umtsno.de

Stowarzyszenie Ekologiczne Ojczyzna


Walcz z mafią telefonii komórkowej
Świdnica, REGULAMIN nr R-01/06

15.10.2006

cały plik, .doc, 117 KB
Świdnica, 28.01.2006r.- WYDANIE II.

REGULAMIN nr R-01/06

Rozdział I
Nazwa, siedziba i obszar działania

§ 1

Organizacja nosi nazwę: STOWARZYSZENIE EKOLOGICZNE "OJCZYZNA", zwane dalej Stowarzyszeniem zwykłym.

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest Miasto Świdnica, ul. Prądzyńskiego 157/4, 58-105 ŚWIDNICA
tel. 074 - 852 66 79; 074 - 640 84 44.

§ 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest Miasto Świdnica, Powiat Świdnicki i powiaty przyległe.

Rozdział II
Cele i sposoby działania

§ 4

Celem Stowarzyszenia jest szeroko pojęta działalność na rzecz ludności i środowiska, rozumianego jako wszelkie elementy przyrodnicze i środowiskowe, a mianowicie:

1) ochrona przed budową i eksploatacją nadajników nadmiernego promieniowania elektromagnetycznego (PEM) wysokich częstotliwości w pobliżu skupisk ludzkich (stacje bazowe i przekaźniki telefonii komórkowej, nadajniki telewizyjne, stanowiska radarowe itp.);
2) ochrona ludności przed nadmierną indukcją magnetyczną od technicznych źródeł prądu niskiej częstotliwości 50 Hz (linie przesyłowe wysokiego napięcia, transformatory, instalacje zasilające w budynkach, itp.);
3) ochrona powietrza przed zapyleniem, spalinami, wszelkimi wyziewami, itp.;
4) ochrona ziemi i wody przed wszelkimi zanieczyszczeniami chemicznymi i mechanicznymi;
5) ochrona przed hałasem i wibracją
6) ochrona świata zwierzęcego i roślinnego;
7) ochrona krajobrazu.

§ 5

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1) popularyzację wiedzy o zagrożeniach środowiska i zdrowia ludzi oraz troskę o zrównoważony rozwój środowiska lokalnego na terenie jak w § 3;

2) współpracę z osobami prawnymi i fizycznymi w tym z rzeczoznawcami i wyspecjalizowanymi ośrodkami naukowymi w zakresie prawa ekologicznego, zdrowia i ochrony środowiska;
3) kierowanie uwag, wniosków, opinii i skarg do władz samorządowych i administracyjnych, oraz
pozwów sądowych w zakresie naruszeń prawa o ochronie środowiska i zdrowia;
4) opiniowanie w zakresie ekologicznym planów zagospodarowania przestrzennego i zmian do tych planów na terenie działania Stowarzyszenia;
5) kierowanie wniosków do kompetentnych władz o doskonalenie prawa o ochronie zdrowia i śro-dowiska;
6) organizowanie protestów obywatelskich w przypadku rażącego naruszenia przez władze samo-rządowe lub administracyjne Konstytucji lub prawa w zakresie ochrony zdrowia i środowiska;
7) wspieranie wszelkich inicjatyw obywatelskich na rzecz poprawy ochrony środowiska i zdrowia ludzi na terenie całej Polski;
8) studiowanie obowiązującego prawa, ochraniającego zdrowie ludzi i środowisko naturalne;
9) studiowanie literatury obejmującej najnowsze osiągnięcia wiedzy w zakresie zagrożeń i obrony środowiska naturalnego i zdrowia ludzi.

§ 6

Czas działania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

§ 7

Podstawą działania Stowarzyszenia jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Prawo o ochronie środowiska i zdrowia, Prawo o Stowarzyszeniach, oraz inne normy i akty prawne.

§ 8

Znak graficzny Stowarzyszenia (logo) przedstawia grupę 4 osób stojących na bazie paragrafu prawa, osłoniętych zielonymi liśćmi. Stowarzyszenie posługuje się podłużną pieczęcią z napisem: STOWARZYSZENIE EKOLOGICZNE "OJCZYZNA", ul. Prądzyńskiego 157/4, 58-105 ŚWIDNICA, tel. 074 - 852 66 79; 074 - 640 84 44, e-mail: stow.ekol.ojczyzna przy wp.pl.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9

Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności praw-nych i nie pozbawiona praw publicznych.

§ 10

O przyjęciu danej osoby w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały, na podstawie podpisanej przez kandydata deklaracji.
§ 11

Utrata członkostwa następuje przez skreślenie lub wykluczenie członka.

§ 12

Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia dokonuje Zarząd w wypadkach:
1) złożenie na piśmie rezygnacji z członkostwa, lub ustnie wobec 2 członków Zarządu;
2) śmierci członka.

§ 13

Wykluczenia członka ze Stowarzyszenia dokonuje Zarząd w wypadkach:

1) prowadzenie działalności rażąco sprzecznej z niniejszym Regulaminem;
2) popełnienie czynu dyskwalifikującego daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub czynu godzącego w dobre imię Stowarzyszenia.

§ 14

Członkowie mają prawo do prowadzenia działań proekologicznych w zgodzie z niniejszym Regulaminem oraz:
1) wybierania na Walnym Zebraniu władz Zarządu i kandydowania do nich;
2) uzyskiwania wszelkich informacji na temat działalności Stowarzyszenia i Zarządu.

§ 15

Obowiązkiem członków jest aktywne uczestnictwo w zadaniach Stowarzyszenia stosownie do swoich możliwości, oraz postępowanie zgodne z niniejszym Regulaminem i uchwałami Zarządu.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia i ich kompetencje

§ 16

1) Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest zwykłe Walne Zebranie członków, zwoływane przez Zarząd co najmniej raz na 4 lata. W przypadku zaistnienia konieczności podjęcia decyzji szczególnie ważnych i pilnych dla Stowarzyszenia, może być zwołane nadzwyczajne Walne Zebranie na wniosek Zarządu lub min. _ uprawnionych do głosowania członków.
2) Władzą wykonawczą Stowarzyszenia jest Zarząd składający się przynajmniej z trzech osób, tj. prezesa, sekretarza i skarbnika. Kadencja Zarządu trwa 4 lata. Zarząd wybierany jest przez członków Stowarzyszenia w trakcie Walnego Zebrania, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania. Sposób przeprowadzenia wyborów ustala Przewodniczący Walnego Zebrania.

§ 17

Do kompetencji i obowiązków Zarządu Stowarzyszenia należy:

1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
2) kierowanie działalnością regulaminową Stowarzyszenia i określanie planów działalności mery-torycznej;
3) występowanie z czynnościami faktycznymi i prawnymi w sporach z zakresu ochrony środowiska i zdrowia ludzi;
4) podejmowanie uchwał w zakresie: przyjmowania, skreślania lub wykluczania członków Sto-warzyszenia;
5) współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie ochrony środowiska i zdrowia ludzi.
6) troska o oszczędne gospodarowanie środkami finansowymi;
7) prowadzenie i archiwowanie dokumentacji związanej z działalnością Stowarzyszenia.

Rozdział V
Finanse Stowarzyszenia

§ 18

Działalność finansowa Stowarzyszenia jest prowadzona w oparciu o składki członkowskie, których wysokość i termin uiszczania ustala Walne Zebranie Stowarzyszenia.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 19

Zmiana Regulaminu Stowarzyszenia lub rozwiązanie Stowarzyszenia następuje na wniosek Zarządu, poparty uchwałą Walnego Zebrania członków, podjętą w trybie wg § 20

§ 20

Uchwały Walnego Zebrania członków lub uchwały Zarządu, zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.

................................. ..................................... ................................
(Kazimiera MOMOT) (Stanisław KOS) ( Lucjan MOMOT)

Regulamin niniejszy został przyjęty jednogłośnie przez uczestników Zebrania Założycielskiego, zgodnie z Protokółem nr 01/06 z dnia 28.01.2006r.

Świdnica, 28.01.2006r.

Uwaga: Regulamin niniejszy został uzgodniony przez Starostwo Powiatowe w Świdnicy pismem nr SO.5051-I-22-5/2006r., z dnia 07.02.2006r.

- K O N I E C -