umtsno.de


Stowarzyszenie Ekologiczne Ojczyzna


kontakt | Kamieniec | dalsze miasta |
Prawo | Krytyka RRM Dz.U.2007 nr 158 | Ustawy i Druki | Wyciag tlumaczeń 13 badań | Bezpieczna odległość od stacji bazowych | praktyczny przykład pomiarowy(rys) | Ważna krytyka raportu (.pdf) | księga gości: "Przeciwko masztom telefonii komórkowej"


Walcz z mafią telefonii komórkowej


Świdnica, strona główna

na iddd.de od 14.07.2008r.


Nasz nr EK-33/08 Świdnica, 04.02.2008r.


Samorządowe
Kolegium Odwoławcze w Wałbrzychu

ul. Dmowskiego nr 22
58-300 WAŁBRZYCH


Za pośrednictwem:

Prezydenta Miasta Świdnicy
ul. Armii Krajowej nr 49
58-105 ŚWIDNICA

Strona skarżąca:

Stowarzyszenie Ekologiczne "OJCZYZNA"
ul. Prądzyńskiego 157/4
58-105 ŚWIDNICA
Strona w postępowaniu wg [2.5].

Strona przeciwna:

Prezydent Miasta Świdnicy

ul. Armii Krajowej nr 49
58-105 ŚWIDNICA


ODWOŁANIE

o uchylenie DECYZJI Prezydenta Świdnicy Nr 7/Ś/08, znak DIM. Oś. 7625-13/07-08 z dn. 18.01.2008r., umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia p. n. "PRZEBUDOWA STACJI BAZOWEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ PTK CENTERTEL NR TO-3321/4359 przy ul. Nauczycielskiej nr 3 w Świdnicy".
Strona Skarżąca kierując się interesem społecznym (obrona zdrowia i życia ludności, w tym szczególnie dzieci, środowiska, Konstytucji, zachowania wartości mieszkań Mieszkańców Świdnicy) oraz postanowieniami poniższego prawa:
a) Art. 2; 8.2; 39; 66.1; 68.1; 68.3; 68.4; 74.1; 74.2; 74.3; i 74.4 Konstytucji 2.11],
b) Art. 28; 29 i art. 154 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego [2.13],

- 2 - nr EK-33/08

c) Art. 66.1, pkt 2) Prawa budowlanego - Dz.U.06.156.1188 [2.19],
d) Art. 36.1, pkt 1) Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym -
Dz.U.03.80.717 [2.14],
e) Art. 323.2 Prawa ochrony środowiska - Dz.U.06.129.902 [2.18],
f) § 4, pkt 1) Regulaminu (statutu) nr R-01/06 Stowarzyszenia Ekologicznego
"OJCZYZNA" [2.21],

wnosi odwołanie o wstrzymanie wykonania i uchylenie w całości DECYZJI Nr 7/Ś/08, wydanej przez Prezydenta Świdnicy [2.7], wyjaśniając i zarzucając jak niżej.


1. Wstęp

1.1 Decyzja nr 7/Ś/08 z dn. 18.01.2008r. [2.7] została doręczona Stronie Skarżącej w dn. 25.01.2008r. W związku z tym 14 - dniowy termin złożenia niniejszego odwołania upływa w dn. 08.02.2008 r.

1.2 Wodociągowa wieża ciśnień zlokalizowana na świdnickiej starówce przy ul. Nau-czycielskiej nr 3 znajduje się pośrodku licznych placówek szkolno-wychowaczych i penitencjarnych oraz starego budownictwa mieszkalnego, koncentrujących duże ilości dzieci i innych osób o podwyższonym ryzyku zdrowotnym (pr. prównać art. 68.3 Konstytucji RP [2.12]). W szczególności dotyczy to Szkoły Podstawowej nr 315; Przedszkola nr 4, Młodzieżowego Domu Kultury; Zakładu Poprawczego Dla Nieletnich, Seminarium Duchownego; Pogotowia Ratunkowego; Szkoły Muzycznej i Aresztu Śledczego. Rozmieszczenie w/w placówek w pobliżu wieży ciśnień, zilustrowane jest szczegółowo na załączniku nr 7.1 do Opinii [2.4].

1.3 Aktualnie na wieży ciśnień jak w p. 1.2 eksploatowana jest stacja bazowa tel. cyfrowej nr 49554, której moc emisji zgodnie z Decyzją [2.1] wynosi N EIRP = 10437 [W]. Stacja ta truje skoncentrowane obok skupiska dzieci i młodzieży oraz osób o podwyższonym ryzyku zdrowotnym (art. 68.3 Konstytucji) już drugi rok, mimo złożenia skargi kasacyjnej [2.2] na uchylenie Decyzji uzgodnień środowiskowych nr 27/Ś/06 [2.1].

1.4 Mając na uwadze wzrost zysków operatora i właściciela wieży ciśnień, obok eksploatowanej obecnie stacji nr 49554 ma być zabudowana druga stacja ORANGE nr 3321/4359 - "ŚWIDNICA CENTRUM", której pierwotnie planowana moc emisji miała wynosić N EIRP = 18456 [W]. Wg ostatnio dokonanej korekty na azymucie 300 wg [2.6], ostatecznie moc tej nowej stacji (wliczając radiolinię RLA 38-03, 38 GHz) ma wynieść N EIRP = 16531 [br> W przypadku zrealizowania planowanej inwestycji, obie stacje będą rozpylać nad głowami dzieci, młodzieży i schorowanych emerytów mikrofalowe pola (PEM) o łącznej mocy emisji S N EIRP = 10437 + 16531 = 26 968 [W].

Proceder powyższy będzie generował białaczkę u dzieci, nowotwory mózgu, nerwu słuchowego, masowe występowanie guzów w piersiach kobiet i całą gamę naj-cięższych chorób wyszczególnionych i udokumentowanych naukowo w p. 2 skargi nr EK-200/07 [2.8], skierowanej na ręce Prezesa Rady Ministrów oraz Trybunału Konstytucyjnego.

- 3 - nr EK-33/08

Przeciwstawiając się powyższym zbrodniczym zamiarom, podbudowanym przestępczym Rozporządzeniem [2.20] wyemitowanym na zlecenie koncernów telefonii cyfrowej, Strona Skarżąca wystosowała protest nr EK-30/08 [2.9], skie-rowany do Ministra Edukacji i najwyższych Organów Sądowych.

2. Powołane w odwołaniu dokumenty i oznaczenia (symbole).

2.1 Nr 27/Ś/06 - Decyzja Prezydenta Świdnicy z dn.. 18.05.2006r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia p.n. "ROZBUDOWA STACJI BAZOWEJ TELEFONII CYFROWEJ SIECI ERA NR 49554" przy ul. Nauczycielskiej nr 3 w Świdnicy.

2.2. Sygn. akt II SA/Wr 639/06 - Skarga kasacyjna z dn. 25.10.2007r. do NSA - Warszawa/WSA-Wrocław w sprawie uchylenia Decyzji środowiskowej Prezydenta Świdnicy nr 27/Ś/06.

2.3 Obwieszczenie Prezydenta Świdnicy z dn. 31.07.2007r w sprawie wszczętego postępowania dla wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p. n. "PRZEBUDOWA STACJI BAZOWEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ PTK CENTERTEL NR 3321/4359", przy ul. Nauczycielskiej nr 3 w Świdnicy.

2.4 Nr EK-135/07 z dn. 22.08.2007r. Opinia Stowarzyszenia Ekologicznego "OJCZYZNA" w sprawie planowanej rozbudowy mocy emisji stacji bazowych tel. cyfrowej na wodociągowej wieży ciśnień przy ul. Nauczycielskiej nr 3 w Świdnicy.

2.5 Nr DIM. Oś. 7625 - 13/07. Postanowienie Prezydenta Świdnicy o dopuszczeniu Sto-warzyszenia Ekologicznego "OJCZYZNA" do uczestnictwa na prawach strony w po-stępowaniu dla wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p. n. "PRZEBUDOWA STACJI BAZOWEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ PTK CENTERTEL NR 3321/4359", przy ul. Nauczycielskiej nr 3 w Świdnicy.

2.6 Kwalifikacja przedsięwzięcia pod względem konieczności sporządzania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) ISTNIEJĄCEJ STACJI BAZOWEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ SIECI ORANGE 3321/4359 - ŚWIDNICA CENTRUM.

2.7 Decyzja nr 7/Ś/08 (DIM. Oś. 7625-13/07) z dn. 18.01.2008r w sprawie umorzenia postępowania dla wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p. n. "PRZEBUDOWA STACJI BAZOWEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ PTK CENTERTEL NR 321/4359", przy ul. Nauczycielskiej nr 3
w Świdnicy.

2.8 Nr EK-200/07. Skarga Stowarzyszenia Ekologicznego "OJCZYZNA" z dn. 20.11.2007r na dokonane manipulacje w prawie ochrony środowiska, zdrowia i prawie budowla-nym, godzące w środowisko, zdrowie Narodu i Konstytucję RP.

- 4 - nr EK-33/08

2.9 Nr EK-30/08. Protest Stowarzyszenia Ekologicznego "OJCZYZNA" z dn. 31.01.2008 r., skierowany do Ministra Edukacji i najwyższych Organów Sądowych w sprawie zagrożenia zdrowia dzieci i młodzieży w Świdnicy oraz Polsce przez przestępcze prawo.

2.10 Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 20.10.1961r. w sprawie bezpieczeństwa i hi-gieny pracy przy używaniu urządzeń mikrofalowych (Dz.U.61.48.255).

2.11 Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dn. 09.08.1972 r. w sprawie określenia pól elektromagnetycznych w zakresie mikrofalowym oraz dopuszczalnego czasu pracy w strefie zagrożenia.

2.12 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 02.04. 1997r. (Dz.U.97.78.483).

2.13 Ustawa z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego.
(Dz.U.00.98.1071) - tekst jednolity.

2.14 Ustawa z dn. 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
- (Dz.U.03.80.717).

2.15 Rozp. Ministra Środowiska z dn. 30.10.2003r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U.03.192.1883).

2.16 Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 09.11.2004r. w sprawie przedsięwzięć mogą-cych znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 04.257.2573).

2.17 Ustawa z dn. 28.07.2005r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (Dz.U. 05.167.1399).

2.18 Ustawa z dn. 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.06.129.902) - tekst jednolity z dn. 19.07.2006r.

2.19 Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz.U.06.156.1118) - tekst jednolity
z dn. 17.08.2006r.

2.20 Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 21.08.2007r., zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U.07.158.1105).

2.21 Regulamin (statut) Stowarzyszenia Ekologicznego nr R-01/06 z dn. 28.02.2006r.

2.22 POŚ - Prawo Ochrony Środowiska - (Dz.U.06.129.902).

2.23 Stacja - Stacja bazowa telefonii cyfrowej ORANGE nr 3321/4359 - "ŚWID-
NICA CENTRUM", planowana do lokalizacji na wodociągowej wieży
ciśnień przy ul. Nauczycielskiej nr 3 w Świdnicy.

2.24 PEM - Mikrofalowe Pola Elektro-Magnetyczne .

2.25 N EIRP [W] - Równoważna izotropowo moc emitowanych mikrofalowych PEM.

2.26 S [mW/m2] - Gęstość mocy emitowanych, mikrofalowych PEM
w [mikrowatach na 1 metr kwadratowy].

więcej:
plik oryginalny w całości, .doc, 350,5 KB