umtsno.de
Stowarzyszenie Ekologiczne Ojczyzna


Walcz z mafią telefonii komórkowejŚwidnica, Urząd Miejski

25.03.2007r.

plik oryginalny w całości, .doc, 226,1 KB


Nasz nr EK- 04/07 Świdnica, data: 23.01.2007r.URZĄD MIEJSKI
Sz. Pan Prezydent
Wojciech Murdzek


ul. Armii Krajowej nr 49
58-100 ŚWIDNICA

Dot.: opinii w sprawie dalszej lokalizacji i rozbudowy mocy stacji bazowych telefonii cyfrowej obok zabudowań mieszkalnych w Świdnicy.

Szanowny Panie Prezydencie !

1. W związku z licznymi pisemnymi protestami Mieszkańców Świdnicy na temat jak w nagłówku, skierowana została przez Pana Prezydenta do nadawców protestów odpowiedź za pismem nr DIM.AN.8562-1/-6 z dn. 19.12.2006r.


Z powyższej odpowiedzi wypływają następujące deklaracje i zamierzenia, rezerwujące Panu Prezydentowi i PT Urzędnikom U.M. - Świdnica możliwość dalszego potęgowania skażenia Świdnicy mikrofalowymi Polami Elektro-Magnetycznym (w skrócie PEM) w odniesieniu do elektromagnetycznego tła Ziemi, w imię rozszerzania wachlarza usług i zysków technologii mikrofalowej:

1.1 "Rozbudowa istniejących stacji bazowych będzie miała na względzie wprowadzenie nowych technologii, ograniczających negatywny wpływ na środowisko";

1.2 "Działania U.M.- Świdnica zmierzają do ograniczenia negatywnego wpływu inwestycji na środowisko w związku z czym przebudowa i modernizacja stacji bazowych telefonii cyfrowej (komórkowej) będzie prowadzona zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa".

2. Opinia o dotychczasowej faktycznej realizacji deklaracji wg. p. 1.1 i p. 1.2 .

2.1 Ad. pkt 1.1 - Wpływ na środowisko i zdrowie nowych technologii mikrofalowych wdrażanych za zgodą Pana Prezydenta w Świdnicy (decyzje środowiskowe).

a) Negatywny wpływ na środowisko i zdrowie zostanie zilustrowany na przykładzie wspieranej przez U.M. - Świdnica modernizacji (rozbudowy) trzech stacji bazowych:
- stacja nr 49554 w centrum Świdnicy na byłej wodociągowej wieży ciśnień;
- stacja bazowa nr 49521 na Osiedlu Młodych (teren "TRAFOSTACJI");
- stacja bazowa nr 2036/4354 obok supermarketu "INTERMARCHE".

b) Przed modernizacją, stacje bazowe nr 49554, 49521; 2036/4354 bezustannie prze-świetlają obecnie ludność przez jeden system GSM, emitujący PEM pulsujące z czę-stotliwością 0,9 miliarda drgań na sekundę (Hz).

c) Po modernizacji (rozbudowie), stacje nr 49554, 49521, 2036/4354 będą bezustannie prześwietlać ludność przez 3 systemy, emitujące PEM o następujących często-tliwościach:
- system GSM - 0,9 miliarda drgań na sekundę,
- system DCS - 1,8 miliarda drgań na sekundę,
- system UMTS - 2,1 miliarda drgań na sekundę.

d) W wyniku planowanej modernizacji nastąpi potężny wzrost emitowanych PEM oraz (szczególnie w otoczenie stacji) wzrost gęstości mocy PEM [mikroW/m2], co ilustruje poniższa tabela:

Lp
Nr stacji
Parametr
49554
49521
2036
4354
1
2
3
4
5
1 Moc [NEIRP] przed modernizacją 1125 [W] 7490 [W] 3022 [W]
2 Moc [NEIRP] po modernizacji 10437 [W] 20200 [W] 21532 [W]
3 Przyrost mocy [NEIRP] po modernizacji 9312 [W] 12710 [W] 18510 [W]
4 Razem przyrost mocy [NEIRP] po modernizacji
40532 [W]
(tylko dla 3 stacji!)

e) Jak wynika z danych wg p. 2.1.c) i d), planowana modernizacja (rozbudowa) sprowadza się (wbrew kłamliwym zapewnieniom w piśmie nr DIM.AN.8562-1/06) do drastycznego powiększenia skażenia Świdnicy mikrofalowymi PEM, godząc w zdrowie ludności i środowisko. Długoletnie prześwietlanie przez mikrofalowe PEM (o znacznej gęstości mocy) ludzi zmuszonych mieszkać pod tymi "zmodernizowanymi" bazami, spowoduje zakłócanie gospodarki jonowej komórek, uszkadzanie błon międzykomórkowych, ustawiczne osłabianie systemu odpornościowego i narastanie całej gamy najcięższych chorób i cierpień.

Liczne dokumenty naukowo-badawcze w powyższym zakresie, kierowane przez nas wielokrotnie na ręce Pana Prezydenta i do Referatu Ochrony Środowiska są permanentnie ignorowane (patrz np. opinia nr EK-123/06 z dn. 03.11.2006r. skierowana na ręce Pana Prezydenta).

Dodatkowo, dla oszukania społeczeństwa podczas tkzw. konsultacji (Dz.U.-06.129.902, art. 32) w "Obwieszczeniach" Pana Prezydenta skrupulatnie przemilcza się niewygodne dla inwestora fakty wg p. 2.1.c), d). Dowód - Obwieszczenie Pana Prezydenta z dn. 23.02.2006r. w sprawie rozbudowy mocy stacji bazowej nr 49554 w centrum Świdnicy (w zał.). Nasze pisemne interwencje w tym zakresie, kierowane na ręce Pana Prezydenta i do Referatu Ochrony Środowiska nie są zupełnie brane pod uwagę.

f) Jak wynika z faktów zestawionych w p. 2.1.c)łe), dotychczasowe działania Pana Prezydenta i Urzędu Miejskiego stanowią głębokie zaprzeczenie deklaracji przedło-żonych społeczeństwu w piśmie nr DIM.AN.8562-1/06 odnośnie ograniczania negatywnego wpływu modernizowanych stacji bazowych na zdrowie ludzi i środowisko (organizmy żywe) w Świdnicy.

2.2 Jakość standardów prawnych przywołanych w piśmie nr DIM.AN.8562-1/06

a) W piśmie nr DIM.AN.8562-1/06 wielokrotnie podkreślono że wszystkie działania lokalizacyjno-inwestycyjne w zakresie budowy i rozbudowy stacji bazowych podej-mowane są przez U.M. w Świdnicy z zachowaniem "obowiązującego prawa".

Należy tu jednak mieć na uwadze fakt, że prawo to powstało drogą ustawodawczego bezprawia, dla zagwarantowania technologii mikrofalowej minimalnych nakładów inwestycyjnych i eksploatacyjnych oraz maksymalnych zysków poprzez lokalizację stacji bazowych obok a nawet pośrodku skupisk ludzkich. Dowód - skarga nr EK-135/06 z dn. 28.11.2006r. skierowana do Prezesa Rady Ministrów i CBA.

b) Dla pogłębienia manipulacji prawem jak w p. 2.2.a), technologia mikrofalowa, GIS, WWŚrR i organy administracyjne (w tym Pan Prezydent) uzgadniają lokalizację i bu-dowę lub rozbudowę stacji bazowych obok zabudowań mieszkalnych w oparciu o tendencyjną , fałszywą i nieuprawnioną interpretację Rozp. Min. Środowiska z dn. 30.10.2003r. - Dz.U.03.192.1883 (uprzednio Dz.U.98.107.676).

W myśl tej interpretacji, mikrofalowe PEM o gęstości mocy S < 100 000 [mikroW/m2] to jest S < 0,1 [W/m2], prześwietlające ludność przez całe życie, nie oddziaływują szkodliwie na zdrowie i środowisko (organizmy żywe). Interpretacja ta jest nie tylko fałszywa i nieuprawniona, lecz z naukowego punktu widzenia stanowi ewidentne oszustwo. Dowód - pkt 3.4; 4.2; 4.3 pisma nr EK-118/06 z dn. 04.10.2006r., skierowanego do Ministra Środowiska (w zał.).

3. Wnioski do Pana Prezydenta i Rady Miejskiej

3.1 Deklarowane w piśmie nr DIM.AN.8562-1/06 dalsze rozbudowywanie istniejących obok skupisk ludzkich stacji bazowych dla drastycznego zwiększania ich mocy (patrz p. 2.1.d) jest zaprzeczeniem podstawowych naturalnych praw ludzkich, postanowień Konstytucji RP i zdrowego rozsądku. Dlatego stacje o tak dużej mocy muszą być lokalizowane w odległości min. 1,0 -1,5 km od zabudowań mieszkalnych i innych stacji o podobnej mocy.

3.2 Gorliwe podpieranie się zmanipulowanym prawem i jego fałszywą interpretacją nie może być dla Pana Prezydenta i organów administracyjnych usprawiedliwieniem do niegodziwego, biologicznego eksperymentowania na zdrowiu znacznej części świdnickiego społeczeństwa, zmuszonego mieszkać w pobliżu podstępnie pobudowanych stacji bazowych tel. cyfrowej.

3.3 Domagamy się, aby Pan Prezydent w oparciu o uaktualnione przez Radę Miejską plany zagospodarowania przestrzennego oraz fakty i dokumenty podane w n. pismach nr EK-118/06 pkt 3.4 i 4.2 i EK-135/06 oddalał wszelkie wnioski inwestorów o lokalizację lub rozbudowę stacji bazowych na terenie Miasta Świdnicy.

3.4 Postulujemy o podjęcie długofalowych działań, zmierzających do wyprowadzenia ze Świdnicy wszystkich aktualnie eksploatowanych stacji bazowych tel. cyfrowej na odległość min. 1000 [m] od zabudowy mieszkalnej.

Zarząd Stowarzyszenia Ekologicznego "OJCZYZNA"
Załączniki:

4. Załączniki:

4.1 Ksero pisma nr DIM.AN.8562-1/06 z dn. 19.12.2006r.

4.2 Ksero Obwieszczenia Prezydenta Miasta Świdnicy z dn. 23.02.2006r. w sprawie rozbudowy mocy stacji bazowej nr 49554 w centrum Świdnicy.

4.3 Ksero pisma nr EK-118/06 z dn. 04.10.2006r. skierowanego do Ministra Środowiska.

4.4 Ksero opinii nr EK-123/06 z dn. 03.11.2006r., skierowanego do Prezydenta Miasta Świdnicy.

4.5 Ksero skargi nr EK-135/06 z dn. 28.11.2006r., skierowanej do Prezesa Rady Ministrów i CBA.

Kopie:

1. Rada Miasta Świdnicy
_________ Janusz Szalkiewicz
ul. Armii Krajowej nr 49
58-100 ŚWIDNICA

2. a/a