umtsno.de
Stowarzyszenie Ekologiczne Ojczyzna


Walcz z mafią telefonii komórkowej

Świdnica, REGULAMIN nr R-02/06
Ewidencja finansowa Stowarzyszenia


15.10.2006

cały plik, .doc, 221 KB

Świdnica, 18.02.2006r.- WYDANIE I.


REGULAMIN nr R-02/06

Rozdział I
Pozyskiwanie środków finansowych

§ 1
Zgodnie z § 18 Regulaminu nr R-01/06, działalność finansowa STOWARZYSZENIA EKOLO-GICZNEGO "OJCZYZNA" prowadzona jest w oparciu o składki członkowskie.

§ 2
Minimalna składka roczna wynosi 20,- złotych. Górną wysokość rocznej składki pozostawia się do uznania członków, wg ich możliwości finansowych i hojności .

§ 3
Składka roczna za bieżący rok powinna być wpłacona przez każdego członka do rąk Skarbnika w terminie do 31 marca każdego roku. Na każdą dokonaną wpłatę, Skarbnik jest zobowiązany wystawić wpłacającemu asygnatę "KASA PRZYJMIE" (KP).

§ 4
Każda przyjęta wpłata powinna być odnotowana przez Skarbnika w REJESTRZE WPŁYWÓW I WY-DATKÓW wg Załącznika nr 1 do nin. Regulaminu, z podaniem numeru kwitu Kasa Przyjmie - "KP".
Ponadto Skarbnik powinien odnotować fakt opłacenia składki za dany rok w Arkuszu ewidencyjnym
członka wg Załącznika nr 6 do niniejszego Regulaminu.

Rozdział II
Wydatkowanie środków finansowych

§ 5
Działalność Stowarzyszenia opiera się wyłącznie na pracy społecznej, za którą nie przysługuje członkom żadne wynagrodzenie lub nagroda pieniężna.

§ 6
Zgromadzone ze składek środki finansowe mogą być wydatkowane tylko na zakupy i usługi, niezbędne dla merytorycznej działalności Stowarzyszenia jak: materiały biurowe, wydawnictwa fachowe i przepisy, opłaty pocztowe, skarbowe i telekomunikacyjne, pozwy sądowe, opinie ekspertów, itp.

§ 7
Członek dokonujący zakupu niezbędnych dla funkcjonowania Stowarzyszenia towarów lub usług, może na nie pobrać zaliczkę. Podstawą do wypłaty zaliczki przez Skarbnika jest WNIOSEK wg załącznika nr 2 do Regulaminu, zaakceptowany przez Prezesa. Wniosek na zaliczkę przygotowuje dla zainteresowanego członka Skarbnik, który jest zobowiązany:
- odnotować każdy wniosek na zaliczkę w Rejestrze wg załącznika nr 3 do Regulaminu;
- archiwować każdy WNIOSEK w oparciu o który dokonał wypłaty zaliczki.

§ 8
Każda zaliczka powinna być rozliczona przez członka w terminie 14 dni, licząc od daty wystawienia na nią przez Skarbnika kwitu KASA WYPŁACI - KW. Rozliczenie powinno być dokonane na formu-larzu "ROZLICZENIE WYDATKÓW", wg załącznika nr 5 do Regulaminu i zaakceptowane przez Prezesa. Rozliczenia dokonuje zaliczkobiorca wspólnie ze Skarbnikiem, który jest zobowiązany:
- odnotować każde "ROZLICZENIE" w Rejestrze wg załącznika nr 4 do Regulaminu;
- archiwować każde "ROZLICZENIE" w oparcie o które rozliczono zaliczkę.

§ 9
Identyczna procedura jak w § 8 obowiązuje w przypadku rozliczania zakupów i usług dokonanych na rzecz Stowarzyszenia za środki finansowe założone przez członka .

Rozdział III
Kontrola wydatkowania środków finansowych

§ 10
Na dzień 31 grudnia każdego roku, Skarbnik sporządza bilans wpływów i wydatków na formularzu wg załącznika nr 1 d Regulaminu. Zarząd Stowarzyszenia w nieprzekraczalnym terminie do 15 stycznia każdego roku przeprowadza kontrolę przedłożonej przez Skarbnika dokumentacji finan-sowej i bilansu oraz potwierdza na tym bilansie fakt przeprowadzonej kontroli z podaniem ewentualnych zaleceń dla dalszej pracy Skarbnika.
Regulamin opracował:

..............................
(Stanisław KOS)

Regulamin niniejszy został przyjęty jednogłośnie przez członków Stowarzyszenia na Walnym Zebraniu dniu 18 lutego, 2006 roku - Protokół nr 2/06

Świdnica, dnia 18 lutego 2006 roku.

- K O N I E C -

Załączniki: w pliku oryginalnym, .doc, 221 KB

1. Nr 1 - Formularz nr 1 - REJESTR WPŁYWÓW I WYDATKÓW

2. Nr 2 - Formularz nr 2 - WNIOSEK O ZALICZKĘ

3. Nr 3 - Formularz nr 3 - REJESTR WNIOSKÓW O ZALICZKĘ

4. Nr 4 - Formularz nr 4 - REJESTR ROZLICZEŃ WYDATKÓW

5. Nr 5 - Formularz nr 5 - ROZLICZENIE WYDATKÓW

6. Nr 6 - Formularz nr 6 - KARTA EWIDENCYJNA CZŁONKA