umtsno.de

Stowarzyszenie Ekologiczne Ojczyzna


Walcz z mafią telefonii komórkowej

Modyfikacja prawa w zakresie obrony środowiska i polskiego społeczeństwa przed samowolą koncernów telefonii cyfrowej

26.09.2006
cały plik, .doc, 176 KB

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
Do rąk
Szanownego Pana Ministra
Prof. dr hab.
Jana SZYSZKO
ul. Wawelska nr 52/54
00-922 WARSZAWA
EK- 37/06 Świdnica, data: 2006-05-08

Dotyczy: pilnej modyfikacji prawa w zakresie obrony środowiska i zdrowia polskiego społeczeństwa przed samowolą koncernów telefonii cyfrowej (komórkowej)

Wielce Szanowny Panie Profesorze i Ministrze !

Tuż przed powołaniem naszego Stowarzyszenia (pismo Starostwa Świdnickiego nr SO.5051-I-22-5/2006r. z dnia 07.02.2006r.), wystąpiliśmy do Sz. Pana pismem nr STK-04/06 z dnia 12.01.2006r o dokonania pilnej i głębokiej nowelizacji Rozporządzenia z 30.10.2003r w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych (PEM) w środowisku (Dz.U.03.192.1883), godzącego w zdrowie Narodu i środowisko (Art. 68 i 74 Konstytucji). Równocześnie przekazaliśmy n. pismo nr STK-04/06 do Pana Rzecznika Praw Obywatelskich, celem zaskarżenia cytowanego Rozporządzenia do Trybunału Konstytucyjnego.

Biuro Rzecznika pismem nr RPO-522861-X/2006/PM z dnia 19.01.2006r zwróciło się do nas z prośbą o przesłania na ich adres kopii odpowiedzi Pana Ministra na nasze pismo nr STK-04/06. W związku z powyższym i zgodnie z Kpa z Art. 35, §3 uprzejmie prosimy o przyspieszenie odnośnej odpowiedzi na to nasze pismo.

W uzupełnieniu nieprawidłowości omówionych w piśmie nr STK-04/06, podajemy na bazie byłych aktów prawnych dodatkowe fakty manipulowania przez telefonię cyfrową prawem, godzącym w imię maksymalnych zysków w zdrowie Narodu i środowisko.

1. Oszukiwanie Narodu przez były rząd RP o nieszkodliwości PEM

1.1 Wg obowiązującego uprzednio Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 05.11.1980r. w sprawie ochrony ludzi przed szkodliwym działaniem PEM (Dz.U.80.25.101) § 4.1 i § 5.2, p. 2 , norma bhp dopuszczalnej gęstości mocy PEM dla budynków mieszkalnych, szpitali, internatów, żłobków, przedszkoli itp. wynosiła: p1 < 0,025 [W/m2 ] tj. 25 000 [mW/m2 ].
Rozporządzenie w wielu miejscach podkreślało zagrożenie przez PEM zdrowia ludzi i środowiska.

1.2 W zmodyfikowanym przez telefonię cyfrową Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30.10.2003r. (Dz.U.03.192.1883) § 2, zniknęło pojęcie zagrożenia zdrowia i środowiska przez PEM, zaś PEM o gęstości mocy p2 < 0,1 [W/m2 ] tj. 100 000 [mW/m2] stało się nagle bezpieczne dla budynków mieszkalnych, szpitali, internatów, przedszkoli, kobiet w ciąży, ludzi schorowanych i w podeszłym wieku, zmuszonych mieszkać pod stacjami bazowymi telefonii cyfrowej.

Bezkarnie zwiększono normę skażenia i zagrożenia zdrowia wszystkich Polaków o wartość:

h = p2 /p1 x 100 = 100 000/25000 x 100 = 400 [%] !!!.

2. Bezkarne wydłużanie czasu ekspozycji PEM na organizm Polaków.

2.1 Dnia 09.08.1972r. ukazało się Zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie określenia pól elektromagnetycznych w zakresie mikrofalowym oraz dopuszczalnego czasu pracy w strefie zagrożenia (Dz.U.MZiOS.72.17.78). Zarządzenie to na pewno nie było skażone korupcją oraz bazowało na rzetelnej wiedzy medycznej i radiotechnicznej. Zgodnie z § 2.1 tego Zarządzenia, dopuszczalny czas przebywania dorosłej osoby (pracownika) w strefie zagrożenia przez PEM o częstotliwości 300 MHz do 300 GHz oblicza się ze wzoru :

t = 32/p2 gdzie:
t [h] - czas przebywania (ekspozycji)
p [W/m2] - gęstość mocy PEM

2.2 Zgodnie z Rozporządzeniem Min. Środowiska z dnia 30.10.2003r. (Dz.U.03.192.1883)
§ 2, Tabela 2, dla PEM o częstotliwości 300 MHz do 300 GHz dopuszczalna dla mieszkań, szpitali, itd., gęstość mocy p = ok. 0,1 [W/m2].
Stąd dopuszczalny czas zamieszkania (ekspozycji) dorosłej osoby pod stacją bazową telefonii cyfrowej nie powinien przekroczyć wartości:
t = 32/0,12= 3200 [h] (ok. 133 dni).

2.3 Zgodnie z pismem Ministerstwa Zdrowia nr MZ-PR-024-5554-I/AŻ/06 z dnia 20.03.2006r., powyższe Zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej (Dz.U.MZiOS.72.17.78) zostało anulowane 30.03.2001 r. Tym samym dla koncernów telefonii cyfrowej została zagwarantowana możliwość bezkarnego prześwietlania Polaków pod stacjami bazowymi przez PEM 100 000 mW/m2 i przez nieograniczony okres ekspozycji, aż do kompleksowej utraty odporności immunologicznej organizmu, przyspieszonej kompleksowej zachorowalności i przedwczesnej śmierci.

Są to zatrważające fakty prawne, kojarzące się z głęboko zakamuflowaną eksterminacją w imię maksymalnych zysków wielkiego kapitału w zakresie:

- telefonii cyfrowej,
- ubezpieczeń emerytalnych,
- produkcji i dystrybucji leków,

oraz pogłębiania deficytu NFZ i społecznych niepokojów.
Problemy powyższe przedłożone przez nas Ministrowi Zdrowia nie znalazły żadnego zainteresowania, w myśl rekomendacji norm bezpieczeństwa ustalonych przez koncerny telefonii cyfrowej dla UE i przemyconych do ONZ (WHO) - patrz w zał. pismo nr MZ-PR-077-5507-1/IT/06 z datą: 2006-04-04. Tragiczne zdrowotne skutki tych "norm" są przedstawione przez lekarzy niemieckich w Apelu Freiburskim z listopada 2002r. oraz w Rezolucji Form Obywatelskiego "ELEKTROSMOG" z 19.10.1999r. ( w zał.).

Przedkładając dodatkowe jak wyżej rażące nieprawidłowości , godzące w podstawy zdrowia Narodu i środowisko, domagamy się głębokiej nowelizacji prawa w myśl propozycji zawartych w p. 7 n. pisma nr STK-04/06 z dnia 12.01.2006r oraz skierowania na adres Stowarzyszenia Ekologicznego "OJCZYZNA" wyczerpującej odpowiedzi na to pismo.

Z wyrazami wysokiego szacunku
Stanisław Kos
Lucjan Momot