Najlepsza taktyka przeciwko Masztom Śmierci: organizuj demokrację bezpośrednią według trzech zasad DB


Dla waszych wpisów i kontaktów księga i notes: "Przeciwko masztom telefonii komórkowej"
Jeśli masz komórkę to Ty finansujesz nowe maszty telefonii komórkowej, a z tym choroby i powolną śmierć nie tylko Tobie najbliższych osób.


Walcz z mafią telefonii komórkowej

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach
ul. Raciborska 39, 40-957 Katowice 2 skrytka pocztowa 591
Dział Laboratoryjny
Oddział Badań Higieny Radiacyjnej
Sprawozdanie nr: DL - 1438 / HR - 192 / 2004 / 01/ S
Temat: POMIAR GĘSTOŚCI MOCY PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO w zakresie 0,3 GHz - 38 GHz dla środowiska.
Klient: Spółdzielnia Mieszkaniowa Śródmieście 44-100 Gliwice, ul. Jasnogórska 9

Ocena ekspozycji na pola elektromagnetyczne:
Pomiary gęstości mocy promieniowania elektromagnetycznego w zakresie 0,3 - 38 GHz wykonano w mieszkaniach, suszarniach, oraz korytarzach budynku mieszkalnego, przy ul. Solskiego nr 3 i nr 5 punktach ( pionach) pomiarowych, których lokalizację podano w tabelach wyników pomiarów. Na podstawie wyników przeprowadzonych pomiarów we wszystkich miejscach w których wykonano pomiary nie stwierdzono występowania gęstości mocy promieniowania elektromagnetycznego, przekraczającej dopuszczalne poziomy określone w podstawach prawnych (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów. (Dz.U. nr 192 z 2003 r. poz. 1883)
Nie stwierdzono występowania promieniowania elektromagnetycznego o wartości gęstości mocy odpowiadającej obszarowi ograniczonego użytkowania