umtsno.de


Stowarzyszenie Ekologiczne Ojczyzna


kontakt | Kamieniec | dalsze miasta |
Prawo | Krytyka RRM Dz.U.2007 nr 158 | Ustawy i Druki | Wyciag tlumaczeń 13 badań | Bezpieczna odległość od stacji bazowych | praktyczny przykład pomiarowy(rys) | Ważna krytyka raportu (.pdf) | księga gości: "Przeciwko masztom telefonii komórkowej"


Walcz z mafią telefonii komórkowej


Świdnica, strona główna

na iddd.de od 24.07.2008r.


EK- 227/08, Dot.: monitu w sprawie opóźniającego się załatwienia n. skargi nr EK-140/08 z dn.15.07.2008r.


 • na iddd.de od 13.01.2009r.

  10.12.2008, EK- 227/08 Ministerstwo Środowiska, Maciej Nowicki, Dot.: monitu w sprawie opóźniającego się załatwienia n. skargi nr EK-140/08 z dn.15.07.2008r. - uchylenie Rozp. z dn. 21.08.2007r. według Dz.U.07. 158.1105 § 1 pkt 1a oraz pkt 2a, plik, .doc, 249,1 KB
  plik z załącznikiem jako scan,.pdf, 2866 KB

  Szanowny Panie Profesorze i Ministrze !

  Wyrażamy głębokie zaniepokojenie przeciągającą się bezczynnością Ministerstwa Środowiska i brakiem odpowiedzi na skierowaną do Pańskich rąk naszą skargę nr EK-140/08 z dn. 15.07.2008r., która w myśl art. 35 § 3 KPA powinna być załatwiona do ok. 15.09.2008r. Mimo tego opóźnienia ufamy, że czynności legislacyjne postępują w Ministerstwie Środowiska, gdyż utrzymywanie nadal w mocy Rozporządzenia z dn. 21. 08.2007r. (Dz.U.07.158.1105, § 1, pkt 1a oraz 2a) powoduje narastanie nienawiści zdesperowanej ludności do organów Państwa (art. 8 KPA) oraz kompletny upadek autorytetu Prawodawcy pośród organów administracyjnych, SKO i WSA, które zmuszone są z urzędu wdrażać przestępcze Rozporządzenie oraz oddalać w 100 [%] skargi zniewolonego przez korporacje radiokomunikacyjne społeczeństwa (proszę porównać Zał. 1 do nin. monitu).

  Ostatnio została zaakceptowana przez Pana Prezydenta Ustawa z dn. 03.10.2008r., ustalająca między innymi szeroki udział społeczeństwa w ocenie przedsięwzięć dzia-łających szkodliwie na środowisko (ludzi, zwierzęta, rośliny) - Dz.U.08.199.1277. Powołując się na powyższą Ustawę, przedkładamy i domagamy się co następuje:

  1. Podtrzymywanie przez Ministerstwo Środowiska w mocy Rozporządzenia z dn. 21. 08.2007r. (Dz.U.07.158.1105, § 1, pkt 1a oraz 2a), które w zakresie mikrofalowym pozbawiło Polaków wszelkich konstytucyjnych praw do przeciwstawienia się lokalizacji tych stacji obok szpitali, domów dziecka, przedszkoli, szkół i budynków mieszkalnych (pr. por. Zał. 1), stanowi rażącą sprzeczność z Rozdziałem III Ustawy (Dz.U.08. 199.1227), zachęcającej społeczeństwo do udziału w postępowaniach administracyjnych i wspierania ochrony środowiska.

  2. Podtrzymywanie przez Ministerstwo Środowiska w mocy Rozporządzenia z dn. 21.08. 2007r. (Dz.U.07.158.1105, § 1, pkt 1a oraz 2a), które oparte jest na absurdalnych oszustwach korporacji radiokomunikacyjnych (pr. por. punkty 2.1 ł 4.2 n. skargi nr EK-140/08), stanowi rażącą sprzeczność z art. 63.1, pkt 1b) Ustawy (Dz.U.08.199.1227),


  dalej w pliku MINZR227a-08.doc: plik, .doc, 249,1 KB


 • Szanowny Panie Profesorze i Ministrze Nowicki, wygląda Pan na przyzwoitego człowieka to niech pan się też tak zachowuje !

  Maciej Nowicki

  Urodził się 28 września 1941 r. w Warszawie. Ukończył Wydział Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Warszawskiej. Na Politechnice doktoryzował się i uzyskał habilitację. W 1992 r. otrzymał tytuł profesora.

  W 1989 r. został mianowany podsekretarzem stanu, a dwa lata później ministrem ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa. W latach 1994-1995 był wiceprzewodniczącym Komisji ONZ ds. Ekorozwoju. W 1996 został laureatem nagrody "Deutscher Umweltpreis", którą otrzymał za działalność na rzecz ochrony środowiska w Polsce i na arenie międzynarodowej. W 1997 r. był doradcą sekretarza generalnego OECD.

  Od 1992 r. pełni funkcję prezesa Zarządu Fundacji EkoFundusz. Celem EkoFunduszu jest zamiana polskiego długu zagranicznego na finansowanie inwestycji służących ochronie środowiska.

  Jest żonaty, ma dwie córki. Jego pasją jest historia sztuki, szczególnie architektura.  Skarga do Ministra Środowiska Macieja Nowickiego  ul. Wawelska nr 52/54
  00-922 WARSZAWA
  Nasz nr EK-140/08, Świdnica, data: 15.07.2008 r.  Uwaga ! Całość w pliku oryginalnym .pdf, 4564 KB


  Dot.: ponowna skarga w sprawie uchylenia przestępczego Rozporządzenia z dn. 21.08.2007r. Dz.U.158.1105, likwidującego ochronę zdrowia ludności i środowiska przed mikrofalowymi PEM o nadmiernej gęstości mocy w porównaniu z naturalnym elektromagnetycznym tłem Ziemi.
  dodatkowe dowody prawne na przestępcze manipulacje Prawodawcy, godzące w środowisko, ludność, i Konstytucję - n. protest nr EK-55/08 z dn. 28.02.2008r.

  więcej w pliku: plik oryginalny w całości, .pdf, 1287 KB