umtsno.de
Stowarzyszenie Ekologiczne Ojczyzna


Walcz z mafią telefonii komórkowej


Prezes Rady Ministrów dr Jarosław Kaczyński

auf iddd.de od 29.03.2007r.

plik oryginalny w całości, .doc, 331,6 KBNasz nr EK- 135/06 Świdnica, data: 28.11.2006r.


Szanowny Pan Prezes Rady Ministrów
dr Jarosław Kaczyński

Al. Ujazdowskie nr 1/3
00-567 WARSZAWA


Strona Skarżąca:
Stowarzyszenie Ekologiczne "OJCZYZNA"

ul. Prądzyńskiego nr 157/4, 58-105 ŚWIDNICA

Strony Przeciwne:

a) Minister Środowiska
ul. Wawelska nr 52/54
00-922 WARSZAWA

b) Minister Zdrowia
ul. Miodowa nr 15
00-952 WARSZAWA

c) Minister Transportu i Budownictwa
ul. Chałubińskiego nr 4/6
00-928 WARSZAWASKARGA

na bezczynność Stron Przeciwnych wobec faktów manipulacji w prawie ochrony środowiska, zdrowia i prawie budowlanym, godzących w środowisko, zdrowie Narodu i Konstytucję RP.

Strona Skarżąca w oparciu o Kpa Art. 225§ 1, art. 227, Ustawę z dn. 27.04.2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U.06.129.902), art. 323, ust. 2 (tekst jednolity z dn. 19.07.2006r.), oraz Regulamin (Statut) Stowarzyszenia nr R-01/06 § 4 ust. 1), zaskarża brak należytego nadzoru i bezczynność Stron Przeciwnych wobec faktów manipulowania prawem ochrony środowiska, zdrowia i prawem budowlanym, które to manipulacje godzą w zdrowie Narodu, środowisko i Konstytucję RP, wyjaśniając i zarzucając jak niżej.

1. Jak widać naocznie, cała Polska pokrywana jest coraz gęstszą siecią stacji bazowych telefonii cyfrowej o coraz potężniejszej mocy emisji mikrofalowych Pól Elektro- Magnetycznych (w skrócie PEM). Emitowane PEM o częstotliwości od 0,9 do 2,1 miliarda drgań na sekundę (Hz), przemieszczają się z prędkością ok. 300 000 km/sek., przenikają przez wszelkie budowle, niszcząc brutalnie naturalne, geofizyczne warunki życia w Polsce.

Bezustannie prześwietlana przez PEM ludność zamieszkała w pobliżu stacji bazowych, traci z upływem lat odporność immunologiczną i zaczyna chorować na najcięższe rodzaje chorób oraz deformacje genetyczne - patrz dowód Nr 5.

2. Operatorzy telefonii cyfrowej, kierując się minimalnymi kosztami inwestycyjnymi i eksploatacyjnymi oraz maksymalnym zyskiem, lokalizują stacje bazowe pośrodku skupisk ludzkich przy pełnej świadomości negatywnych skutków biologicznych dla ludności i środowiska.

3. Nieprawdopodobny na pierwszy rzut oka proceder przedstawiony w p. 1 i 2 jest uprawiany w Polsce od kilku lat z coraz większy rozmachem, dzięki:

3.1 Systematycznym manipulacjom w prawie ochrony środowiska, zdrowia a ostatnio w prawie budowlanym - patrz szczegółowe zestawienie ważniejszych manipulacji i ich skutków dla polskiego Narodu i środowiska wg dowodu Nr 1 (w zał.),

3.2 Fałszywej i nieuprawnionej interpretacji manipulowanego prawa na wszystkich szczeblach administracji, przy milczącym wsparciu Ministerstwa Środowiska i Zdrowia - dowody Nr 3 i Nr 5.

4. Problem rażących nieprawidłowości jak w p. 1-3, został przedstawiony:

4.1 Ministrowi Środowiska - dowody Nr 2 i Nr 5;

4.2 Ministrowi Zdrowia - dowód Nr 3;

4.3 Rzecznikowi Praw Obywatelskich - dowód nr 4.

Jak się domyślamy, zleceniodawcy i wykonawcy manipulacji prawem, znajdują się na najwyższych szczytach władzy państwowej (lub ponad nią), wskutek czego żaden z w/w Wysokich Urzędów nie odważył się dotąd na podjęcie jakichkolwiek działań naprawczych.

5. Prowadzony permanentnie proceder manipulacji i fałszu, przedstawiony w dowodach Nr 1 i Nr 5 rodzi następujące skutki:

a) poniża Polski Naród i godzi w jego niezbywalne prawo do zdrowia i życia;

b) wyzywająco poniża postanowienia naszej Konstytucji zawarte w art. 2; 68.1; 68.3; 68.4; 74.1; 74.2 i 74.4 (prawo do sprawiedliwości, ochrony zdrowia, środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego dla obecnych oraz przyszłych pokoleń);

c) uwłacza powadze naszego obecnego Polskiego Rządu, usiłującego przywrócić w Ojczyźnie zasady Prawa i Sprawiedliwości.

6. W związku z przedłożonymi wyjaśnieniami i zarzutami wg p. 1-5, domagamy się, aby Sz. Pan Premier spowodował:

a) Dokonania (wg kompetencji) przez Ministra Sprawiedliwości i CBA detalicznego zbadania na gruncie dowodu Nr 1, kto jest zleceniodawcą i wykonawcą przedłożonych manipulacji, dla definitywnego przecięcia i rozliczenia ciągnącego się od lat pasma zła;

b) Dokonania (wg kompetencji) przez 3 Przeciwne Strony pilnej naprawy manipulowanego i okaleczonego prawa, przez przywrócenie mocy postanowieniom wyszczególnionym w kolumnie 2, Wykazu wg dowodu Nr 1.

Zagrabione postanowienia muszą być przywrócone Narodowi, nawet w przypadku kolizji z krociowymi zyskami koncernów technologii mikrofalowej i zaleceniami rzeczników tych koncernów z Brukseli, ICNIRP i WHO.

Oczekując na pisemne poinformowanie naszego Stowarzyszenia o spowodowanych przez Pana Premiera działaniach i terminach ich realizacji, pozostajemy z wyrazami najwyższego szacunku


Zarząd Stowarzyszenia Ekologicznego "OJCZYZNA"

Dowody:

1. Nr 1 - Wykaz ważniejszych manipulacji prawem ochrony środowiska, zdrowia i prawem budowlanym, dokonanych w l. 2001-2006, godzących w środowisko i zdrowie Narodu.
2. Nr 2 - Pismo nr STK-04/06 z datą: 2006-01-12, skierowane na ręce Ministra Środowiska.
3. Nr 3 - Pismo nr EK-17/06 z datą: 2006-03-14, skierowane na ręce Ministra Zdrowia.
4. Nr 4 - Pismo nr EK-65/06 z datą: 2006-07-04, skierowane do rąk Rzecznika Praw
Obywatelskich.
5. Nr 5 - Pismo nr EK-118/06 z datą: 04.10.2006r., skierowane do rąk Ministra Środowiska.
6. Nr 6 - Regulamin (statut) Stowarzyszenia nr R-01/06.

Kopie:

1. Centralne Biuro Antykorupcyjne
Pan Minister Mariusz Kamiński

2. Ministerstwo Sprawiedliwości
Pan Minister Zbigniew Ziobro

3. a/a