umtsno.deStowarzyszenie Prawo do Życia
Położenie Brodnicy
Nie ma bata na prałata
Interpelacja
Pismo od CENTERTEL
List do biskupa
Brodnica wygrana !!
od 29 kwietnia 2005 wyrok w Brodnicy jest prawomocny!
Burmistrz Brodnicy walczy z operatorami telefonii komórkowej
Operatorzy telefonii przegrali dwie kolejne stacje w Brodnicy
wyrok sądu: str. 1, str. 2, str. 3, str. 4, str. 5, str. 6
jako .pdf, ca. 320 kB
Historyczna decyzja
Brodnica, aktualna sytuacja, wycinki z gazet lokalnych: 25.06.05 | 17.11.05 | 21.11.05 | 25.11.05
Kolejna decyzja przeciwko najemnikom POLKOMTELA
Brodnica, odmowa nr 9
Załącznik nr 1 do odmowy nr 9
Brodnica, odmowa nr 10
Gratulacje dla Brodnicy, odmowa nr 11
Odmowa nr 12, krótka ale wymowna, gratulacje !
Odmowa nr 13, dla Centertela, dotycząca ulicy Pocztowej !
Wojna ! Obwieszczenie Burmistrza Miasta Brodnicy mgr Wacława Derlickiego
Brodnica, kolejna 14 odmowa
Opinia ekonomiczna dotycząca kształtowania się wartości nieruchomości zlokalizowanych w strefie oddziaływania stacji bazowych telefonii komórkowych - na terenie miasta Brodnica
Brodnica, kolejna 15 odmowa
Brodnica, 16 i ostatnia odmowa
Brodnica, 16 i ostatnia odmowa

na iddd.de od 21.7.2008r.
plik oryginalny, (.pdf, 388,4 KB)

Brodnica, dnia 9 lipca 2008r.

DECYZJA NR BA. 7331 - 162/P/06/07/08 Na podstawie art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z pozn. zm.) oraz art. 1 ust. 2 pkt 1 , 2, 6, 9 i art. 6 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z pózn.zm.) po rozpatrzeniu wniosku: z dnia 11 grudnia 2006r. Pana Krzysztofa Galewskiego działającego z upoważnienia Polskiej Telefonii Komórkowej CENTERTEL sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Skierniewickiej 10A w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie masztu antenowego o wysokości do 30,O m wraz z lokalizacją stacji bazowej telefonii komórkowej CENTERTEL i z przyłączem elektroenergetycznym na terenie działki nr 1116/3 położonej przy ul. Pocztowej w Brodnicy.

odmawiam

ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Polskiej Telefonii Komorkowej "Centertel" sp. z 0.0. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Skierniewickiej 10A dla inwestycji polegającej na budowie masztu antenowego o wysokości do 30,O m wraz z lokalizacją stacji bazowej telefonii komórkowej PTK CENTERTEL na dachu budynku TP SA zlokalizowanym na terenie działki nr 1116/3 położonej przy ul. Pocztowej w Brodnicy...."Planowana inwestycja godzi również w interes publiczny (art. 1 ust. 2, pkt 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). ,,lnteres publiczny rozumiany jako uogólniony cel dążeń i działań uwzględniających zobiektywizowane potrzeby ogółu społeczeństwa lub lokalnych społeczności, związanych z zagospodarowaniem przestrzennym. Protest lokalnej społeczności wobec przedmiotowej inwestycji daje podstawę do stwierdzenia, że cel inwestycji określany mianem ,,celu publicznego" nie znajduje akceptacji społecznej."

Brodnica, 15 odmowa

na iddd.de od 21.7.2008r.
plik oryginalny, (.pdf, 214,6 KB)

Brodnica, dnia 3 kwietnia 2007r.
BA. 7331 - 144/P/06/07
DECYZJA NR BA. 7331 - 144/P/06/07

Cytat:
.. Pole elektromagnetyczne o wartościach przekraczających poziom dopuszczalny, gdzie obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania ludzi - znajduje się na wysokości zawieszenia anten tj. na wysokości 34,5 nad poziom terenu i w promieniu 34 m. Natomiast negatywne oddziaływanie o mniejszym promieniowaniu od maksymalnego wykracza poza teren objęty wnioskiem. I to promieniowanie jest uciążliwością dla sąsiednich nieruchomosci.

Właściciele mają prawo do korzystania z własnej nieruchomości, pobierać z niej pożytki oraz rozporządzać nią - zgodnie ze społeczno - gospodarczym przeznaczeniem. Nie można natomiast korzystać z nieruchomości w sposób uniemożliwiający lub nadmiernie utrudniający włascicielom działek sąsiednich korzystanie z niej, np, poprzez emisję, jak w tym przypadku pola elektromagnetycznego.

Niewątpliwie lokalizacja stacji bazowej telefonii komórkowej narusza interes prawny właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości zlokalizowanych w obszarze oddziaływania stacji bazowej. Nieruchomości zlokalizowane w strefie oddziaływania stacji bazowej nie bedą mogły być zabudowane oraz wykorzystywane, zgodnie z ich społeczno - gospodarczym przeznaczeniem do jakiego mają prawo - jak wykazano w załączniku opisowym Nr 1 - stanowiącym integralną cześć niniejszej decyzji.

Każdy ma prawo do zagospodarowania terenu, zgodnie z warunkami ustalonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (przy braku planu miejscowego - tak jak w tym przypadku). Przez lokalizacje stacji bazowej na działce objętej wnioskiem właściciele działek sąsiednich mieliby ograniczone prawo do wykorzystywania swoich nieruchomości zgodnie z ich przeznaczeniem. A zatem lokalizacja stacji bazowej telefonii komorkowej na kominie Zakładów Żelatyny narusza chronione prawem interesy włascicieli i użytkowników wieczystych działek sąsiednich.

Wnioskowana inwestycja możliwa jest do realizacji w takim obszarze gdzie nie zostaną naruszone chronione prawem interesy właścicieli działek sąsiednich.

Opinia ekonomiczna dotycząca kształtowania się wartości nieruchomości zlokalizowanych w strefie oddziaływania stacji bazowych telefonii komórkowych - na terenie miasta Brodnica

plik oryginalny, (.pdf, 354,9 KB)
przekazane przez Zbigniewa Gelzoka
patrz też
Polecane dokumenty i wzory

Katedra Teorii i Programowania Rozwoju
Akademia Techniczno - Humanistyczna w Bielsku-Białej

Adres: ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała
Telefon: (+4833) 8279298
Telefax: (+4833) 8279298
E-mail: tipr malpa ath.bielsko.pl
NIP: 547-19-43-784
http://tipr.ath.bielsko.pl

Kierownik Katedry Teorii i Programowania Rozwoju
Wydział Zarządzania i Informatyki
prof. zw. dr hab. Franciszek Piontek

Podstawa prawna: Umowa Nr BA-1/08/2007 oraz pismo Urzędu Miejskiego w Brodnicy, wydział Urbanistyki z dnia 31 sierpnia 2007r.
BA. 7331 - 144/06/07

Opinia ekonomiczna

wyciąg, więcej w pliku oryginalnym, (.pdf, 354,9 KB)

dotycząca kształtowania się wartości nieruchomości zlokalizowanych w strefie oddziaływania
stacji bazowych telefonii komórkowych - na terenie miasta Brodnica

8. Przewidywane ekonomiczne skutki stacji bazowych telefonii komórkowej dla gminy Brodnica mogą być i będą następujące:

spadek ceny działek budowlanych o kilkadziesiąt procent, spadek efektów ekonomicznych także upadlość firm produkcyjnych (głównie budowlanych) i gastronomicznych funkcjonujących w gminie Brodnica, dodatkowa migracja z gminy Brodnica.

9. Konsekwencją przewidywanych skutków ekonomicznych mogą być (i tego należy się spodziewać) pozwy sądowe wobec Urzędu Gminy, żądające stosownych odszkodowań z tytułu poniesionych strat.Brodnica, kolejna 14 odmowa

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej nie jest inwestycją celu publicznego

Brodnica, dnia 11 października 2006 r.

plik oryginalny, .pdf, 134 KB


DECYZJA NR BA. 7331 - 73/P/05/06

"..Stosownie do art. 6 ust 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy ma prawo, w granicach określonych ustawą

"do zagospodarowania terenu, do którego ma tytuł prawny, zgodnie z warunkami ustalonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli nie narusza to chronionego prawem interesu publicznego oraz osób trzecich, którym przysługuje prawo do ochrony własnego interesu prawnego przy zagospodarowaniu terenów należąych do innych osób i jednostek organizacyjnych".

Niewątpliwie lokalizacja stacji bazowej telefonii komórkowej narusza interes prawny włascicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości zlokalizowanych w obszarze oddziaływania stacji bazowej.

Właściciele nieruchomości zlokalizowanych w obszarze oddziaływania stacji bazowej będą mieli ograniczone prawo do zagospodarowania swoich nieruchomości.."

Wojna !
Krieg, war

2.09.2006

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Brodnicy

Burmistrz Miasta Brodnicy
mgr Wacław Derlicki


Informuję, iż jestem przeciwny lokalizacji nowych stacji bazowych telefonii komórkowej na terenie miasta Brodnicy. Wobec powyższego, wszelkie wnioski operatorów telefonii komórkowej o lokalizację stacji bazowych załatwiane są odmownie.


exObwieszczenie nr 25

(Biuletyn Informacji Publicznej)
Udostępnił:  Dariusz Wiśniewski (2006-03-20 11:27:19)
Ostatnio zmodyfikował:  Regina Miłoszewska (2006-05-11 10:02:30)


Nowości 12.8.2006

Die Bekanntmachung des Bürgermeisters von Brodnica

Ich gebe bekannt, daß ich gegen die Ansiedlung der neuen Mobilfunkanlagen im Gebiet der Stadt Brodnica bin. Deswegen werden alle Baugesuche der Mobilfunkanbieter für Mobilfunkanlagen abschlägig beschieden.Obwieszczenie Burmistrza Miasta Brodnicy

Burmistrz informuje mieszkańców Brodnicy, iż jest przeciwny lokalizacji kolejnych stacji bazowych telefonii komórkowej na terenie miasta. W związku z powyższym wnioski operatorów telefonii komórkowej o nowej lokalizacji stacji bazowych załatwiane są odmownie.

Nowości 26.8.2006

Die Bekanntmachung des Bürgermeisters von Brodnica

Der Bürgermeister informiert die Einwohner von Brodnica, daß er gegen die Ansiedlung der nächsten Mobilfunkanlagen im Gebiet der Stadt Brodnica sei. Aus diesem Grund werden alle Baugesuche der Mobilfunkanbieter für neue Mobilfunkanlagen abschlägig beschieden.


Odmowa nr 13, ze względów konserwatorskich

Brodnica, dnia 4. 07. 2006r.

Gratulacje dla mieszkańców, Burmistrza, a przede wszystkim dla Stowarzyszenia Inicjatywa Przeciw Elektroskażeniom, ul. Kopernika 6, 87300 Brodnica !

Decyzja Nr BA. 7331-94/P/05/06
plik oryginalny (.pdf, 301 KB)

Odmowa nr 12, gratulacje !

Toruń, dnia 14. 06. 2006r.

Odmowa konserwatora, .gif, 21,4 KBGratulacje dla Brodnicy, odmowa nr 11

Brodnica, dnia 22 maja 2006r.
cały dokument, .pdf, 190,4 KB


DECYZJA NR BA. 7331 - 73/P/05/06
Na podstawie art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), art. 6 ust. 2 pkt 1, art. 36 ust.1 w związku z art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z późn. zm.) oraz decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu z dnia 9 lutego 2006r. nr SKO-/5/B/06 po ponownym rozpoznaniu wniosku: z dnia 31 maja 2005r. Pana Grzegorza Kerlina - Przedsiebiorstwa ATTEX sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie przy ul. Jana z Kolna 35 odmawiam ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Polskiej Telefonii Cyfrowej sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 181 dla inwestycji polegajqcej na lokalizacji stacji bazowej telefonii komórkowej na istniejącym kominie zlokalizowanym na terenie działki nr 905/6 położonej przy ulicy Podgórnej (teren Zakładów Żelatyny) wraz z przyłączem energetycznym.


Uzasadnienie (fragmenty)

Mieszkańcy ulic: Słoneczna, Rzeźnicka, Podgórna i Ustronie w czasie prowadzonego postępowania wystąpili do Burmistrza Miasta Brodnicy o wydanie decyzji odmawiającej ustalenia warunków zabudowy dla tej inwestycji.

Niewątpliwie stacje bazowe telefonii komórkowej oddziaływują negatywnie zarówno na stan zdrowia ludzi jak i na stan środowiska. Właściciele nieruchomości, którym proponuje się tego rodzaju inwestycje w sąsiedztwie ich działek, stanowczo protestują przeciwko ich lokalizacji i żądają zagwarantowania nieszkodliwości działania tego rodzaju urządzeń na ich zdrowie jak i organizmy żywe.

Nie ma takiej ekspertyzy, która zagwarantowałaby, iż stacje bazowe telefonii komórkowych są bezpieczne zarówno dla ludzi jak i dla środowiska. Potencjalne sąsiedztwo stacji nadawczej telefonii komórkowej w odległości zaledwie 50 m od budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ulicy Rzeźnickiej oraz około 80 m przy ulicy Podgórnej i około 150 m przy ulicy Słonecznej wywołuje niepokój właścicieli tych budynków.

Nabywcy działek sprawdzający czy dla danej nieruchomości jest plan miejscowy, prawie zawsze upewniają się czy w pobliżu tej nieruchomości nie będzie zlokalizowana stacja bazowa telefonii komórkowej. Możliwość pojawienia się takiej inwestycji z góry przekreśla szanse sprzedaży działek położonych w bliższym i dalszym sąsiedztwie.

Zaspokajanie potrzeb komunikowania się społeczności może być zrealizowane w inny sposób, nie tylko przez telefonie komórkową, która wprowadza do środowiska zanieczyszczenia w postaci pola elektromagnetycznego, które negatywnie oddziaływuje zarówno na stan zdrowia ludzi jak i inne organizmy żywe.

W związku z powyższym - stosownie do art. 36 i art. 58 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jeżeli, w związku z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego korzystanie z nieruchomości lub jej części w sposób dotychczasowy stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości może żądać od gminy odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę albo wykupienia nieruchomości lub jej części. Do takiej sytuacji doszłoby, gdyby została wydana decyzja ustalająca realizacje wnioskowanej inwestycji.

Tut. Organ nie może ponosić kosztów związanych z odszkodowaniem z związku z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie - lokalizacji stacji bazowej telefonii komórkowej, gdy potrzeby tego rodzaju mogą być zaspokajane w inny sposób.

Stosownie do art. 6 ust 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy ma prawo, w granicach określonych ustawą ,,do zagospodarowania terenu, do którego ma tytuł prawny, zgodnie z warunkami ustalonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli nie narusza to chronionego prawem interesu publicznego oraz osób trzecich oraz do ochrony własnego interesu prawnego przy zagospodarowaniu terenów należących do innych osób i jednostek organizacyjnych".

Niewątpliwie lokalizacja stacji bazowej telefonii komórkowej narusza interes prawny właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości zlokalizowanych w obszarze oddziaływania stacji bazowej.

O szkodliwości stacji bazowych telefonii komórkowych na organizmy ludzkie świadczy dodatkowo fakt, iż w ustawie z dnia 28 lipca 2005r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. Nr 167, poz. 1399) zabrania się lokalizacji trwałych i tymczasowych obiektów i urządzeń, które mogą utrudniać lub zakłócać przebywanie pacjentów na tym obszarze, a w szczególności: stacji bazowych telefonii komórkowej, stacji nadawczych radiowych i telewizyjnych i innych emitujących fale elektromagnetyczne.

Mając na względzie słuszny interes prawny właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości zlokalizowanych w obszarze oddziaływania stacji bazowej orzeczono jak w sentencji.Brodnica, odmowa nr 10: lokalizacja stacji bazowej telefonii komórkowej narusza interes prawny właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości zlokalizowanych w obszarze oddziaływania stacji bazowej.

Odmowa ustalenia lokalizacji stacji PTC sieci Era, 8 maja 2006

14 maja 2006 r. Przesyłam panu nową decyzję z Brodnicy, która w świetle prawa zamyka operatorowi drogę do budowy stacji bazowej telefonii komórkowej. Niech inni włodarze biorą przykład. Decyzja jest nie do podważenia.
Zbigniew Gelzok.


".. Przez lokalizację stacji bazowej na działce nr 2398/15 właściciele działek sąsiednich mieliby ograniczone prawo do zagospodarowania swojej nieruchomości.

A zatem lokalizacja stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 2398/15 narusza chronione prawem interesy właścicieli i użytkowników wieczystych działek sąsiednich a Wnioskodawca nie ma tytułu prawnego do zagospodarowania działek sąsiednich."

patrz oryginalny dokument, .pdf, 145 KBBrodnica, odmowa nr 9: inwestycja telefonii komórkowej w obszarze intensywnej zabudowy miejskiej jest niewskazana z uwagi na trudne do przewidzenia konsekwencje dla mieszkańców

Brodnica, odmowa nr. 9, lokalizacja BTS wprowadza zanieczyszczenia do środowiska w postaci pola elektromagnetycznego

To trzeba podkreślić co robi Burmistrz Brodnicy mgr Wacław Derlicki i jego podwładni. Miasto dla ludzi i urząd dla ludzi. Wspaniała postawa urzędników.

Pozdrawiam Zbigniew GelzokKolejna decyzja przeciwko najemnikom POLKOMTELA

napromieniowujcie tych w warszawskiej centrali ! - uważa umtsno

03 Jan 2006
To jest Burmistrz w Brodnicy. Miasto dla mieszkańców i płacz operatorów.

Pozdrawiam Zbigniew Gelzok.


Przesyłam panu decyzję Wojewody

historyczna decyzja

22 Oct 2005

kończącego etap pozwolenia na budowę stacji w Brodnicy, ta decyzja łącznie z wyrokiem powoduje, że jako pełnomocnik stron z województwa Wielkopolskiego i Dolnośląskiego występuję o unieważnienie dwóch identycznych decyzji, a 3 sprawa w Warszawie oraz będą kolejne.

Pozdrawiam Zbigniew Gelzok.


Operatorzy telefonii przegrali dwie kolejne stacje w Brodnicy

patrz:

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Brodnicy
, .doc, 23 KB

Składam następujące wnioski jako stowarzyszenie
, .doc, 50 KB


Brodnica wygrana !!

Panie Krzysztofie

W dniu dzisiejszym (25.02.2005), w Sądzie Administracyjnym w Warszawie zapadł wyrok, że eksplotatacja i budowa stacji bazowej na kościele w Brodnicy była nielegalna.

W Rybniku potwierdzili, że anteny na maszcie ERA GSM są bez pozwolenia.

Powoli do przodu.
Pozdrawiam Gelzok Zbigniew


List do biskupa

Parafia Rzymsko-Katolicka
p.w. św. Katarzyny - Fara
87-300 BRODNICA Diecezja Toruńska

Brodnica, dn. 9.11.2001r.

J. E. Ks. Biskup Toruński Andrzej Suski
Toruń

Kierując się dobrymi intencjami zdobycia środków na prowadzenie prac konserwatorskich w Brodnickiej Farze - za zgodą Kurii Diecezjalnej Toruńskiej i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wyraziłem zgodę na użytkowanie części wieży kościoła dla telefonii komórkowej "Centertel" Sp. z. o. o. Okręg Gdańsk.

Przeprowadzone specjalistyczne badania i ekspertyzy (Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Brodnicy Zakład Zagrożeń Fizycznych Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, Instytut Morski i Zakład Elektroniki Morskiej w Gdańsku) oraz ostatnia decyzja Głównego Inspektora Sanitarnego z Warszawy potwierdza brak szkodliwego wpływu stacji telefonii na środowisko i zdrowie ludzi, zamieszkałych w rejonie oddziaływania anten.

Pomimo to, kierując się sugestią Ks. Biskupa Ordynariusza, w związku z niepokojami społecznymi, wywołanymi przez rodzinę p. Mrozowskich (sąsiadów kościoła), mając na uwadze dobro duszpasterskie - dla osiągnięcia spokoju i zgody w parafii i mieście, podjąłem decyzję odwołania umowy najmu wieży kościoła św. Katarzyny dla Polskiej Telefonii Komórkowej "Centertel" Sp. z. o. o. Okręg Gdańsk (z zachowaniem warunków umowy).

Ks. prał. Bolesław Lichnerowicz
proboszcz parafii Św. Katarzyny
w Brodnicy

KOPIA
Pismo od Centertel
POLSKA TELEFONIA KOMÓRKOWA CENTERTEL Sp. z 0.0.

Janusz Tomczak
Dyrektor Okręgu

Nasz znak: 73/JT -Gd/2002

Gdańsk, 2002-02-18

Proboszcz Boleslaw Lichnerowicz
Parafia Św. Katarzyny w Brodnicy
ul. Farna 1, Brodnica

Wielce Szanowny Księże Prałacie

Z wielką przykrością przyjąłem pismo z dnia 31. O 1.2002, w którym Ksiądz Prałat zwraca się z wnioskiem o rozwiązanie umowy najmu.
Pragnę podkreślić, że "wzbudza nasze głębokie ubolewanie zawarta w piśmie wiadomość o tym, iż nadal doznaje Ksiądz dotkliwych aktów agresji ze strony grupy mieszkańców, którzy pomimo faktu, że urządzenia naszej stacji bazowej zainstalowane na wieży kościoła od wielu miesięcy posiadają niezbędne zezwolenia wymagane przez obowiązujące prawo, wybrali tak oburzającą drogę postępowania. .",

Moim zdaniem wzbudza zdziwienie i na szczególne podkreślenie w tej sytuacji zasługuje okoliczność, że gospodarze miasta, mając świadomość aktualnego stanu prawnego, pozostają bezradni wobec zaistniałej sytuacji i nie byli w stanie skutecznie przekonać inspiratorów akcji protestacyjnej o jej bezzasadności i dążyć do zapewnienia spokoju w omawianej sprawie.

Mając na uwadze istniejący stan rzeczy podjęliśmy w ostatnich miesiącach działania zmierzające do przeniesienia naszych urządzeń w inne miejsce, tak aby skutecznie przerwać cykl ataków wymierzonych w Księdza Prałata. Jak Księdzu wiadomo, zamierzamy zlokalizować nasze urządzenia na wieży zamkowej.

Niemniej jednak pragnę poinformować, iż w związku z prowadzonymi przez PTK Centertel Sp. z 0.0. pracami związanymi z nową inwestycją nie jest możliwe na obecnym etapie rozwiązania wynajmu z dnia 10.12.1999r. w terminie zgodnym z życzeniem Księdza Prałata.

Jednocześnie pragnę wskazać, iż zgodnie z § 3 ust. l umowy najmu wchodzi ona w życie z dniem przekazania przedmiotu najmu. Przekazanie nastąpiło w dniu 31.07.2000r. Umowa została zawarta na czas określony - trzyletni, co oznacza, iż nie można umowy wypowiedzieć przed upływem czasu na jaki została zawarta w innych przypadkach, niż to wymieniono w § 10 umowy.

Jak uprzednio wspomniałem, obecnie realizowana jest budowa kolejnej stacji bazowej w Brodnicy. Proces inwestycyjny jest aktualnie na etapie postępowania administracyjnego. Nie jest możliwe obecnie określenie czasu w jakim to postępowanie zostanie prawomocnie zakończone. W tej sprawie jesteśmy uzależnieni od instytucji właściwych dla postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę w nowej lokalizacji, a więc również od Starosty.

Z uwagi na okoliczności wskazane w piśmie z dnia 31.01.2002r. możliwe jest wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu z dnia 10.12.1999r. na mocy porozumienia stron. Jednakże rozwiązanie umowy nie może nastąpić wcześniej niż ukończona zostanie realizacja kolejnej stacji bazowej. Wcześniejsze rozwiązanie umowy naraziłoby Spółkę PTK Centertel . Sp. z 0.0. na znaczne straty finansowe, co w konsekwencji musiałoby skutkować domaganiem się odszkodowania powstałego z niewykonania umowy jak również naraziłoby wielu abonentów korzystających z usług naszej sieci IDEA na długotrwałe pogorszenie jakości usług.

Mając na uwadze powyższe okoliczności proponowane przez Księdza rozwiązanie umowy najmu w obecnym stanie faktycznym uważamy za przedwczesne. Zwracamy się do Księdza Prałata o właściwe zrozumienie naszych intencji i zapewniamy, że dokładamy starań aby nasze zamiary zostały spełnione w możliwie najkrótszym terminie.

Z wyrazami szacunku

Dyrektor Okręgu Gdańsk
PTK CENTERTEL Sp.zoo
Janusz Tomczak


Interpelacja
Andrzej Mrozowski
radny

Przewodniczący Zarządu Miasta w Brodnicy

Interpelacja dotyczy: uruchomienia w wieży Kościoła Farnego
stacji bazowej telefonii komórkowej.

Działając zgodnie z Ustawą o samorządzie terytorialnym z dn. 8.03.1990.r. Statutem miasta Brodnicy i własnym sumieniem, reprezentując mieszkańców zamieszkałych i pracujących na terenie osiedla Stare Miasto, domagam się usunięcia źródeł promieniowania elektromagnetycznego, mogącego stwarzać zagrożenie dla zdrowia ludzi.

Ochrona zdrowia należy do zadań własnych gminy. W Regulaminie Urzędu Miejskiego zapisano, że zdrowie należy do bezpośredniego zakresu działania Burmistrza, a ochrona środowiska do z-cy Burmistrza.

Niezrozumiały jest zatem fakt, że władze miasta nie zrobiły nic, by zapobiec uruchomieniu anten w centrum miasta na niewielkiej wysokości nad naszymi domami i mieszkaniami.
Nie mieszkamy przecież w piwnicach, aby mówić o wysokości ok. 30 m.
Dlaczego w mieście, które jest zagrożone chorobami nowotworowymi nikt z "urzędu"
nie domaga się usunięcia dodatkowych urządzeń chorobotwórczych, co do których większość członków Zarządu powinna posiadać odpowiednią wiedzę, chociażby z racji wykształcenia i wykonywanego zawodu.

Już w lutym 1990r. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny dr Krystyna Głowacka--Rudzka na spotkaniu prezydium Komitetu Obywatelskiego i "Solidarności" z pracownikami brodnickiego sanepidu poinformowała, że Brodnica i okolice są na pierwszym miejscu
w woj. Toruńskim pod względem zachorowań na "raka".

Również na sesji specjalnej odbytej w bieżącym roku, której tematem była profilaktyka badań onkologicznych, dr nauk medycznych z Bydgoszczy potwierdził czołowe miejsce Brodnicy w nowym Kujawsko - Pomorskim województwie.

Proszę interpelację traktować jako protest mieszkańców stanowczo domagających się likwidacji urządzeń, które mogą mieć wpływ na zdrowie i samopoczucie.
Nie chcemy zasypiać, budzić się, żyć i pracować ze świadomością, że

.- nie ma wiarygodnych danych o szkodliwości fal elektromagnetycznych wysokiej
częstotliwości na środowisko i nasze zdrowie
,- nie istnieje wiedza, w jaki sposób oddziaływuje obce pole elektromagnetyczne na
indywidualne pole magnetyczne każdego człowieka
- nie wiadomo jaki jest wpływ promieni słonecznych przechodzących przez obszar
zwiększonego poziomu promieniowania niejonizującego na organizm ludzki.

Wiadomo natomiast, że w krajach zachodnich już od wielu lat nie instaluje się anten w sąsiedztwie zabudowań, a jedynie na wysokich masztach z dala od ludzi i zwierząt, a istniejące się wyłącza.

Prosimy o skuteczne rozwiązanie problemu w trybie podobnym do tego, o którym na sesji w dn. 30.11.2000 mówił z-ca burmistrza Pan Zdzisław Brążkiewicz, dotyczącym likwidacji anten na budynku Spółdzielni Inwalidów, bez rozgłosu, zgodnie z wolą mieszkańców ul. 700-lecia.

Nie wyrażamy zgody na poddawanie nas eksperymentom naukowym i medycznym (Art. 39 Konstytucji RP) i domagamy się zapewnienia ochrony zdrowia (Art. 68).

Andrzej Mrozowski

P.S. W załączeniu lista osób domagających się zlikwidowania źródła fal elektromagnetycznych umieszczonych w wieży Kościoła Farnego w Brodnicy.


Nie ma bata na prałata
Super Expres 20 luty 2002

Brodnica
Dwustu mieszkańców Brodnicy protestuje przeciwko antenom telefonii komórkowej, które ich prałat
Bolesław Lichnerowicz umieścił na wieży zabytkowego kościoła. Mieszkańcy pobliskich domów skarżą się na bóle głowy, inni uważają, że anteny szpecą kościół. Prałat mimo protestów parafian i nakazów zwierzchników anten nie zdejmuje. Co miesiąc PTK Centertel płaci mu za to kilka tysięcy złotych.


Obok zabytkowego kościoła w Brodnicy wiszą czarne flagi, transparenty z prośbą o uwolnienie od złego ducha w sutannie. Anteny telefonii komórkowej ksiądz prałat

Bolesław Lichnerowicz

zamontował na wieży kościelnej ponad rok temu.

Nawet ptaki uciekają


- Te anteny miały zniknąć. Tak zdecydował
biskup Andrzej Suski, kiedy dowiedział się o naszym konflikcie z prałatem. Okazuje się, że prałat nic sobie nie robi z nas, lekceważy swoich zwierzchników. Anteny nadal są na wieży - mówi Andrzej Mrozowski, członek komitetu protestacyjnego.
Jest właścicielem jednej z oflagowanych kamienic. Niedawno skończył tam remont, a mimo to mieszka w innym miejscu. W cieniu kościelnej wieży ciągle bolała go głowa, zbierało mu się na wymioty.
- Przed założeniem anten było tu mnóstwo ptaków. Uciekły. Wrócą jak wygramy - uważa Mrozowski.
- Wyprowadziłem się spod fary do maleńkiej klitki. Miałem czekać, aż cała rodzina mi się pochoruje? Tam wszyscy narzekali na bóle głowy. Nie odpuścimy, bo chodzi o nasze zdrowie - zapewnia Andrzej Bagalski, przewodniczący komitetu protestacyjnego.

A pieniądze płyną

- Tu wielu się boi księdza, bo może publicznie wyklnąć albo nie pochowa. Po cichu to klną wszyscy. Przecież dzieci częściej chorują od tych anten. Człowiek jest rozdrażniony, źle sypia. Prałat chyba chce lepiej zarabiać na pogrzebach, że nam zafundował taki prezent - rzuca właściciel sklepu obok fary (dane do wiadomości redakcji)
- Jestem głęboko wierzący, szanuję naszego prałata. Ale w tej jednej sprawie on postępuje niezgodnie z wolą parafian. Nie powinien tak robić. Te anteny szpecą zabytkową farę - uważa Edmund Jankowski, plastyk mieszkający nieopodal.
Wojna o anteny trwa ponad rok. W listopadzie ubiegłego roku wydawało się, że problem zniknie - sam biskup Andrzej Suski zobowiązał brodnickiego prałata do usunięcia anten. Władze Brodnicy znalazły nowe miejsce na zamkowej wieży. Protestujący w geście dobrej woli zdjęli flagi i transparenty.
Kilka dni temu władze Brodnicy ustaliły, że umowa antenowa jeszcze nie wygasła. Co więcej - prałat może ją przedłużać. Ksiądz w prywatnych rozmowach wyklucza zdjęcie anten. Oficjalnie unika rozmów na ten temat.
- Do prałata w sprawie anten? Nie ma proszę dzwonić. Prałat jest zajęty w kościele - mówi mężczyzna w biurze parafialnym.

Czy będzie kara?

Sprawdzamy - kościół zamknięty. Przez trzy dni prałat jest nieosiągalny pod podanym numerem. Według
księdza Andrzeja Piątkowskiego z Toruńskiej Kurii Diecezjalnej, prałat bezprawnie umieścił anteny na wieży. Watykan już dawno zabronił proboszczom zarabiania na antenach telefonii komórkowej. Z Brodnicy też muszą zniknąć. Kiedy to nastąpi i czy prałat poniesie karę za skłócenie parafii?
Łagodnie czy surowo?
Najłagodniejszym sposobem na przywoływanie do porządku księdza, który nie słucha swoich przełożonych, jest rozmowa z kimś stojącym wyżej w kościelnej hierarchii (np. biskupem). Może zakończyć się ona upomnieniem. Bardziej uparty ksiądz może zostać przeniesiony do innej parafii. O ile jest proboszczem lub prałatem - może utracić stanowisko i wrócić do roli "zwykłego" księdza. Przy poważniejszych przypadkach, naruszających dogmaty wiary, nieposzłuszeństwo kończy się usunięciem z grona księży.

- Nie powiem nic więcej w tej sprawie - kończy ksiądz Piątkowski.
Jacek Kalinowski, rzecznik PTK Centertel, z uwagi na tajemnicę handlową nie zdradza, ile jego firma płaci co miesiąc prałatowi z Brodnicy za możliwość zamontowania anten na kościele.
- Zwykle w grę wchodzi kwota kilku tysięcy złotych miesięcznie - mówi Jacek Kalinowski.

Grzegorz Dudziński

Tylko demokracja bezpośrednia ma siłę uporania się z globalną mafią telekomunikacyjną

ze względu na globalną zensurę tematu szkodliwości promieniowania EM wyklejanie plakatów przy targach, koncertach, przy stadionach sportowych jest najskuteczniejszą metodą poinformowania ludzi o niebezpieczeństwie. Do plakatów, można też zamówić nieodpłatnie własną treść (webmaster@umtsno.de)

| polskie teksty | Inicjatywa Demokracji bezpośredniej | Choroba mikrofalowa

umtsno.de