umtsno.de


Dla waszych wpisów i kontaktów księga i notes: "Przeciwko masztom telefonii komórkowej"

Walcz z mafią telefonii komórkowej


Uczciwe rozjaśnienie sprawy przez eksperta Zbigniewa Gelzoka

23.9.2006
plik oryginalny, .doc, 39,7 KB

Stowarzyszenie Przeciwko Elektroskażeniom Rybnik 2006-09-11
"Prawo do życia"
Gelzok Zbigniew
Ul. Bracka 16 A
44-251 Rybnik 9

Opolski Urząd Wojewódzki
Bogdan Tomaszek

Dotyczy: Ewidentnego oszustwa pana Marka Świetlika Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu

Szanowny Panie

Dziś potwierdziło się, iż pan Marek Świetlik jest skorumpowany (mógł przyjąć parę tysięcy złotych i zgodnie z art304 Kodeksu Postępowania Karnego zobowiązany jestem powiadomić prokuraturę o przestępstwie z art. 231 oraz 271 Kodeksu Karnego w związku z tym proszę, aby Wojewoda Opolski jednoznacznie potwierdził:

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska jako strona złożył wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji, lecz pan Świetlik nie odpowiedział decyzją z uwagi, iż musiał ukryć swoje oszustwo, co zrobił bardzo nieumiejętnie i potwierdził, iż jest oszustem i popełnił przestępstwo.

Dz.U.04.249.2500
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURy1)
z dnia 10 listopada 2004 r.
w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie budowli i budynków, drzew lub krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych
(Dz. U. z dnia 23 listopada 2004 r.)
Na podstawieąrt.Q4 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 86, poz. 789, z późno zm.2? zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Budowle i budynki mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 10 m od granicy obszaru kolejowego, z tym że odległość ta od osi skrajnego toru nie może być mniejsza niż 20 m, z zastrzeżeniem ust. 3.


Z uwagi, iż obiekt budowlany został wybudowany w odległości 16 metrów od skrajnego toru to w takim wypadku ile za złamanie rozporządzenia Ministra Infrastruktury wziął pan Marek Świetlik ?

Pan Marek Świetlik w piśmie sam przyznał, iż projekt budowlany nie zawiera najważniejszej rzeczy a mianowicie:

Dziennik Ustaw Nr 120 Poz. 1133
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

10) dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem:

a) zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków,
b) emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się,
c) rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów,
d) emisji hałasu oraz wibracji, a także promieniowania, w szczególności nie jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się,
e) wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne, oraz wykazać, iż przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczają lub eliminują wpływ obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrębnymi przepisami;

W związku z tym proszę o udzielnie informacji ile ERA GSM zapłaciła za złamanie kolejnego rozporządzenia ?

Jak wynika również z powyższego zarówno Wojewoda jak i Wojewódzki Inspektor Sanitarny uzgadniali niekompletny projekt budowlany.

Podaję stanowisko autora planu:

W kwestii zgodności planowanego przedsięwzięcia z ustalonymi w planie warunkami zabudowy i zagospodarowania przedmiotowego terenu, rozstrzygającym wydaje się być zapis § I 0.3 pk1 e. tekstu planu, w którym zawarta została regulacja dopuszczająca jedynie realizację przedsięwzięć mogących znacząco pogorszyć stan środowiska, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane. Formułując zapis w powyższym brzmieniu, wykluczono jednocześnie możliwość lokalizacji przedsięwzięć, dla których zgodnie z obowiązującymi przepisami istnieje wymóg sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Stosownie do przepisu § 2 ust. I pkt. 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Oz.U. nr 257, poz. 2573, z późno zm.), instalacje emitujące pola elektromagnetyczne, których równoważna moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 100 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwości od 30 kHz do 300GHz, zaliczone są przedsięwzięć, dla których sporządzenie raportu jest wymagane. Zakwalifikowanie przedmiotowej stacji bazowej do tego typu przedsięwzięć potwierdziło stanowisko Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu zawarte w sentencji uzgodnienia projektu budowlanego dla bezobsługowej stacji bazowej KLUCZBORK POŁUDNIE (decyzja nr NZ/ZD-4326-29/05 z dnia 02.06.2005r.).


Mając na względzie powyższe zauważa się brak zgodności między zapisem § 10.3 pkt e. tekstu planu, a planowanym zamierzeniem inwestycyjnym.

Z pisma pana Marka Świetlika wynika jednoznacznie, iż czego nie zakazano to można budować na przedmiotowej inwestycji czyli lotniska, autostrady, wieżowce.

Panie Świetlik ile pan wziął za takie twierdzenie-obraz nędzy i rozpaczy urzędnika.

Na podstawie powyższego można rozpowszechniać informacje o skorumpowanym urzędniku - przestępcy, który dla komercyjnego operatora podważa akty wyższego rzędu.

Proszę, aby Wojewoda Opolski potwierdził, iż popiera korupcje i oszustwa swoich pracowników oraz zobowiązał się do oficjalnego opublikowania nielegalnego cennika mówiącego za ile można wyłączać rozporządzenia i ustawy i komu należy płacić.

Zwracam się do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie oraz do Najwyższej Izby Kontroli podejmijcie temat bo przestępstwo pana Marka Świetlika jest udowodnione i oczywiste.

Jako przedstawiciel stowarzyszenia twierdzę, iż nawet za pieniądze nie można podważać aktów prawnych obowiązujących w Polsce, a łapówkarze i oszuści nie mogą pracować w urzędach.

Do wiadomości: Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz Najwyższa Izba Kontroli z prośbą o podjęcie działań.

W załączeniu: skandaliczne pismo Marka Świetlika.Skandaliczne pismo Marka Świetlika

23.9.2006


List Gelzoka do Opolski Urząd Wojewódzki Wydział Rozwoju Regionalnego, Świetlik Marek

Rybnik 2005-12-12
Stowarzyszenie Przeciwko Elektroskażeniom "Prawo do życia" Gelzok Zbigniew Ul. Bracka 16 A 44-251 Rybnik 9
Opolski Urząd Wojewódzki Piastowska 14 45-082 Opole Wydział Rozwoju Regionalnego Świetlik Marek

Z uwagi na otrzymane pismo z dnia 07.12.2005 roku RR.V-LT-7119-25-4/05 oświadczam, że zgodnie z przesądzonym orzecznictwem i dokumentami, z jakimi się zapoznałem w powyższej sprawie doszło do przestępstwa, którego dopuścił się pan Lewandowski, a pozostawienie w obiegu bezprawnej decyzji spowoduje utratę potrzebnego zaufania społecznego w stosunku do Wojewody Opolskiego.

Decyzja wydana w sprawie pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej w Kluczborku ERA GSM nr 53178 jest sprzeczna z obowiązującymi przepisami a mianowicie,

1. Autor planu zagospodarowania przestrzennego w swej opinii z dnia 27.10-2005 roku skierowanej do pana Edwarda Kłosowskiego Kierownika Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami jednoznacznie stwierdza, że planowana inwestycja jest niezgodna z planem zagospodarowania terenu, co wyklucza możliwość udzielenia pozwolenia na budowę.

2. Operator telefonii komórkowej nie mógł otrzymać pozwolenia na budowę z uwagi Prawo Budowlane Art. 4. Każdy ma prawo zabudowy nieruchomości gruntowej, jeżeli wykaże prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, pod warunkiem zgodności zamierzenia budowlanego z przepisami. ERA GSM nie jest właścicielem terenu PKP, dlatego doszło do naruszenia przepisów wynikających z

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. Art. 2. Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. Art. 4. 1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu. 2. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio. Art. 5. Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju. Art. 21. 1. Rzeczpospolita Polska chroni własność i prawo dziedziczenia. 2. Wywłaszczenie jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy jest dokonywane na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem.
Kto w takim razie pozwolił na naruszenie cudzej własności operatorowi telefonii komórkowej (to jest komercyjny biznes).

3. Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Opolu w piśmie z dnia 2005.06.02 Nr NZ/ZD-4326-29/05 zobowiązał przedstawiciela operatora o wystąpienie do Urzędu Miejskiego w Kluczborku o wprowadzenie zapisu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego teren działki nr 114/15 i działek sąsiednich w Kluczborku zakazującego budowę obiektów o wysokości przekraczającej 36 m w promieniu 46 metrów czego nie zrobiono, bo jest to niedopuszczalne dla komercyjnego operatora, wobec czego wniosek pozwolenia był bezprzedmiotowy, o czym wiedział operator.

4.Zgodnie z przyjętym przesadzonym orzecznictwem Sądów Administracyjnych będących również stanowiskiem Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego warunki zabudowy i zagospodarowania terenu były obowiązkowe i konieczne. Zgodnie również z obowiązującymi przepisami Prawa Ochrony Środowiska przedsięwzięcie jest to.
Art. 46. 1. Wydanie decyzji w sprawie planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko wymaga, z zastrzeżeniem ust. 7, przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. 2. Ilekroć w przepisach niniejszego działu jest mowa o przedsięwzięciu, rozumie się przez to inwestycje budowlana lub inna ingerencje w środowisko, polegająca na przekształceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu, w tym również na wydobywaniu kopalin, wymagająca decyzji, o której mowa w ust. 4. .
Wystarczyło tylko znać ten przepis, aby stwierdzić, że dana inwestycja nie jest zgodna z prawem a o zgodności przesądza

W tej kwestii wypowiedział się NSA ośrodek zamiejscowy w Gdańsku w wyroku z dnia 28.05.2oo2r.sygn. akt II S.A./Gd2090/99 oraz w wyroku z dnia 1O.1O.2oo1r. sygn. akt II S.A./Gd 1346/99,-" Z oceny oddziaływania na środowisko stacji bazowej sporządzonej dla potrzeb niniejszego postępowania wynika, iż inwestycja zalicza się do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska dla których tworzy się obszar ograniczonego użytkowania. Powoduje to w konsekwencji zmiany sposobu zagospodarowania terenu i - stosownie do art. 39 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 07.07.1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym- wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,"

oraz NSA ośrodek zamiejscowy w Lublinie w wyroku z dnia 17.5)5.2oo2r.sygn. akt II S.A./Lu 190/2001stwierdzajac, że "Celem postępowania o ustalenie "'warunków zabudowy i zagospodarowania terenu jest przesadzenie o zgodności planowanej inwestycji z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jeśli przeznaczenie terenu określone w planie miejscowym nie pozostaje w kolizji z lokalizacja telefonii komórkowej, dopuszczalne jest uwzględnienie wniosku w tym przedmiocie". Ponadto NSA w Uchwale Składu Pięciu Sędziów z dnia 15.02.1999r.OPK 13/98 ONSA 1999/3poz. 79 zajął następujące stanowisko: "Stacje te, aczkolwiek są inwestycjami szczególnego typu, dadzą się ująć w mniej lub bardziej pojemnych pojęciach zbiorczych. które gmina ma prawo zamieścić w planie, a zadaniem organu stosującego prawo ( ustalającego warunki zabudowy i zagospodarowania terenu) jest ocena, czy stacja bazowa telefonii komórkowej mieści się, czy tez nie mieści w określonym pojęciu zbiorczym planu miejscowego".

Z przytoczonych powyżej orzeczeń NSA wynika. że realizacja inwestycji polegających na budowie stacji bazowych. Wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, z uwagi na fakt, iż inwestycja taka powoduje zmiany zagospodarowania terenu. Powyższe jest kolejną przesłanką nieważności decyzji.

5. Ponadto ERA GSM posługuje się raportem niezgodnym z Polskimi przepisami i dokonane uzgodnienia są nieważne a wynika to z Art. 53. Organ właściwy do wydania decyzji, o której mowa w art.46.4, zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach, którego sporządzany jest raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Z uwagi, iż również Najwyższa Izba Kontroli potwierdza
12. Badane w trakcie kontroli decyzje o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budowę, z wyjątkiem decyzji Wójta Gminy Janów, wydane zostały na podstawie kompletnych wniosków, zawierających m.in. raporty lub oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia wymagane przepisami art. 32 i art. 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Ich wydanie poprzedzane było postępowaniami w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, wymaganymi przepisami art. 46 ust. 1 i 4 ustawy - Prawo ochrony środowiska i rozpatrzeniem zgłoszonych uwag i wniosków (str. 41-44). Zgodnie z art. 28 ustawy - Prawo budowlane roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem art. 29-31. Pozwolenie na budowę może być wydane po uprzednim: 1) przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko wymaganego przepisami o ochronie środowiska, 2) uzyskaniu przez inwestora, wymaganych przepisami szczególnymi, pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych or- art. 32 ust. 1 ustawy-Prawo budowlane. W kwestii postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko mają tutaj zastosowanie art. 46-57 ustawy-Prawo ochrony środowiska. Jeżeli postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko było prowadzone w lipcu 2005 roku wobec tego uzgodniony raport pani mgr inż. Barbary Demel był niezgodny z prawem, bo na tym etapie nie mogło go być i uzgodnienie również w świetle obowiązujących przepisów nie mogło być dokonane i wobec tego w decyzji brak prawidłowych uzgodnień.

Prawo Ochrony Środowiska 4. W sprawach. O których mowa w art. 46.4 pkt 2 i 2A do przeprowadzenia uzgodnienia z organem ochrony środowiska oraz organem, o którym mowa w art.57, jest obowiązany wnioskodawca, któr przedstawia 1) projekt budowlany 2) raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Wobec powyższego uzgodnień nie dokonano, wobec czego jest kolejna przesłanka nieważności decyzji a o czym mówi Art. 57. Prawa Ochrony Środowiska. Art. 106. § 1. Jeżeli przepis prawa uzależnia wydanie decyzji od zajęcia stanowiska przez inny organ (wyrażenia opinii lub zgody albo wyrażenia stanowiska w innej formie), decyzję wydaje się po zajęciu stanowiska przez ten organ. § 2. Organ załatwiający sprawę, zwracając się do innego organu o zajęcie stanowiska, zawiadamia o tym stronę. § 3. Organ, do którego zwrócono się o zajęcie stanowiska, obowiązany jest przedstawić je niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia mu żądania, chyba że przepis prawa przewiduje inny termin. § 4. Organ obowiązany do zajęcia
"Prawo Ochrony Środowiska" Art. 11

Decyzja wydana z naruszeniem przepisów dotyczących ochrony środowiska jest nieważna.
6. Ponadto opierając się na 6.

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI DEPARTAMENT ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KSR 41015/04 Nr ewid. 113/2005/P04117/KSR Informacja o wynikach kontroli ochrony środowiska przed elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym. Dyrektor Departamentu Środowiska, Rolnictwa i Zagospodarowania Przestrzennego Tadeusz Bachleda-Curuś Akceptuję: Zbigniew Wesołowski Wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli Zatwierdzam: Mirosław Sekuła Prezes Najwyższej Izby Kontroli Warszawa, dnia 10 sierpnia 2005 r. Najwyższa Izba Kontroli ul. Filtrowa 57 00-950 Warszawa tel./fax: 0-xxxx-22-444 55 00 www.nik.gov.pl

Zgodnie z art. 73. ust. 1 pkt 2 ustawy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu uwzględnia się m.in. ograniczenia wynikające z utworzenia obszarów ograniczonego użytkowania. W myśl art. 135 ust. 1 ustawy jeżeli z postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, z analizy porealizacyjnej albo z przeglądu ekologicznego wynika, że mimo zastosowania dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem zakładu lub innego obiektu, to m.in. dla stacji elektroenergetycznej oraz instalacji radiokomunikacyjnej, radionawigacyjnej i radiolokacyjnej tworzy się obszar ograniczonego użytkowania. Jak wynika z powyższego obowiązek utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania może wynikać z trzech następujących źródeł: Jeżeli obowiązek utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania wynika z postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, przed utworzeniem t

Wobec powyższego jednoznacznie udowodnione jest, że obszar taki należało stworzyć a w razie podważania raportu Najwyższej Izby Kontroli należy ich o tym fakcie powiadomić lub przekazać mi to ja to zrobię. Dalsze wyjaśnienia wobec jednoznacznych stanowisk Sądów Administracyjnych i NIK uważam za zbędne. Z uwagi na tak poważne naruszenie prawa nie unieważnienie decyzji pozwolenia na budowę potraktuje jako zamach na praworządność naszego kraju i działaniom skierowanym przeciwko Państwu Polskiemu ponieważ to my obywatele stanowimy o istnieniu władzy i daliśmy wam prawo do reprezentowania nas. Z uwagi iż obecnie jest przesądzone że stacje bazowe telefonii komórkowej stanowią śmiertelne niebezpieczeństwo dla ludzi, zwierząt i środowiska o tak ważnej sprawie powiadamiam Kancelarię Prezesa Rady Ministrów oraz informuje że Najwyższa Izba Kontroli jak i Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego już zostali powiadomieni i podkreślam ich stanowisko podaje jako dowody w powyższej sprawie. Ponadto proszę zapytać autorkę lewego raportu na jakim podstawie wykluczyła jednoznacz

a to między innymi mówi raport Najwyższej Izby Kontroli oraz publikacja Instytutu medycyny Pracy w Łodzi.

Alicja Bortkiewicz1 Marek Zmyślony2, Agata Szyjkowska1, Elżbieta Gadzicka1, STACJE BAZOWE TELEFONII KOMÓRKOWEJ A SUBIEKTYWNE DOLEGLIWOŚCI MIESZKAŃCÓW, PRZEGLĄD BADAŃ* SUBJECTIVE SYMPTOMS REPORTED BY PEOPLE LIVING IN THE VICINITY OF CELLULAR PHONE BASE STATIONS: A REVIEW OF THE STUDIES 1 Z Zakładu Fizjologii Pracy i Ergonomii 2 Z Zakładu Zagrożeń Fizycznych Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi

STRESZCZENIE Problem skutków zdrowotnych działania pól elektromagnetycznych (PEM) emitowanych przez stacje bazowe telefonii komórkowej budzi szerokie zainteresowanie, gdyż mieszkańcy okolic stacji bazowych są eksponowani w sposób ciągły i niezależny od ich woli. W żadnych badaniach przeprowadzonych na świecie nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych standardów zatwierdzonych przez ICNIRP. Pomimo to, wyniki badań ankietowych wskazują, że u mieszkańców okolic stacji bazowych występują różnego rodzaju dolegliwości, przede wszystkim ze strony układu krążenia, a także kłopoty ze snem, drażliwość, depresja, zaburzenia widzenia, trudności z koncentracją uwagi, nudności, utrata apetytu, zawroty i bóle głowy. W przeprowadzonych badaniach stwierdzono związek między występowaniem poszczególnych symptomów a poziomem ekspozycji i odległością od stacji bazowej. Zależność tę zaobserwowano zarówno u osób, które wiązały swoje dolegliwości z obecnością stacji bazowej, jak i u tych, którzy nie widzieli takiego związku. Koniec

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI DEPARTAMENT ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KSR 41015/04 Nr ewid. 113/2005/P04117/KSR Informacja o wynikach kontroli ochrony środowiska przed elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym. Strona 61 raportu. Przy rozpatrywaniu skarg dotyczących ww. inwestycji, Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Świdnicy, w kwietniu 2001 r., zlecił Poradni Medycyny Pracy w Świdnicy przeprowadzenie badań lekarskich pod kątem narażenia na pole elektromagnetyczne pięciu wybranych mieszkańców, najbardziej narażonych na działanie pól elektromagnetycznych. W wyniku badań stwierdzono, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że zgłaszane przez pacjentów objawy mają związek z narażeniem na promieniowanie elektromagnetyczne, jednak podobne objawy mogą występować również w przebiegu innych chorób o podłożu somatycznym lub nerwicowym. "Pomimo coraz większej wiedzy popartej doświadczeniami na temat biologicznego oddziaływania pól elektromagnetycznych, jednoznaczne wskazanie ef

Mam nadzieję, że nowy Wojewoda Opolski pan Bogdan Tomaszek stanie na straży praworządności i pokaże, że czasy bezprawia się skończyły. Pragnę jeszcze tylko podkreślić, iż zdaniem pana Lewandowskiego pole elektromagnetyczne nie wychodzi poza obszar działki, do której operator ma prawo, co jest oczywistym kłamstwem i oszustwem. Zbigniew Gelzok Do wiadomości: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Najwyższa Izba Kontroli. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. Starostwo Powiatowe w Kluczborku. Pani Irena Gaszka oraz pan Jerzy Pajor jako reprezentanci zainteresowanych mieszkańców Kluczborka.Opinia autora planu zagospodarowania przestrzennego
Mieszkańcy walczcie z Mafią Telefonii Komórkowej