "PLANU", który brzmi: "§ 12 Warunki zabudowy /modernizacji/ i zagospodarowania terenu będącego ustaleniami - właściwego do ich określania - planu należy uzupełnić o ustalenia szczególnie właściwe dla przedmiotu ich formułowania". Powyższy sofistyczny bełkot nie może rodzić żadnych skutków w prawnym umocowaniu Decyzji nr 113/99 [3.1].

Dowód: "PLAN" z 1994r. [3.3], strona 5 - w zał.

1.5 Drugim dokumentem na którym oparto wydanie Decyzji nr 113/99 [3.1] była "Ocena oddziaływania na środowisko Stacji Bazowej Polskiej Telefonii Cyfrowej ERA-GSM" nr OW/20/99 z dnia 31.05.1999r.[3.5], opracowana przez CB-R TP S.A. - Wrocław. "OCENA" ta miała (i nadal ma) następujące wady prawne i naukowe:

1.5.1 Zgodnie z Rozporządzeniem Min. Ochrony Środowiska z 14.07.1998r (Dz.U.98.93.589) § 3, ust. 1, p. 1) [3.13], "OCENA" [3.5] powinna między innymi określić oddziaływanie inwestycji na zdrowie ludzi. "OCENA" ta w tym zakresie stwierdza jedynie werbalnie na bazie komputerowej symulacji, że emitowane przez stację bazową promieniowanie elektromagnetyczne (w skrócie PEM) nie będzie miało w obrębie zamieszkania ludzi przy ul. Dąbrowskiego/Pradzyńskiego gęstości mocy, przekraczającej normatywną wartość 0,1 W/m2 (100 000 mW/m2), wg Rozporządzenia Min. Środowiska z dnia 11.08.1998r. (Dz.U.98.107.676), § 2.1 [3.14] i tym samym automatycznie nie będzie ono miało żadnego negatywnego wpływu na zdrowie mieszkańców.

Jest to ewidentny fałsz, gdyż według bezstronnych, naukowych badań, PEM o gęstości tysiąc razy mniejszej to jest 100 mW/m2, już mogą powodować uszkadzanie błon komórkowych, prowadząc do powolnej biologicznej destrukcji organizmu.

Dowody: a) Szczegółowa opinia do "Oceny oddziaływania" [3.5], opracowana w czerwcu 2005r. przez specjalistę elektronika mgr inż. Mariana Kłoszewskiego, członka niemieckiego Stowarzyszenia "BÜRGERWELLE" [3.6] - w zał. b) Diagram obrazujący stopień zagrożenie zdrowia i życia ludzi w funkcji gęstości mocy PEM [mW/m2 ], opracowany w 2005r przez specjalistę elektronika mgr inż. Mariana Kłoszewskiego [3.7] - w zał.

1.5.2 Zgodnie z Rozporządzeniem Min. Ochrony Środowiska z 14.07.1998r (Dz.U.98.93. 589) § 3, ust. 1, p. 2) [3.13], "OCENA" powinna uwzględniać nakładanie się różnych, negatywnych oddziaływań inwestycji na środowisko. W tym przypadku "OCENA"[3.5] rażąco nie spełnia tego prawnego wymogu, gdyż celowo pominięto w niej oczywisty fakt stwierdzony w p. 1.1 nin. zażalenia, że inwestycja będzie eksploatowana na terenie silnie skażonym indukcją magnetyczną od prądów 50 Hz z "TRAFO". Pomiędzy emitowanymi przez inwestycję PEM o częstotliwościach ok. 900 MHz i 23 GHz a indukcją magnetyczną od prądów "TRAFO" 50 Hz zachodzi zjawisko nakładania się (synergizmu), co wzmacnia i ułatwia przenikanie do organizmu szkodliwych promieniowań, potęgując groźne dla zdrowia skutki.

Dowód: Ekspertyza badawcza nr BKS-01-01, str. 14 i 15 [3.4] - w zał.

1.6 Stalowa, kratowa, konstrukcja stacji bazowej o wysokości 40 m pogłębiła architektoniczne oszpecenie osiedla mieszkaniowego w okolicy ulic Dąbrowskiego-/Prądzyńskiego, oraz w sposób ciągły pogarsza stan zdrowia mieszkańców, naruszając Ustawę z dn. 07.07.1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.94.89.414), Art. 66, p. 2 i 3 [3.11] oraz (Dz. U.03.207.2016), Art. 66.1, p. 2 i 3 [3.16].

1.7 Szkodliwe oddziaływanie PEM emitowanych przez stację bazową nr 49 521 w połączeniu ze szkodliwym oddziaływaniem indukcji magnetycznej ze stacji "TRAFO" (synergizm), powoduje systematyczny wzrost zachorowalności i przedwczesnych zgonów ludzi zamieszkałych lub zmuszonych pracować w pobliżu w/w obiektów.

Dowody: a) Ekspertyza nr BKS-01-01, str. 12 + Tabela 1 [3.4] - w zał.
b) Opinia pracowników Marketu "EKO" z dnia 05.01.2006r do obwieszczenia Prezydenta Świdnicy w sprawie rozbudowy stacji bazowej telefonii cyfrowej nr 49 521 [3.8] - w zał..
c) Pismo nr DAO.BRM.0717-3/06 z dnia 25.01.2006r. w sprawie nasilenia się chorób nowotworowych u ludzi zamieszkałych w pobliżu stacji bazowej nr 49 521 [3.9] - w zał.

2. Końcowe wywody i wnioski

2.1 Zasada rzymskiego prawa ""Ex iniuria non oritur ius" stanowi, że z bezprawia nie może wynikać uprawnienie.

2.2 Urzędnicy Urzędu Miasta Świdnicy i Starostwa Powiatu Świdnickiego działając na korzyść interesów inwestycyjnych i eksploatacyjnych firmy ERA-GSM, dopuścili się wielokrotnego złamania i obejścia obowiązującego prawa (administracyjnego, ochrony środowiska, budowlanego), co doprowadziło do lokalizacji i zbudowania na terenie "TRAFO" stacji bazowej telefonii cyfrowej nr 49 521. Zgodnie z Kodeksem Cywilnym, Art. 58 § 1 tak podjęte przez urzędników czynności, są z mocy prawa nieważne (nie mają mocy prawnej).

2.3 Urzędnicy jak w p. 2.2 nie informując lokalnej społeczności o zamiarach budowlanych firmy ERA-GSM na terenie "TRAFO", dopuścili się niedopuszczalnej prawnie i moralnie samowoli, doprowadzając do ostrych konfliktów z tą społecznością broniącą swego prawa do zdrowia i życia, zagwarantowanego Art. 68 Konstytucji.
Ponieważ podjęte przez urzędników czynności prawne były sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, to zgodnie z Kodeksem Cywilnym, Art. 58, § 2 czynności te nie mają mocy prawnej.

2.4 Decyzja nr 113/99 [3.1] została wydana w sposób nieuprawniony i z rażącym naruszeniem postanowień Planu zagospodarowania przestrzennego z 1994r. [3.3] i Ustawy z dn. 07.07.1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.94.89.415), Art.40.1 [3.12].

2.5 "Ocena oddziaływania stacji bazowej nr 49 521 na środowisko" nr OW/20/99 [3.5] nie spełniała (i nie spełnia) wymagań prawnych Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska z dnia 14.07.1998r (Dz.U.98.93.589) § 3.1, p. 1 i 2 [3.13].

2.6 Konstrukcja i technologia eksploatacji stacji bazowej nr 49 521 nie spełniają wymagań Ustawy z dnia 07.07.1994r - Prawo budowlane (Dz.U.94.98.414) [3.11], oraz (Dz.U.03.207.2016), Art. 66.1, p. 2 i 3 [3.16].

2.7 Decyzja nr 113/99 [3.1] została wydana z rażącym naruszeniem przepisów ochrony środowiska i zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 27.04.2001r (Dz.U.01.62. 627), Art. 11 [3.15] jest od początku nieważna.

2.8 Broniąc swego i Mieszkańców n. Miasta niezbywalnego prawa do zdrowia i życia zagwarantowanego Art. 68 Konstytucji, wnioskujemy do Pana Wojewody aby w myśl prawnej wykładni zawartej w piśmie Min. Środowiska nr DIOŚ-072-20/2542/06/ef z dnia 24.02.2006r. [3.10] i Kpa Art. 156, ust. 2 i 3 dokonał:

a) uchylenia w całości wadliwej prawnie Decyzji nr 113/99 [3.1], wydanej przez Prezydenta Miasta Świdnicy,

b) uchylenia w całości decyzji budowlanych wydanych dla stacji bazowej nr 49521 przez Starostę Powiatu Świdnickiego,

c) zobowiązania Starosty Świdnickiego do spowodowania terminowego wyłączenia zasilania energią elektryczną i rozbiórki stacji bazowej nr 49 521.
Zarząd Stowarzyszenia Ekologicznego "OJCZYZNA"

3. Załączniki:

3.1 Decyzja nr 113/99 o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, wydana dnia 24.08.1999r. przez Prezydenta Miasta Świdnicy.

3.2 Uchwała Nr VIII/68/94 Rady Miejskiej Świdnicy z dnia 09.12.1994r w sprawie zatwierdzenia Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Świdnicy.

3.3 MIEJSCOWY PLAN SZCZEGÓŁOWY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ŚRÓDMIEŚCIA - ZACHÓD ŚWIDNICY /Śródmieście i część Zachodnia/. PRO - Wrocław, 1994r.

3.4 Nr BKS-01-01 - EKSPERTYZA GEOBIOLOGICZNA - "Badanie rozkładu przestrzennego pól magnetycznych niskich częstotliwości na obszarze zabudowy mieszkaniowej w rejonie stacji bazowej telefonii komórkowej ERA-GSM, posadowionej w Świdnicy przy ul. Prądzyńskiego."
GEOBIOTECHNIKA - Bielsko - Biała, 2001 r.

3.5 Nr OW/20/99 - Ocena oddziaływania na środowisko Stacji Bazowej Polskiej Telefonii Cyfro ERA-GSM - BTS 49 521 w Świdnicy. CB-R TP S.A. - Wrocław, 31.05.1999r.

3.6 Opinia do "Oceny oddziaływania na środowisko stacji bazowej Polskiej Telefonii Cyfrowej ERA-GSM - BTS 49 521 w Świdnicy" nr OW/20/99.

3.7 Diagram - "HEURYSTYCZNE ZOBRAZOWANIE STOPNIA ZAGROŻENIA ZDROWIA (RYZYKA),
w zależności od poziomów pól elektromagnetycznych w zakresie mikrofalowym.
Opracował mgr inż. M. Kłoszewski, Grzybów/Słubice, 2005r.

3.8 Opinia pracowników Marketu "EKO" z dnia 05.01.2006r do Obwieszczenia Prezydenta Miasta
Świdnicy w sprawie rozbudowy stacji bazowej telefonii cyfrowej nr 49 521.

3.9 DAO.BRM.0717-3/06 - Pismo Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Rady Miasta Świ dnicy w sprawie wzrostu zachorowań na choroby nowotworowe ludności zamieszkałej w po bliżu stacji bazowej telefonii cyfrowej, nr 49 521, zlokalizowanej na terenie "TRAFO".

3.10 DIOŚ-072-20/2542/06/ef - Pismo Ministerstwa Środowiska z wykładnią prawną jak wykorzystywać Kpa do uchylania decyzji administracyjnych naruszających prawo ochrony środowiska i zagospodarowania przestrzennego.

3.11 Dz.U.94.89.414 - Ustawa z dnia 07.07.1994r. - Prawo budowlane.

3.12 Dz.U.94.89.415 - Ustawa z dnia 07.07.1994r o zagospodarowaniu przestrzennym.

3.13 Dz.U.98.93.589 - Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z dnia 14.07.1998r. w sprawie określenia rodzajów inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi, albo mogących pogorszyć stan środowiska oraz wymagań, jakim powinny odpowiadać oceny oddziaływania na środowisko tych inwestycji.

3.14 Dz.U.98.107.676 - Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z 11.08.1998r w sprawie szczegółowych zasad ochrony przed promieniowaniem szkodliwym dla ludzi i środowiska, do puszczalnych poziomów promieniowania, jakie mogą występować w środowisku, oraz wymagań obowiązujących przy wykonywaniu pomiarów kontrolnych promieniowania.

3.15 Dz.U.01.62.627 - Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska.

3.16 Dz.U.03.207.2016 - Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane.


Kopia: a/a