Najlepsza taktyka przeciwko Masztom Śmierci: organizuj demokrację bezpośrednią według trzech zasad DB


Dla waszych wpisów i kontaktów księga i notes: "Przeciwko masztom telefonii komórkowej"
Jeśli masz komórkę to Ty finansujesz nowe maszty telefonii komórkowej, a z tym choroby i powolną śmierć nie tylko Tobie najbliższych osób.


Walcz z mafią telefonii komórkowej

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach
40-957 Katowice ul. Raciborska 39 skrytka pocztowa 591
tel.: (032) 351-23-34 fax: (032) 351-23-18 351-23-02 351-23-44

wsse.katowice@pis.gov.pl
http://wsse.katowice.pis.gov.pl/

Dział Laboratoryjny, Oddział Badań Higieny Radiacyjnej, Sprawozdanie nr:
DL-739/HR-223/2009/01
Temat: Pomiar Gęstości Mocy Promieniowania Elektromagnetycznego dla środowiska - Gliwice, ul. Solskiego 3

Ocena zgodności wyników pomiarów z wymaganiami:
Wartości normatywne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów. (Dz. U. nr 192 z 2003 r. poz. 1883)

Zakres częstotliwości pól elektromagnetycznych oraz dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności.
Zakres częstotliwości pola elektromagnetycznego
od 300 MHz do 300 GHz
Składowa elektryczna
7 V/m
gęstość mocy
100 mW/m2

Wnioski
Pomiary gęstości mocy promieniowania elektromagnetycznego wykonano w mieszkaniu nr 38 oraz w piwnicy w Gliwicach ul. Solskiego 3 w zakresie częstotliwości od 3MHz do 38 GHz.
Na podstawie przeprowadzonych pomiarów nie stwierdzono występowania promieniowania elektromagnetycznego o gęstości mocy przekraczającej dopuszczalny poziom określony w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów. (Dz.U. nr 192 z 2003 r. poz. 1883).