umtsno.de
Stowarzyszenie Ekologiczne Ojczyzna


Walcz z mafią telefonii komórkowejPlanowana stacja o mocy EIRP = 23205 Watów w Unisławiu Śląskim godzi w zdrowie ludności i okalające stację środowisko naturalne.

7.02.2007
plik oryginalny w całości, .doc, 928,6 KB


Nasz nr EK- 01/07 Świdnica, data: 15.01.2007r.
URZĄD MIEJSKI
Sz. Pani Przewodnicząca Rady Miejskiej
Justyna Rogulska
Sz. Pan Burmistrz
inż. Andrzej Laszkiewicz

Pl. Niepodległości nr 1
58-350 MIEROSZÓW

Dot.: opinii w sprawie planowanej lokalizacji potężnej stacji bazowej telefonii cyfrowej PTC-ERA nr 49627 w Unisławiu Śląskim nr 142B - działka nr 580.

Szanowni Państwo !
Szanowna Wysoka Rado Miasta Mieroszowa !

Aktualnie toczy się w Waszym Urzędzie Miejskim postępowanie w sprawie uzyskania przez inwestora "Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na lokalizację stacji bazowej tel. cyfrowej PTC-ERA nr 49627 w Unisławiu Ślaskim nr 142B - działka nr 580"- patrz Ustawa [2.7], art. 46.1

Ta potężna stacja o mocy emisji NEIRP = 23205 [W] ma stanąć w Unisławiu Śląskim w odległości ok. 40 [m] od firmy produkcyjnej "CERALUX" i ok. 80 [m] od 2 - piętrowego budynku mieszkalnego nr 142A, godząc w zdrowie ludności i okalające stację zielone środowisko naturalne.

W związku z powyższym jako Stowarzyszenie Ekologiczne, zobligowani jesteśmy do przedłożenia Sz. Państwu poniższej opinii w oparciu o następujące umocowania i zachęty prawne:

a) Statut (regulamin) Stowarzyszenia Ekologicznego "OJCZYZNA" nr R-01/06 z 28.01.2006r., § 4, pkt 1) - zał. nr 6.5 do opinii;
b) Kodeks Postępowania Administracyjnego - art. 28, art.29 ;
c) Ustawa z dn. 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska, art. 31 (Dz.U.06.129.902).

Opinia

1. Wstęp

Głównym technicznym dokumentem, który stanowił podstawę do wszczęcia postępowania Urzędu Miejskiego w Mieroszowie w sprawie lokalizacji budowy stacji jak w nagłówku jest Raport [2.1], oceniający oddziaływanie planowanej inwestycji na zdrowie ludzi i środowisko w Unisławiu Śląskim.

W związku z tym opinia niniejsza koncentruje się głównie na naukowej i prawnej ocenie Raportu [2.1] i wydanych na bazie tego Raportu Postanowień admi-nistracyjnych [2.2] i [2.3] w zakresie:

a) skażenia środowiska i szkodliwego wpływu mikrofalowych PEM o nadmiernej gęstości mocy na zdrowie mieszkańców w budynku mieszkalnym nr 142A i pracowników Firmy "CERALUX" w budynku produkcyjnym nr 142B;

b) wad naukowych i prawnych przeniesionych z Raportu [2.1] do Postanowień PWIS-Wrocław [2.2] i Wojewody Dolnośląskiego [2.3], uzgadniających lokalizację inwestycji pod względem sanitarno-epidemiologicznym i ochrony środowiska.

2. Powołane w opinii dokumenty i oznaczenia (symbole).

2.1 Raport oddziaływania na środowisko projektowanej stacji bazowej telefonii cyfrowej nr 49627, Unisław Śląski nr 142B, działka nr 580. Autorzy: mgr inż. Elżbieta Sieradzka, mgr inż. Ryszard Barwa, listopad 2005r.

2.2 Postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu nr ZNS-620-126/RG/06 z dnia 14.06.2006r., uzgadniające pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych budowę stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci PTC-ERA nr 49627, lokalizowanej w Unisławiu Śląskim nr 142B, działka nr 580, AM-1, obręb Unisław Śląski.

2.3 Postanowienie Państwowego Wojewody Dolnośląskiego nr SR.III.6613-4/26/MF/06 z dn. 25.01.2006r., uzgadniające w zakresie ochrony środowiska budowę stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci PTC-ERA nr 49627, lokalizowanej w Unisławiu Śląskim nr 142B, działka nr 580, AM-1, obręb Unisław Śląski, gmina Mieroszów.

2.4 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 02.04. 1997r.

2.5 Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 05.11.1980 r w sprawie szczegółowych zasad ochrony przed elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym, szkodliwym dla ludzi i środowiska (Dz.U.80.25.101).

2.6 Rozp. Ministra Środowiska z dn. 30.10.2003r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U.03.192.1883).

2.7 Ustawa z dn. 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.06.129.902) - tekst jednolity z dn. 19.07.2006r.

2.8 Ustawa z dn. 27.03.2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
- (Dz.U.03.80.717).

2.9 Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz.U.06.156.1118) - tekst jednolity
z dn. 17.08.2006r.

2.10 Statut (regulamin) Stowarzyszenia Ekologicznego "OJCZYZNA"
nr R-01/06 z dn. 28.01.2006r.

2.11 Obliczenia poziomu skażenia budynków przez mikrofalowe PEM od stacji bazowej telefonii cyfrowej PTC-ERA nr 49627 (Załącznik nr 6.1 do nin. Opinii)..

2.12 Obliczenia poziomów maksymalnego skażenia terenu przez mikrofalowe PEM od stacji bazowej telefonii cyfrowej PTC-ERA nr 49627 (Załącznik nr 6.2 do nin. Opinii).

2.13 Pismo nr EK-118/06 z dn. 04.10.2006r., skierowane do Min. Środowiska w sprawie naprawy wadliwego prawa, godzącego w Konstytucję, środowisko i zdrowie Narodu.

2.14 Skarga nr EK-135/06 z dn. 28.11.2006r., skierowana do Prezesa Rady Ministrów i CBA w sprawie manipulacji prawem, godzących w środowisko i zdrowie Narodu.

2.15 Telefonia komórkowa. Masowy eksperyment na ludziach. Mgr inż. radioelektronik M. Kłoszewski, Grzybów/Słubice, styczeń 2005r.

2.16 RESOLUTION Verabschiedet im Vorfeld zum Bürgerforum "ELEKTROSMOG" des Bun-desministeriums für Umwelt am 19.10.1999 Bonn.

2.17 Stacja nr 49627 - Stacja bazowa telefonii cyfrowej PTC-ERA nr 49627, przewidziana do lokalizacji w Unisławiu Śląskim nr 142B, gmina Mieroszów.

2.18 PEM - Mikrofalowe Pola Elektro-Magnetyczne emitowane przez glob ziemski i sztuczne źródła (staje bazowe tel. cyfrowej, radiowe UKF, telewizyjne, radarowe itp.).

2.19 N EIRP [W]- Równoważna izotropowo moc emitowanych mikrofalowych PEM.

2.20 S [mikroW/m2] - Gęstość mocy emitowanych, mikrofalowych PEM.

3. Uwagi i zastrzeżenia do Raportu [2.1] oraz Postanowień [2.2] i [2.3]

3.1 Raport [2.1] nie posiada żadnego numeru ewidencyjnego oraz adresu podmiotów, które ten Raport opracowały. Dlatego pod względem formalnym, prawna wartość tego dokumentu jest wątpliwa.

3.2 Ocena oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi mieszkających tuż obok loka-lizowanej stacji nr 49627 [2.17] została oparta pod względem prawnym na Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 2003r. [2.6], które stanowi głęboką manipulację uprzednio obowiązującego w tym zakresie Rozporządzenia Rady Ministrów z 1980 r. [2.5]. Manipulację, która godzi w środowisko i zdrowie społeczeństwa zmuszonego mieszkać pod podstępnie zlokalizowanymi nadajnikami mikrofalowych PEM - patrz kolumna 4 "Wykazu manipulacji", załączonego do skargi nr EK-135/06 [2.14] skierowanej do Prezesa R.M. i CBA.

3.3 Raport [2.1] celowo pomija powszechnie znane w literaturze naukowo-badawczej biologiczne problemy odnośnie szkodliwego, długotrwałego oddziaływania mikrofalowych PEM na zdrowie ludzi i organizmów żywych (zwierząt) oraz generowanie całej gamy najcięższych chorób przez te promieniowanie - patrz załączniki nr 5.1 i 5.2 oraz 5.4 do 5.9 przy piśmie nr EK-118/06 [2.1], skierowanym do Ministra Środowiska (w zał.). Tym samym Raport rażąco nie spełnia wymagań Ustawy [2.7], art. 52.1, pkt 5 a).

3.4 Ocena oddziaływania na środowisko sprowadza się w Raporcie [2.1] w zasadzie do obliczeń i graficznej ilustracji rozkładu mikrofalowych PEM o gęstości mocy S >lub= 100 000 [mikroW/m2], czyli > 0,1 [W/m2].

W oparciu o powyższe obliczenia i ilustracje graficzne, sformułowane zostały w Raporcie końcowe sentencje stwierdzające, że w miejscach dostępnych dla ludności gęstość mocy PEM emitowanych przez stację nr 49627 nie przekroczy dopuszczalnej wartości 0,1 [W/m2] to jest 100000 [mikroW/m2] wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 30.10.2003r w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U.03.192. 1883, § 2, ust. 2, Zał. 1, Tabela 2, lp. 7) [2.6] i tym samym stacja ta nie będzie szkodliwie oddziaływać na ludzi i środowisko.

Niestety, stwierdzenia powyższe są fałszywe, nieuprawnione i z naukowego punktu widzenia noszą znamiona oszustwa, co zostało udowodnione w p. 3.4 i p. 4.2 pisma nr EK-118/06 [2.13] skierowanego do Ministra Środowiska (w zał.).

3.5 Jak wynika z treści p. 3.3 i p. 3.4 głównym celem opracowania Raportu [2.1] było stworzenie niezbędnej "podkładki" dla umożliwienia inwestorowi uzyskania Po-stanowień [2.2] i [2.3] oraz "Decyzji uzgodnień środowiskowych" od Pana Burmistrza Miasta Mieroszowa, wymaganych Ustawą [2.7], art. 46.4. Raport musi zawierać taką ocenę jakiej żąda inwestor, gdyż inaczej autorzy Raportu nie otrzymaliby stosownego wynagrodzenia. Ochrona zdrowia społeczeństwa i niszczenie środowiska nie jest brana zupełnie pod uwagę, gdyż Ustawodawca zadbał o to by Autorzy nie ponosili żadnej prawnej odpowiedzialności za treść Raportu.

Jak wspomniano powyżej, podstawowym dokumentem "naukowo-technicznym" do wystawienia Postanowień [2.2] i [2.3] był Raport [2.1]. Błędy prawne i naukowe omówione w p. 3.3 i p. 3.4 zostały przeniesione werbalnie z Raportu [2.1] do Postanowienia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu [2.2] oraz do Postanowienia Wojewody Dolnośląskiego [2.3] i tym samym zgodnie Ustawą [2.7], art. 11 są nieważne.

Stąd też powyższe Postanowienia jak i Raport [2.1] nie mogą stanowić prawnej podstawy do wystawienie Decyzji uzgodnień środowiskowych przez Pana Burmistrza Miasta Mieroszowa - patrz Ustawa [2.7], art. 11, art. 46.4 i art. 56.1.

4. Ocena szkodliwych oddziaływań na środowisko w pobliżu stacji nr 49627

4.1 Szkodliwe oddziaływanie na zdrowie ludzi w budynku mieszkalnym pod nr 142A

a) Zgodnie ze szkicem i obliczeniami wg [2.11], Zał. 6.1, gęstość mocy mikrofalowych PEM w p. "B" na budynku mieszkalnym pod nr 142A będzie wynosić co najmniej:
SB = 34400 [mikroW/m2] = 3,44x104 [mikroW/m2]

b) Organizmy ludzi i wszelkich żywych stworzeń wykształciły w bardzo długim przedziale czasu swoją strukturę i odporność na choroby w warunkach promieniowania elektromagnetycznego globu ziemskiego. Jest to tkzw. elektromagnetyczne "tło naturalne", które powinno być układem odniesienia dla sztucznych źródeł PEM odnośnie progu bezpiecznego oddziaływania na organizm ludzki i środowisko.

Każde PEM emitowane przez stację bazową telefonii cyfrowej, radiowej UKF (i innych technicznych źródeł) drastycznie niszczą "tło" i zmieniają geofizyczne warunki życia, prowadząc w sposób b. powolny, lecz nieunikniony do wzrostu zachorowalności ludności - patrz pismo EK-118/06 [2.13], Zał. 5.1 do 5.9.

c) Zgodnie z opracowaniem [2.15], pkt 14, str. 12, gęstość mocy PEM globu ziemskiego wynosi Sgl = 10-6 [mikroW/m2]. Zatem krotność stosunku gęstości mocy SB wg p. 4.1.a do gęstości mocy Sgl wyniosłaby:

K1 = SB / Sgl = 3,44 x104 /10(-6)= 3,44 x1010 = 34,4 x109 (34,4 miliardów razy).

Czyli ludzie zamieszkujący budynek pod nr 142A byliby bezustannie prześwietlani przez sztuczne mikrofalowe PEM, których gęstość mocy będzie 34,4 miliardów razy wyższa od gęstości mocy PEM naturalnego elektromagnetycznego tła globu ziemskiego !

Z powyższego szacunku widzimy jak brutalnej modyfikacji środowiska naturalnego i geofizycznych warunków życia dokonałaby stacja bazowa nr 49627 w w/w budynku mieszkalnym nr 142A i jego najbliższym otoczeniu.

d) Zgodnie z opracowaniem [2.15] pkt 14, str. 12 oraz REZOLUCJĄ [2.16] str. 2, pkt 3, gęstość mocy PEM w mieszkaniach, szkołach, szpitalach, sanatoriach, internatach, więzieniach, nie powinna ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne przekraczać progu Sgr <lub= 0,01 [mikroW/m2], przy którym zdrowy organizm potrafi samorzutnie naprawiać szkody wyrządzane przez PEM. Krotność stosunku gęstości mocy SB wg p. 4.1 a), do granicznej gęstości (Sgr) ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne ludzi zamieszkałych w budynku pod nr 142A wyniosłaby:

K2 = SB / Sgr = 3,44 x104 /10(-2)= 3,44 x106 (3,44 miliony razy)

Czyli ludzie zamieszkujący budynek pod nr 142A byliby w ciągu całego życia prześwietlani przez PEM o gęstości mocy SB , która będzie 3,44 miliony razy wyższa od granicznej, bezpiecznej gęstości mocy (Sgr), zalecanej przez nieskorumpowane gremia naukowe, niezależne finansowo od technologii mikrofalowej.

e) Jak wynika z powyższych niesłychanie wysokich krotności K1 i K2 w przypadku zrealizowania (wbrew prawu i zdrowemu rozsądkowi) planowanej lokalizacji stacji nr 49627 [2.17], budynek pod nr 142A absolutnie nie będzie się nadawał do dalszego zamieszkiwania. Wtedy to zgodnie z Ustawą [2.8] art. 36, Urząd Miejski w Mieroszowie musiałby pokryć wszystkie koszta związane z zakupem innego równowartościowego domu dla obecnego użytkownika wieczystego. Patrz też Ustawa [2.7], art. 323 i art. 379 w sprawie odszkodowań i prawnej oraz finansowej odpowiedzialności Pana Burmistrza.

4.2 Szkodliwe oddziaływanie na zdrowie pracowników w budynku produkcyjnym "CERALUX" pod nr 142B.

a) Zgodnie ze szkicem i obliczeniami wg [2.11], Zał. 6.1, gęstość mocy mikrofalowych PEM w p. "C" na budynku produkcyjnym pod nr 142B, będzie wynosić co najmniej:
SC = 3750 [mikroW/m2] = 0,375x104 [mikroW/m2]

b) Wykonane analogicznie jak w p. 4.1 obliczenia dają następujące wartości krotności K1 i K2 :

K1 = SC / Sgl = 0,375x 104 /10(-6)= 0,375 x1010 = 3,75x 109 (3,75 miliardów razy).
K2 = SC / Sgr = 0,375 x104 /10(-2)= 0,375 x106 = 375 000 razy

Czyli pracownicy Firmy "CERALUX" byliby prześwietlani przez 8 godzin na dobę przez PEM, których gęstość mocy będzie 3,75 miliardów razy wyższa od gęstości mocy PEM naturalnego tła globu ziemskiego oraz 375000 razy wyższa od granicznej, bezpiecznej gęstości mocy (Sgr), zalecanej przez gremia naukowe, niezależne od technologii mikrofalowej i skorumpowanych polityków.

c) Jak wynika ze stosunkowo wysokich krotności K1 i K2 , w przypadku zrealizowania (wbrew prawu i zdrowemu rozsądkowi) planowanej lokalizacji stacji nr 49627 [2.17], nastapi świadome pogorszenie środowiskowych warunków BHP dla pracowników Firmy "CERALUX", co może w dłuższym przedziale czasu doprowadzić do nasilenia się ciężkich schorzeń i procesów odszkodowawczych od właściciela działki nr 580, który podpisał umowę z inwestorem na udostępnienie gruntu pod budowę masztu stacji nr 49627 [2.17].

4.3 Szkodliwe oddziaływanie na środowisko naturalne wokół stacji nr 49627 [2.17].

a) Zgodnie ze szkicem i obliczeniami wg [2.12], Zał. 6.2, nastąpi silne skażenie gruntów przez mikrofalowe PEM, których najwyższe wartości gęstości mocy wystąpią:
- w p. C przy skrajnym dolnym pochyleniu osi dyfuzora (a1= 150 ) ;
- w p. D przy skrajnym górnym pochyleniu osi dyfuzora (a2= 60 ) ;
- w p. E przy minimalnym odchyleniu kierunku promieniowania o kąt Q1 = 30 od skrajnego dolnego położenia osi dyfuzora (wysoka wartość współczynnika f(Q1).

Dla powyższych kierunków promieniowania, obliczone gęstości mocy PEM na powierzchni ziemi wynoszą odpowiednio (patrz szkic wg Zał. 6.2):

- SC= 21200 [mikroW/m2], odległość od osi anten r1= 154,6 [m], K1 = 21,2 x109 razy;

- SD = 3460 [mikroW/m2], odległość od osi anten r2 =382,7 [m], K1 = 3,46x 109 razy;

- SE = 27200 [mikroW/m2], odległość od osi anten r3=129,4 [m], K1 = 27,2 x109 razy

b) Jak wynika z obserwacji, organizmy zwierząt (np. ptaków) reagują natychmiast ucieczką na zabójcze działanie mikrofalowych PEM o gęstości mocy znacząco wyższej od naturalnego tła elektromagnetycznego globu ziemskiego (Sgl = 10-6 [mikroW/m2]).

Zestawione w p. 4.3a) wartości gęstości mocy i krotności K1 potwierdzają, że grunty i lasy w promieniu ok. 400 [m] od stacji bazowej nr 49627 [2.17], zostaną zamienione w biologiczną pustynię. Tym samym uniemożliwiona zostanie na tym gruncie jaka-kolwiek efektywna hodowla czy agroturystyka. Powyższe spowodowałoby dla Urzędu Miejskiego w Mieroszowie analogiczne skutki prawne i odszkodowawcze dla obec-nego wieczystego użytkownika gruntu, jak omówiono w p. 4.1.e.

5. Końcowe wywody i wnioski

5.1 Raport [2.1] oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi zawiera wady naukowe i prawne, nie spełniając wymagań prawa ochrony środowiska [2.7] - patrz p. 3.1 ł3.4.

5.2 Postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego [2.2] i Wojewody Dolnośląskiego [2.3] oparte zostały pod względem merytorycznym na wadliwym Raporcie [2.1]. Do w/w postanowień zostały przeniesione wady naukowe i prawne z wadliwego Raportu [2.1]. Tym samym Postanowienia te nie spełniają wymagań przepisów ochrony środowiska i zgodnie z Ustawa [2.7] art. 11 są nieważne.

Wskutek powyższych wad, Postanowienia [2,.2] i [2.3] nie mogą stanowić podstawy do wystawienia przez Pana Burmistrza M. Mieroszowa "Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody" na zaproponowaną lokalizację stacji bazo-wej nr 49627 w Unisławiu Śląskim nr 142B - patrz p. 3.5.

5.3 Raport [2.1] i Postanowienia [2.2] i [2.3] godzą w Konstytucję [2.4] w zakresie podstawowych praw obywatelskich i obowiązków władz publicznych (samorządowych i administracyjnych), a w szczególności:

a) Art. 64.2 - gwarancja równego traktowania nieruchomości wszystkich Obywateli;
b) Art. 66.1 - gwarancja do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy;
c) Art. 68.1 - gwarancja ochrony zdrowia;
d) Art. 68.3 - gwarancja szczególnej opieki nad Obywatelami o podwyższonym ryzyku zdrowotnym (dzieci, kobiety w ciąży, osoby niepełnosprawne i w podeszłym wieku);
e) Art. 68.4 - obowiązek władz do zwalczania chorób epidemiologicznych i zapobiegania negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska;
f) Art. 74.1 - zapewnienie przez władze bezpieczeństwa ekologicznego obecnych - i przyszłych pokoleń;
g) Art. 74.2 - obowiązek ochrony środowiska przez publiczne władze.Samorząd i Urząd Miasta Mieroszowa są prawnie umocowane i zobowiązane strzec między innymi powyższych postanowień Konstytucji.

5.4 Planowana lokalizacja stacji nr 49627 [2.17] degraduje wartość użytkową budynku mieszkalnego nr 142A i przynależnego gruntu, powodując dla U.M - Mieroszów poważne skutki odszkodowawcze dla obecnego właściciela - patrz p. 4.1 i 4.3.

5.5 Planowana lokalizacja stacji nr 49627 [2.17] degraduje wartość użytkową budynku produkcyjnego nr 142B oraz zdecydowanie pogarsza warunki BHP dla pracowników Firmy "CERALUX" co może z czasem doprowadzić do utraty zdrowia i procesy odszkodowawcze z właścicielem, który zawarł umowę na dzierżawę gruntu pod budowę masztu - patrz pkt 4.2.

5.6 Planowana lokalizacja stacji nr 49627 [2.17] narusza Ustawę z dn. 07.07.1994r. - Prawo budowlane [2.9] (Dz.U.06.156.1118, art. 66.1, p. 2 i 3 - inwestycja godzi w zdrowie ludzi zamieszkałych pod nr 142A, pracowników Firmy "CERALUX" nr 142B,oraz oszpeca pod względem przyrodniczego piękna chroniony krajobraz wokół Unisławia Śląskiego, pozbawiając go obecnych agroturystycznych walorów.

5.7 Wskutek kompleksu przedłożonych wad prawnych, zdrowotnych i ekonomicznych, wydanie przez Pana Burmistrza "Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody" na zaproponowaną lokalizację stację bazowa tel. cyfrowej nr 49627 w Unisławiu Śl. nr 142B, działka nr 580 nie powinno mieć miejsca.

5.8 W przypadku wyznaczania na terenie Gminy Mieroszów innej lokalizacji stacji nr 49627 o mocy N EIRP = 23205 [W], prosimy zwrócić szczególną uwagę aby odległość od masztu stacji do zabudowy mieszkalnej, siedlisk zwierzyny i cennych drzewostanów wynosiła minimum 1500 [m].

5.9 W związku z niniejszą obszerną opinią i w myśl Ustawy [2.7], art. 33, Stowarzyszenie Ekologiczne "OJCZYZNA" prosi Pana Burmistrza o wystawienie "Postanowienia", przyznającego naszemu Stowarzyszeniu formalnie "prawo strony" w postępowaniu dotyczącym lokalizacji stacji nr 49627 (patrz w zał. przykładowe Postanowienie nr DIM.Oś.7625-38/06 z dn. 09.11.2006r.).

Oczekując na terminową w myśl Kpa art. 35 § 1 odpowiedź, pozostajemy z wyrazami należnego szacunkuZarząd Stowarzyszenia Ekologicznego "OJCZYZNA"

6. Załączniki:

6.1 Obliczenia poziomu skażenia budynków przez mikrofalowe PEM od stacji bazowej telefonii cyfrowej PTC-ERA nr 49627.

6.2 Obliczenia poziomów maksymalnego skażenia terenu przez mikrofalowe PEM od stacji bazowej telefonii cyfrowej PTC-ERA nr 49627.

6.3 Telefonia komórkowa. Masowy eksperyment na ludziach. Mgr inż. radioelektronik M. Kłoszewski, Grzybów/Słubice, styczeń 2005r. (wyciąg)

6.4 RESOLUTION Verabschiedet im Vorfeld zum Bürgerforum "ELEKTROSMOG" des Bundesministeriums für Umwelt am 19.10.1999 Bonn.

6.5 Statut (regulamin) nr R-01/06 Stowarzyszenia Ekologicznego "OCZYZNA" nr R-01/06 z dn. 28.01.2006r.

6.6 Pismo rejestracyjne Starosty SO.5051-I-22-5/2006r. z dn. 07.02.2006r.

6.7 Przykładowe Postanowienie nr DIM.Oś. 7625-38/06 z dn. 09.11.2006r.

Kopie:
1. Państwo Iwona i Maciej Baran, zam. Unisław Śląski nr 142A, 58-350 MIEROSZÓW + zał. nr 6.1 i 6.2

2. Firma "CERALUX" Unisław Śląski nr 142B, 58-350 MIEROSZÓW + zał. nr 6.1 i 6.2

3. a/a