umtsno.de

Neu hinzu | Beweise | Recht | Kontakt | Statistik | GrenzwerteDla waszych wpisów i kontaktów księga i notes: "Przeciwko masztom telefonii komórkowej"

Urodziliśmy się tutaj i mamy prawo do życia!


List otwarty do Watykanu
Stacje bazowe GSM na kościołach
AIDS a pola elektromagnetyczne
Telefony komórkowe mogą zredukować płodność mężczyzn o 30 procent.
Wieloletni użytek "komórek" zwiększa czterokrotnie ryzyko rozwoju raka ucha.
Odpowiedź profesora Szmigielskiego
Zamachy na stacje bazowe w Niemczech
Wieża śmierci
Apel o prawo do życia
Liste "Słupsk" von 60 Toten beim Mobilfunkturm in Stolp (Übersetzung deutsch)

dalsze polskie teksty

Str. 2 | Str. 3 | Str. 4 | Str. 5 | Str. 6 | Str. 7 | Str. 8 | Str. 9

Ruski Bród dnia 31.03.2006, sprawa IV SA Wa 110/04 przeciwko Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu wygrana po raz 4,

szczegóły

Wyrok Ruski Bród, 31.3.2006 ( .pdf, ca. 326,7 KB )
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył co następuje:
Skargi są zasadne.

Ponadto uznać należy, iż decyzja Głównego Inspektora Sanitarnego, wydana ponownie została z oczywistym naruszeniem art. 7 i 77 § 1 oraz art. 80 kpa. Postępowanie odwoławcze zostało przeprowadzone bez należytego wyjaśnienia wszystkich istotnych okoliczności niezbędnych do prawidłowego rozstrzygnięcia
sprawy. Stosownie do zasad zawartych w art. 6, art. 7 i art. 8 k.p.a. organy
administracji państwowej zobowiązane są dzialać na podstawie przepisów prawa i prowadzić postępowanie w taki sposób, aby zostały wyjaśnione istotne dla rozstrzygnięcia sprawy okoliczności. Również uzasadnienie, zaskarżonego orzeczenia z dnia 8 listopada 2004r. nie spełnia wymogów określonych w art. 107 § 3 kpa. Uzasadnienie powinno być bowiem sformułowane precyzyjnie, bez niedomówień i możliwości rożnej interpretacji. Funkcją jego jest wyjaśnienie rozstrzygnięcia stanowiącego dyspozytywną część decyzji i powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający realizację zasady ogólnej przekonywania (art. 11 kpa). Równocześnie powinno ono umożliwić organowi nadzoru oraz sądowi administracyjnemu sprawdzenie prawidłowości toku rozumowania organu wydającego decyzję oraz motywów rozstrzygnięcia.

Główny Inspektor Sanitarny ograniczył się do lakonicznych i ogólnikowych stwierdzeń, których nie można uznać za wystarczające odniesienie się do zarzutów odwołania i które nie czynią zadość wymaganiom uzasadnienia decyzji, wynikającym z komentowanego przepisu. Organ przede wszystkim ponownie nie odniósł się do przedłożonej przez skarżących Opinii dotyczącej oddziaływań biologicznych promieniowań elektromagnetycznych na ludzi i nie podjął żadnych czynności mających na celu udowodnienie, iż planowana inwestycja nie wywiera negatywnego wpływu na środowisko i nie stanowi zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców.
Przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko było obowiązkiem organu administracji, winien on przede wszystkim zdecydować, czy dane przedsięwzięcie nie przedstawia sobą zbytniego zagrożenia, czy zaplanowane są wszelkie niezbędne działania, minimalizujące szkodliwy wpływ na środowisko, oraz czy nie zachodzą przesłanki, które w świetle obowiązującego prawa uniemozliwiają podjęcie danej działalności na danym terenie. Zgodnie z ugruntowanym w orzecnictwie sądu administracyjnego poglądem, niewyjaśnienie wszystkich okoliczności mających istotne znaczenie w sprawie oraz nieuzasadnienie decyzji w sposob właściwy narusza podstawowe zasady postępowania administracyjnego i stanowi podstawę do uchylenia przez sąd administracyjny zaskażonej decyzji (wyrok NSA z 16 marca 1998 r., II SA 96/98).
W świetle przytoczonych faktów, postępowania toczącego się przed Głównym Inspektorem Sanitarnym i nie można uznać za prawidłowe. Ujawnione naruszenie przepisów prawa mające istotny wpływ na wynik rozstrzygnięcia powodują uchylenie zaskarżonej decyzji z mocy art. ,145 5 1 ust. 1, pkt c ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze-zm.).
Położenie- mapka
Nowy wyrok z 10 maja 2005
Wyrok Ruski Bród Downloaden ( .doc, ca. 160 KB )
Wyrok Ruski Bród także na http://gelzok.w.interia.pl/PIS%203.doc ( .doc, ca. 160 KB )

Szanowny Panie dosyłam panu jeszcze dwa same wyroki z Ruskiego Brodu oraz ich pismo. Tam urażeni urzędnicy atakują ich non stop, na siłę chcą postawić wieżę.Urażona duma Głównego Inspektora Sanitarnego !!

Tylko demokracja bezpośrednia ma siłę uporania się z globalną mafią telekomunikacyjną


Uwaga!

Do kontaktu z umtsno wystarcza zwykły mail z tekstem bez opcji html, a napisany w kodowaniu Latin 2 czyli iso 8859-2. Listy bez polskich nagłówków nie sciągam z servera tylko niszczę bez czytania. Załączników .exe itp nie otwieram. Otwieram: .pdf, .doc, .rtf, .gif , .jpg i worda od znanych mi adresów

pozdrowienia
administrator