umtsno.de

Stowarzyszenie Ekologiczne Ojczyzna


Walcz z mafią telefonii komórkowejWszystie stacje bazowe telefonii komórkowej w Polsce są budowane i pracują nielegalnie

STOWARZYSZENIE PRZECIWDZIAŁANIA ELEKTROSKAŻENIOM
Grzybów 44, 09-533 Słubice Maz.


15.10.2006
plik w całości, .pdf, 254,7 KB
Wszystie stacje bazowe telefonii komórkowej
w Polsce są budowane i pracują nielegalnie


już z tego względu, że wymagane prawem oceny (raporty) oddziaływania tych stacji na środowisko są oparte na arbitralnie przyjętych tezach i konkluzjach, które są niezgodne z prawem oraz aktualną wiedzą.
W obecnym stanie instytucja raportów jest mistyfikacją. Raporty te wprowadzają w błąd społeczeństwo i administrację. Legitymizują budowę stacji bazowych, które według prawa "mogą znacząco oddziaływać na środowisko i zdrowie ludzi?, co potwierdzają liczne skargi ludności i badania naukowe. Problem tych zagrożeń jest ukrywany przed opinią publiczną i nie dociera do wymiaru sprawiedliwości. W procedurach dotyczących budowy stacji ujawnia się nierzetelność inwestorów, niekompetencja urzędników oraz naruszanie uprawnień ludności.
Poniżej zostały przedstawione uwagi i wnioski dotyczące przykładowego raportu. Stanowią one materiał dowodowy uzasadniający fałszywość zawartych w raporcie konkluzji.

Marian Kłoszewski


UWAGI I WNIOSKI

dotyczące dokumentacji pt.:
"Raport w sprawie oddziaływania na środowiska projektowanej stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA", nr stacji 49554, nr projektu 49554.06. w Świdnicy, ul. Nauczycielska 3, opracowany przez inż. Leszek Kalinowski,
weryfikacja - inż. Andrzej Koperski, styczeń 2006.

Grzybów, wrzesień 2006


Kwestią niniejszego opracowania jest to, w jaki sposób autor raportu o oddziaływaniu stacji bazowej doszedł do konkluzji i czy wyraża ona prawdę.
Ten sam problem ma organ administracyjny procedujący w sprawie budowy stacji. Jest on zobligowany prawem (kpa), według którego:

"Uwzględnienie skargi następuje wówczas, gdy zostaje stwierdzone, że decyzja narusza uprawnienia strony skarżącej, pogarszając jej sytuację prawną

Organ formułuje swą ocenę na podstawie rozpatrzenia całego materiału dowodowego w sprawie, rozpatruje zatem wszystkie dowody w ich wzajemnym powiązaniu, nie zaś każdy dowód z osobna. "

Należy też przypomnieć, że dowód z opinii biegłych, jak każdy środek dowodowy (zeznania świadków, dowód z dokumentów) podlega ocenie organu. Kontrola taka polega na sprawdzeniu - zgodnie z zasadą swobodnej ocenie dowodów - w jaki sposób biegły doszedł do konkluzji zawartej w opinii i czy jest ona prawidłowa również ze względu na zarzuty podnoszone w sprawie przez inne zainteresowane podmioty. Brak tej kontroli stanowi naruszenie zasady swobodnej oceny dowodów i w rezultacie prowadzi do uchylenia decyzji".
Z wyroku NSA Syg. akt II SA/Łd 1736/96.

W niniejszym opracowaniu jest wykazana bezzasadność konkluzji w raporcie na podstawie aktualnych przepisów prawa i wiedzy z dziedziny oddziaływania biologicznego pól elektromagnetycznych. Właśnie dlatego są przywoływane konkretne przepisy, nawet cytaty oraz fragmenty i dane naukowe. Jest to materiał faktograficzny, a nie pogląd autora, jak twierdzą adwersarze.
Krytyczne uwagi dotyczące prawa, w tym standardu ochrony środowiska również nie są wymysłem autora, lecz pochodzą z zaleceń i rezolucji niezależnych profesjonalistów i organizacji pozarządowych w Niemczech. Uwagi te nie są istotne dla krytyki raportu. Są one raczej postulatami organizacji pozarządowej w sprawie ochrony środowiska i ludzi przed elektroskażeniami.
Stacja bazowa należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a tym samym na zdrowie ludzi. Właśnie z tego względu wymagany jest raport o oddziaływaniu. W konkluzji raportu stwierdzono, że stacja nie będzie mieć negatywnego oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi. Ale konkluzja ta nie wynika z przedstawionych tez w raporcie i jest błędna. Raport nie jest zgodny z wymaganiami prawa, zatem nie może być podstawą do realizacji inwestycji.


Sytuację ludności protestującej przeciw stacjom bazowym charakteryzuje następujący cytat z wydawnictwa Parlamentu Europejskiego (pkt.6 str.29) (45):

"Szczególny niepokój i oburzenie wywołuje bezustanne napromieniowanie ludności przez stacje bazowe telefonii komórkowej, zwłaszcza zainstalowane w pobliżu domów mieszkalnych, szkół i szpitali. Środowisko życia tej ludności jest permanentnie skażone. Jest to stan nie do zaakceptowania, budzący poważne zastrzeżenia natury etycznej i jest sprzeczny z Prawami Człowieka. Ludzie ci nie mają dostępu do rzetelnej informacji i nie mają możliwości obrony. Są oni bezwolnym obiektem masowego eksperymentu".

POLE ELEKTROMAGNETYCZNE jest najbardziej "miękką" postacią materii. Należy do jednego z czterech kardynalnych oddziaływań w przyrodzie. Właśnie rozpoznaje się je i opisuje według sił oddziaływania. Nadaje ono przestrzeni swoiste właściwości. Występuje w kosmosie, w biosferze i organizmach żywych, które są zharmonizowane z naturalnym polem elektromagnetycznym, stanowiącym tło naturalne.

Obecnie na tło naturalne nakładają się pola pochodzenia technicznego, które mają charakterystyki obce naturze: gigantyczne natężenia i modulacje, których nie ma w przyrodzie. Cała biosfera, w tym organizmy żywe są przenikane tymi polami. Powstało elektroskażenie o zasięgu planetarnym, które modyfikuje biosferę, szczególnie w terenach zabudowanych. Skutki tego są widoczne w rosnącej zachorowalności, której przyczynę przypisuje się bliżej nieokreślonym czynnikom cywilizacyjnym.

Streszczenie 6
Uzasadnienie 6
Przedstawienie materiału dowodowego 9
1. Według prawa stacja bazowa może zagrażać zdrowiu ludzi 9
2. Przesłanki negatywnego działania PEM na środowisko i człowieka. 9
2.1.Przesłanki ekologiczne. 9
2.2. Przesłanki szkodliwego działania stacji. 10
2.3. Przedstawione w raporcie obliczenia rozkładu PEM są pozorowaniem treści merytorycznej. 13
2.4. W opiniowanym opracowaniu nie uwzględniono czasu narażenia, 14
2.5. Poza wykazanymi wyżej uchybieniami opiniowany raport nie spełnia innych wymagań prawnych: 14
3. Dopuszczalna wartość graniczna 0,1 W/m2- standard ochrony, czy dopuszczalne zagrożenie zdrowia? 15
3.1. Skąd wzięła się graniczna wartość dopuszczalna, jako standard ochrony środowiska przed PEM? 16
4. Wartość graniczna - a ryzyko zdrowotne 19
4.1. W artykule E. Sobiczewskiej i S.Szmigielskiego "Oddziaływania biologiczne i ryzyko zdrowotne pól mikrofalowych o niskich natężeniach" 20
4.2. Lekarz med. Ewa Wągrowska-Koski wyklucza szkodliwe działanie PEM tylko na podstawie kryterium 0,1 W/m2 24
4.3. Dr Halina Aniołczyk ukrywa zagrożenie zdrowia ludzi od stacji bazowej w Brodnicy 24
4.4. Ośrodek nadawczy w Słupsku powoduje schorzenia - administracja wykonuje pomiary poziomu PEM 25
4.5. Technokraci rozstrzygają w sprawie biologicznego oddziaływania PEM -czterokrotne zwiększenie normy w 1998r. 26
4.6. Zignorowanie problemu elektroskażeń w badaniach "Środowisko a zdrowie" (2001 - 2005) 26
4.7. Minister Środowiska i Główny Inspektor Sanitarny uznają 0,1 W/m2 jako poziom bezpieczeństwa zdrowotnego 26
4.8. Brak jakiejkolwiek kontroli treści raportów o oddziaływaniu PEM na środowisko 27
4.9. Opinia prof. Henryka Mikołajczyka - odniesienie do tła naturalnego 27
5. Porównanie charakterystycznych poziomów PEM 28
6. Doniesienia w wydawnictwach Parlamentu Europejskiego 29
7. Rezolucja BUERGERFORUM ELEKTROSMOG 30
8. Administracja metodycznie ułatwia inwestorom postępowanie w sprawie budowy stacji bazowych 30
9. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Bolesław Piecha wprowadza w błąd organizację pozarządową. 31
10. Niekompetencja ekspertów Biura Studiów i Ekspertyz Sejmu RP 33
11. Przedstawiciele inwestora dezinformują społeczeństwo 34
12. Kłamliwe napędzania popytu - telefon za 1 zł. 36
13. Ujawnić prawdę o badaniach ludności w okolicy RON k/Gąbina 37
14. Refleksja nad elektroskażeniem środowiska 39
15. Wnioski końcowe 42
Wykaz piśmiennictwa 44


wg pliku oryginalnego: plik w całości, .pdf, 254,7 KBDalsze teksty inż. Kłoszewskiego:

Telefonia komórkowa, masowy eksperyment na ludziach | Zobrazowanie zakresu poziomów promieniowania mikrofalowego oraz związanego z nim ryzyka zdrowotnego | zobrazowanie stopnia zagrożenia zdrowia w świetle natężeń pola EM | Stacja telefonii komórkowej w Słubicach jest zbudowana i pracuje nielegalnie | Elektroskażenia - ujawnić prawdę | Wnioski dotyczące dokumentacji ze Świdnicy, "Wszystkie stacje bazowe telefonii komórkowej w Polsce są budowane i pracują nielegalnie" | Przeniesienie wieży z Banacha jest iluzją | Zagrożenie zdrowia od elektroskażeń, apel do ministra zdrowia, profesora Religi
| Postulaty Ruchu Przeciw Elektroskażeniom w Polsce| Radio Maryja; Ojcze Tadeuszu Rydzyk - nie zabijaj mikrofalami !