umtsno.de

Stowarzyszenie Prawo do Życia


Walcz z mafią telefonii komórkowej


Planowane maszty godzą w interes publiczny, jeśli ludzie protestują !

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej nie jest inwestycją celu publicznego

Geplante Mobilfunkmasten verletzen öffentliche Interessen, wenn Menschen protestieren.

patrz decyzja wojewody z 20 maja 2006 r.
plik oryginalny, .pdf, 127,5 KB


patrz decyzja Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2006 r.
plik oryginalny, .pdf, 155,3 KB

Dowód ogromnej korupcji w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie

Prawo Do Życia: Przestępstwa inżyniera Stanisława Sabata

Sabat, tv Rzeszów, a prawo do życia, czy koalicja RP i profesor PRAWA potrafią je ludziom podarować ?

WSA: planowane maszty godzą w interes publiczny, jeśli ludzie protestują ! Niemiecki Telekom na czele z René Obermann czyli właściciel PTC ERA dostał baty od WSA w Rzeszowie

14.01.2008, Polkomtel S.A. (Vodafone): fałszywe zeznania, podrobione dokumenty, powodują rozbiórkę stacji Vodafone z kościoła Farnego
plik oryginalny, .pdf, 71,8 KB

16.02.2008,
Rzeszów: wstrzymana budowa masztu | Play pogoniony z Rzeszowa

 • ex26.03.2009, wyrok NSA: Rzeszów, protesty były zasadne; Władza lokalna może odmówić wydania decyzji lokalizacyjnej

 • Deutsche Oberheuschrecke René Obermann, der Vorstandsvorsitzende von Deutsche Telekom AG und der Eigentümer von Polnische Digitale Telefonie "Polska Telefonia Cyfrowa" PTC ERA hatte nach Lublin auch in Rzeszów den nächsten Standort für Mobilfunkanlagen verloren.
  Rzeszów, WSA: Mobilfunksendeanlagen verletzen die öffenlichen Belange, wenn Menschen protestieren;
  Deutsche Telekom AG an der Spitze mit René Obermann die Eigentümerin von PTC ERA hat vor dem polnischen Oberverwaltungsgericht in Rzeszów verloren.

  Niemiecka stonka finansowa na czele z René Obermann szefem niemieckiego Telekom i PTC Era przegrała także w Rzeszowie !

  Cały plik, 230,9 KB  Sygn. akt II SA/Rz 482/07

  ... Prezydent Miasta Rzeszowa przed wydaniem decyzji o odmowie ustalenia lokalizacji stacji bazowej zlecił wykonanie analizy urbanistycznej osobie wpisanej na listę izby samorządu zawodowego. Wynika z niej, że przedmiotowa inwestycja planowana jest na budynku remizy strażackiej, w bezpośrednim sąsiedztwie budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Całe zagospodarowanie w analizowanym obszarze - to intensywna zabudowa jednorodzinna , wolno stojąca i bliźniacza.

  Gabaryt wysokościowy tej zabudowy jest ujednolicony i nie przekracza 2 kondygnacji z poddaszem. Wysokość planowanej wieży , usytuowanej na dachu budynku ma wynosić 8-12 m . Analiza urbanistyczna ocenia planowaną inwestycje negatywnie wskazując , że stanowić ona będzie dysonans przestrzenny wśród zdecydowanie niskiej zabudowy.

  Zgodnie z ustawą dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. 01.142.1591) do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów /art. 6/.

  Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. M.in. zadania własne obejmują sprawy ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej / art. 7 ust.1 pkt.1 ustawy samorządowej /.

  Organy orzekające w sprawie, w oparciu o analizę urbanistyczną sporządzoną przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami, stanęły na stanowisku, że przedmiotowa inwestycja stanowić będzie dysonans wysokościowy w sąsiedztwie budynków jednorodzinnych.

  Sąd podziela też pogląd organów, że planowana inwestycja godzi w interes publiczny. Zgodnie z przepisem art. 2 pkt.4 u.p.z.p. przez interes publiczny należy rozumieć uogolniony cel dążen i działań, uwzględniających zobiektywizowane potrzeby ogółu społeczeństwa lub lokalnych społeczności , związanych z zagospodarowaniem przestrzennym.

  Akta sprawy wskazują, że lokalizacja projektowanej inwestycji jest kontrowersyjna i wywołała zdecydowane protesty mieszkańców osiedla, czyli nie znalazła aprobaty społecznej.

  Reasumując - Sąd stanął na stanowisku, że ustawa o samorządzie terytorialnym upoważnia gminę do decydowania w kwestiach ładu przestrzennego i gospodarki terenami. Wymagania ładu przestrzennego wynikają z przepisów prawa, w tym m.in. prawa budowlanego, ale też rodzą obowiązek przestrzegania norm estetycznych.

  Wskazując na powyższe, Sąd skargę oddalil w oparciu o przepis art. 151 P.p.s.a.  Zwycięski proces w WSA w Rzeszowie. Cały plik, 230,9 KB