iddd.de

Dla wpisów i kontaktów: "Przeciwko masztom telefonii komórkowej"Aby Polska była zdrowa aby ludzie byli zdrowi

Strona 1R
Aby Polska była zdrowa aby ludzie byli zdrowi

Krzysztof Puzyna

Spis treści:

streszczenie
wstęp

 1. Taktyka palenia książek

 2. Taktyka fałszowania badań, wyników badań i raportów.
  2.1 Cenzura tekstów i kłamstwa
  2.2 Fałszerstwa dr Repacholi
  2.3 Dywersja naukowa
  2.4 Taktyka specjalna
  2.5 Taktyka fałszowania pomiarów
  2.6 Taktyka fałszowania raportów

 3. Bełkotanie
  3.1 Bełkotanie prof. Szmigielskiego
  3.2 Acoustic Neuroma Dk
  3.3 Ostrożność czy cenzura?
  3.4 Acoustic Neuroma Sv

 4. Korupcja i przekupstwo
  4.1 Korupcja Kohla
  4.2 Dowody na szkodliwość są
  4.3 Łapówki prez. Kwaśniewskiego

 5. Związki przyczynowe
  5.1 Związki przyczynowe zależne od naukowców z okresu przed telefonią komórkową
  5.2 Taktyka chowania wiedzy
  5.3 Związki przyczynowe kształtowane przez osoby z przemysłu telefonii komórkowej
  5.4 Taktyka gry na czas
  5.5 Zgodność wyników ze stanem wiedzy z okresu przedkomórkowego
  5.6 Związki przyczynowe kształtowane przez poszkodowanych, uczciwych naukowców i przeciwników budowy masztów
  5.6.1 Związki przyczynowe zależne od poszkodowanych
  5.6.2 Związki przyczynowe zależne od uczciwych naukowców
  5.6.3 Związki przyczynowe zależne od uczciwych lekarzy

 6. Badania mające siłę dowodową w ramach procesów o odszkodowania i demontaż stacji bazowych.

 7. Zaburzenia patologiczne
  7.1 Teoria prof. Manczarskiego
  7.2 Stopczyk i inni
  7.3 Choroba mikrofalowa
  7.4 Junk science, stanowisko prof. St. Szmigielskiego
  7.5 masowo występująca impotencja
  7.6 Analiza Hechta, 1500 prac radzieckich

 8. Dalsze błędy ekspertyzy Kucharza i Staśkiewicza oraz ich ocena

  8.1 Wnioski

 9. Wykaz piśmiennictwa

 10. Dodatek 1
 11. Dodatek 2
 12. Dodatek 3
 13. Dodatek 4
 14. Dodatek 5
 15. GSM i Sen
 16. Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

2.6 D extern Taktyka fałszowania raportów do str. 1 raportu

na iddd.de 31.10.2007

Witam,

Otrzymuję do oceny raporty o oddziaływaniu stacji bazowej na środowisko. Nie chcę się wypowiadać na temat szkodliwości EM gdyż tym powinni zając się naukowcy a organizacje takie jak ta powinny lobbować w parlamencie.

Chciałbym wspomóc tych, którzy zajmują się oceną raportów od strony merytorycznej gdyż wiele raportów nie spełnia norm i wydaje się sensowne by stworzyć bazę typowych "błędów" jakie popełniają operatorzy tworząc "sztampowe" raporty. Raporty takie trafiają do urzędników ochrony środowiska, którzy zapewniają potem mieszkańców, że wszystko jest zgodnie z normami bo są wyliczenia. Wyliczenia oparte są często na błędnych założeniach i normy są przekraczane w majestacie prawa.. Poniżej załączam korespondencje prowadzona z jednym z operatorów (urzędnik zapewniał, że obliczenia są poprawne nie mając pojęcia o systemach antenowych ani stacjach bazowych).


OPINIA

w sprawie opracowania: "Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - stacja bazowa nr XXX"

1. Ocena raportu od strony technicznej

1.1 W raporcie brak jest pełnego uwzględnienia wpływu tolerancji wykonania elementów toru nadawczego na oszacowanie maksymalnej mocy promieniowanej.

Raport nie uwzględnia wpływu tolerancji wykonania następujących elementów toru nadawczego:

a) Rozrzutu produkcyjnego anten. Zgodnie z uzyskana informacją od przedstawiciela Kathrein antena typu 742 215 o nominalnym zysku energetycznym 18dB ma rozrzut parametrów na poziomie +/-0.5dB. Zatem na potrzeby obliczeń mocy promieniowanej należy przyjąć najgorszy przypadek tj. zysk energetyczny 18,5dBi, a więc obliczenia należy skorygować o 0,5dB.

Uwagi OPERATORA: "autor wspomnianego pisma nawiązując do zysku użytych anten powołuje się na dane uzyskane od przedstawiciela Kathreina jednak nie udostępnia żadnych oficjalnych danych"

Odpowiedz: Sprawa rozrzutu parametrów anten jest oczywista dla każdego inżyniera i zgodnie z etyką zawodową powinien uczciwie podawać takie informacje zwłaszcza jeśli chodzi o instalacje mogące wpływać na zdrowie ludzi. Jest to błąd w obliczeniach powodujący zaniżenie oszacowanej wielkości mocy. Podaję odpowiedź producenta, który jest źródłem najbardziej oficjalnych danych:

Wyjaśnienie producenta anten: Mogę potwierdzić, że generalnie tolerancja wartości zysku anteny podawana w naszych katalogach wynosi +/- 0.5 dBi. Dla każdego posiadającego wiedzę techniczną jest oczywiste, że niemożliwe jest utrzymanie jednakowej wartości zysku 18 dBi w całym zakresie pasma częstotliwości pracy i w całym zakresie kąta pochylenia wiązki. Zakres tolerancji +/- 0.5 dB jest oparty na pomiarach rzeczywistych anten w całym zakresie częstotliwości pracy i w całym zakresie kata pochylenia wiązki.

Szczególnie niepoważne staje się w tym kontekście aptekarskie wyliczenie w "Raporcie..." na stronie 27: "W kierunku promieniowania anteny Sektor B ok. 32,5m od anteny znajduje się budynek, jednak zasięg strefy powodowanej przez ta antenę nie przekracza 31,65m od czoła anteny".

Weźmy zatem 0,5dB (wystarczy wziąć tylko 0,22dB) poprawki co powoduje, że moc izotropowa zamiast wyliczonych 1258W (61dBm) wynosi 1412,53W (61,5dBm) a zatem zasięg izolinii zgodnie ze wzorem podanym w "Raporcie" wynosi: 33,53m ! (?(1412,53)/(4*Pi*0,1)). Czyli wspomniany budynek znajduje się w strefie zagrożenia i nie będzie można na nim prowadzić prac konserwacyjnych np. elewacji!.

b) Brak danych katalogowych na temat zastosowanych elementów toru antenowego takich jak typ i tłumienie feedera, jumperów i odgromnika. Do celów obliczeniowych powinno się brać parametry osprzętu najlepszych producentów gdyż podczas przyszłych konserwacji nadajnika i wymiany okablowania zapewne parametry okablowania będą lepsze niż obecnie stosowane standardowo. Poza tym analiza istniejących instalacji firm konkurencyjny wskazuje na to, że udaje się uzyskać w podobnych warunkach tłumienie rzędu 2dB zamiast założonych do obliczeń 3dB a więc o 1 dB mniej. Podane długości feederów powinny mieć uzasadnienie techniczne by uniknąć w przyszłości swobody w skracaniu okablowania i powiększania w ten sposób mocy promieniowanej.

Uwagi OPERATORA: "założona wartość tłumienia toru kablowego 3dB jest wartością najmniejszą z możliwych. [...]. Zatem założenie p. Bogdana Gołębia uczynione w pkt. 1.1 b) jest nieprawdziwe.

Odpowiedź: nadal OPERATOR nie podał parametrów zastosowanych podzespołów przez które rozumiem:

- dla feedera: producent, typ, dane katalogowe o tłumieniu (dB/m) oraz długość kabla z uzasadnieniem wymagania takiej długości (by nie można było skracać okablowania celem uzyskania niższych strat w torze antenowym);

- dla jumpera i odgromnika: producent, typ, dane katalogowe odnośnie tłumienia

Aby zweryfikować czy podane założenia są prawdziwe potrzebne są konkretne dane z projektu, których nie ma w "Raporcie" zatem brak dowodu na to, że założenia sporządzającego "Raport" mają pokrycie w rzeczywistości uwzględniając realne dane projektowe. Stąd też moje szacunki na podstawie innych instalacji stacji bazowych są równie prawdopodobne.

c) Brak danych odnośnie typu i parametrów Node B w tym maksymalnej mocy oraz tolerancji poziomu jej dostarczenia do układu antenowego. Zakładając, że zastosowany sprzęt będzie zgodny z wymogami standardu UMTS 3GPP TS25.104 (6.2.1.1 "In extreme conditions, the Base station maximum output power shall remain within +2.5 dB and ?2.5 dB of the manufacturer?s rated power" - "W ekstremalnych warunkach, maksymalna moc wyjściowa ma mieścić się w granicach +2.5dB - -2.5dB względem mocy generowanej"). Zatem dla najgorszych warunków (np. uszkodzenie klimatyzatora w Node B) należy wziąć pod uwagę korektę mocy o 2,5dBm.

Uwagi OPERATORA: "pragnę poinformować, że podana w "Raporcie..." moc 46dBm uwzględnia już niekorzystny margines 2.5dBm błędu"

Odpowiedz: OPERATOR nadal nie podaje danych katalogowych użytych Node B, przez które rozumiem:

- producenta, model, maksymalna moc wyjściowa Node B. Ponownie odpowiedź OPERATORA opiera się na założeniach i zapewnieniach, a tu potrzebne są konkretne dane katalogowe użytego sprzętu aby zweryfikować czy obliczenia są wykonane dla najostrzejszych warunków pracy urządzenia;

- dodatkowo proszę o wyjaśnienie celowości użycia i sposobu połączenia z antenami 2 szt. Node B jak to wynika z rysunku zawartego w raporcie (rzut stacji XXX).

Przypomnę, że do udostępnienia materiałów źródłowych będących podstawą obliczeń zobowiązuje autora Prawo Ochrony Środowiska 27 kwietnia 2001 Art. 52 p. 16.

Biorąc pod uwagę powyższe dane można wyliczyć, że błąd niedoszacowania mocy promieniowanej w niesprzyjających warunkach jest na poziomie 4 dB (0.5dB + 1dB + 2.5dB).

Zatem zamiast wyliczonych 1258W (46 dBm ?3dB + 18dBi=61dBm) mamy:

Izotropowa moc promieniowania: 61dBm + 4dB = 65dBm = 3162W!.

Zatem graniczna odległość dla 0,1W/m2 zmienia się z wyliczonych 31.6m na ok. 50m!

Wartości te znacznie odbiegają od przedstawionych w raporcie i powiększają strefę największego zagrożenia.

d) Dodatkowo chciałbym zauważyć, że obliczone wartości mocy zarówno dla zmian azymutu jak i pochylenia anten nie uwzględniają anten sąsiednich. Obliczenia są wykonane jedynie dla jednej anteny w sytuacji jakby nie istniały pozostałe anteny, których nie uwzględniono..

Dowód: dla kąta odchylenia (+60) st. podaje się, w Tabeli 2 "Raportu", wartość mocy 143,88W. Proszę zauważyć, że kąt (+60) st. dla 1 anteny jest katem odchylenia (-60) st. dla anteny sąsiedniej. Zatem sumaryczna wartość mocy dla tego kierunku jest blisko 2 razy większa niż podano w tabeli.

Zatem poglądowy rysunek i obliczenia strefy granicznej dla 0,1W/m2 są nieprawidłowe.

1.2 Sprawa podania nieprawdziwej wysokości dachów. "Raport" deklaruje, że nadbudówka umieszczona jest na płaskim dachu budynku o wysokości 17m. Jednak raport nie podaje informacji o tym, że dach od strony zachodniej ma prawie 19m!. W związku z powyższym ludzie, którzy znajda się na części dachu położonej na wysokości 19m będą w strefie niebezpiecznej 0,1W/m2 anteny Sektora A. Podobnie wspomniany budynek w odległości 10 m na wschód nie ma płaskiego dachu na całej powierzchni na wysokości 15.5m lecz jest pochylony i część północna dachu jest zauważalnie wyższa.

1.3 Nieuwzględnienie katalogowych granicznych wartości elektrycznie regulowanego pochylenia (tilt). Zgodnie z załączoną do raportu notą katalogową antena Kathrein 742 215 ma możliwość zdalnej regulacji pochylenia w granicach 0-10 stopni. W przedstawionych obliczeniach wzięto do obliczeń nachylenie 8 stopni. W sytuacji, gdy system sterowania pochyleniem anteny jest zdalny należy brać pod uwagę pełne jego możliwości gdyż mieszkańcy nie maja możliwości weryfikacji tego ustawienia. Zatem obliczenia związane z promieniowaniem w kierunku pionowym są zaniżone!.

Uwagi OPERATORA: "Pochylenie 8st. Jest to przypadek również najbardziej niekorzystny "

Odpowiedź: Czy Państwo kwestionują fakt, że pochylenie 8 stopni jest bardziej niekorzystne niż 10 stopni? Chciałbym zwrócić uwagę na to, że antena pochylona o 10 st. powoduje, że strefa dachu staje się niedostępna np. dla konserwatorów. Przyjęliście Państwo 8 stopni gdyż jest to graniczna wartość przy której istnieje możliwość poruszania się po dachu bez wchodzenia w obszar 0.1W/m2 (zgodnie z tym co sami piszecie na stronie 11 "Raportu": "Dla obliczeń wykonywanych w płaszczyźnie pionowej wyznaczono maksymalne możliwe pochylenie anten aby zasięg izolinii S>0,1W/m2 nie nachodził na miejsca możliwego przebywania ludzi"). Antena typu 742 215 daje możliwość zdalnego sterowania pochyleniem w granicach do 10 stopni i ta wartość powinna być użyta do obliczeń gdyż przy tej wartości istnieje zagrożenie życia osób przebywających na dachu budynków o wysokości 17m np. w części objętej promieniowaniem anteny sektora A, gdzie rzeczywista wysokość dachu jest ok. 19m. Jak zatem macie zamiar zabezpieczyć możliwość zdalnej zmiany tiltu powyżej 8 st. skoro wartość ta jest zmieniana zdalnie w sposób
niezauważalny dla ludzi z zewnątrz?

1.4 Raport skupia się wyłącznie na obliczaniu strefy zagrożenia w okolicy anten na budynku przy ul. XXX a pomija ocenę wpływu wszystkich anten znajdujących się w okolicy a w szczególności kilkunastu anten panelowych telefonii komórkowej zamontowanych na budynku XXX przy ul. XXX.

Przynajmniej 2 z nich obejmuję swoim zasięgiem budynki przy ul. XXX. Szczególnie interesująca może być analiza wpływu źródeł promieniowania na najwyżej położone mieszkania np. balkon XXX. Mieszkanie to znajduje się w odległości ok. 80-90m od planowanej instalacji i ok.100-110m od zespołu anten zamontowanych na XXX. Sytuacja ta niepokoi mieszkańców i rodzi konflikt społeczny.

Uwagi OPERATORA: brak

Odpowiedź: OPERATOR nie odniosł się do sprawy balkonu XXX. Nie uwzględniło innych źródeł promieniowania, w których zasięgu są mieszkania klatki I tego bloku.

Mieszkańców niepokoi również wielkość promieniowania anteny Sektora A w kierunku budynków odległych o niespełna 60m przy ul. XXX oraz przy ul. XXX. Budynki te nie zostały uwzględnione w raporcie mino, że są usytuowane na wprost anteny Sektora A. Proszę o ustosunkowanie się do tej kwestii uwzględniając maksymalne możliwe pochylenie anteny tj. 10 st.

1.5 Interesującym przypadkiem jest sektor B. Bardzo duża moc izotropowa jest skierowana na "ścianę" wieżowców odległych o jakieś 150 m (ul. XXX). Nie podano uzasadnienia technicznego, dlaczego montowana antena w sektorze B znajdująca się względnie nisko (w połowie wysokości wieżowców) ma napromieniowywać tak dużą grupę mieszkańców, z tak dużą mocą izotropową skoro zasięg tej anteny będzie mocno ograniczony przez wieżowce. Powinno się minimalizować poziom promieniowania do niezbędnego minimum!

Uwagi OPERATORA: "W przypadku tego sektora nie mamy do czynienia z niczym groźnym"

Odpowiedź: Zgadzam się co do wielkości ekspozycji. Nie widzę jednak technicznego uzasadnienia promieniowania w obszarze o ograniczonej "widoczności" dla anten. Promieniowanie o niższym poziomie ma oddziaływanie biologiczne na człowieka stąd powinno się minimalizować moc urządzeń do niezbędnego minimum.

1.6 Nie odniesiono się w ogóle do wpływu odbić na natężenie pola w sektorze B, który ma zasięg mocno ograniczony poprzez wieżowce i odbicia są nieuniknione kumulując sumaryczny efekt radiacyjny.

Uwagi OPERATORA: brak

1.7 Zidentyfikowane ryzyka dla społeczności lokalnej

a) Nic nie wiadomo na temat maksymalnej mocy nadawczej jaką dysponuje Node B. Podano tylko informacje o planowanej dostarczanej mocy do systemu antenowego. Mieszkańcy powinni wiedzieć jaką mocą dysponuje urządzenie jako, że mieszkańcy nie maja możliwości ustawicznej kontroli poziomu mocy nadawania jest to dość istotny parametr z punktu widzenia zdrowia.

b) Nie znany jest sposób zabezpieczenia anten przed zmiana azymutu i pochylenia na skutek warunków pogodowych ani na temat możliwości zmiany ustawienia ręcznie. Budynek nie jest ogólnodostępny i trudno jest oszacować i sprawdzić czy ktoś nie dokonał korekcji, aby "polepszyć parametry pracy sieci". Np. sady szwajcarskie w 2005 roku zażądały by sterowanie pochyleniem odbywało się tylko mechanicznie i było zabezpieczane i zaplombowane gdyż inaczej nie ma rzetelnej kontroli nad systemem antenowym.

c) Zmiana okablowania w przyszłości na lepsze (o lepszych parametrach tłumieniowych). Problem poruszany w p. 1.1 b) i wiąże się z możliwością promieniowania większej mocy niż obecnie założono w sytuacji, kiedy w ramach prac konserwacyjnych monterzy wymienia zużyty osprzęt antenowy na nowszy.

Uwagi OPERATORA: "Raport..." był przygotowany uwzględniając najostrzejsze warunki pracy. Zatem podana wartość 46dBm w raporcie jest to maksymalna wartość mocy jaka może znaleźć się na wyjściu nadajnika. Gdyby kiedykolwiek doszło do zmiany okablowania na lepsze, bądź tor antenowy byłby krótszy, producent dopuszcza zastosowanie tłumików aby tłumienie toru nie było mniejsze niż wspomniane w raporcie 3 dB"

Odpowiedź: OPERATOR nadal nie udostępnia parametrów użytych do wyliczeń projektowych urządzeń. Mimo, że wcześniej deklaruje, że wartość 3dB jest najmniejsza z możliwych to jednak "dopuszcza" tłumiki co sugerowało by, że da się uzyskać niższe tłumienności. Chciałbym zauważyć, że firma Kathrein produkuje również wzmacniacze montowane bezpośrednio na antenach, które też można używać by skompensować strat w torze antenowym. Mówimy o konkretnym projekcie a nie o możliwych rozwiązaniach, których jest wiele ale należy się na jakieś zdecydować kiedy przedstawia się konkretny projekt do zaopiniowania.

Należy podkreślić, że mieszkańcy i użytkownicy terenu wokół stacji bazowej nie maja możliwości ani obowiązku weryfikowania w przyszłości, czy nie nastąpiła zmiana parametrów toru nadawczego stąd ryzyko związane z ewentualnymi zmianami trzeba zminimalizować i przyjąć najbardziej niekorzystne warunki dla szacowania zagrożenia.

Chciałbym podkreślić, że zgodnie z Prawem Ochrony Środowiska z 27 kwietnia 2001 Art. 52 p. 12) operator jest zobowiązany przedstawić propozycję monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji.

do strony 1 o raportach
skorowidz aktualnej strony: 1R
Ocena raportu od strony technicznej

Aby zweryfikować czy podane założenia są prawdziwe

do udostępnienia materiałów źródłowych będących podstawą obliczeń zobowiązuje autora

Sprawa podania nieprawdziwej wysokości

Nieuwzględnianie granicznych wartości tilt

Raport pomija ocenę wpływu wszystkich anten

przypadek sektor B.

wpływ odbić

Zidentyfikowane ryzyka dla społeczności lokalnej
Rozwiązaniem była by demokracja bezpośrednia, czyli bezpośrednia i na bieżąco kontrola państwa przez naród.