umtsno.de
Stowarzyszenie Ekologiczne Ojczyzna


Walcz z mafią telefonii komórkowejCentralne Biuro Antykorupcyjne

18.12.2006

plik oryginalny w całości, .doc, 255,8 KB


Nasz nr EK-116/06 Świdnica, data: 28.09.2006r.

Centralne Biuro Antykorupcyjne
Sz. Pan Minister Mariusz Kamiński
Al. Ujazdowskie nr 1/3
00-583 WARSZAWA

Szanowny Panie Ministrze !

W uzupełnieniu punktu 4.7.c) naszego pisma nr EK-86/06 z datą: 2006-08-15, którego kopię skierowaliśmy na Pana ręce, przekazujemy niniejszym udokumentowane zestawienie manipulacji prawnych, godzących w środowisko i zdrowie Narodu w imię merkantylnych interesów technologii mikrofalowej (telefonia cyfrowa, stacje radiowe UKF, stacje telewizyjne itp.).

Powyższe zestawienie powinno ułatwić Państwu spowodowanie podjęcia przedsięwzięć naprawczych przez PT Ministrów Środowiska i Zdrowia.

Oczekując na informację o podjętych przez CBA działaniach w imię obrony Konstytucji RP (art. 2; 68.1; 68.3; 68.4; 74.1; 74.2; i 74.3) i najżywotniejszych obywatelskich praw polskiego społeczeństwa, pozostajemy z wyrazami wysokiego szacunku.

Zarząd Stowarzyszenia Ekologicznego "OJCZYZNA"
Załączniki:

1. Zestawienie manipulacji prawem ochrony środowiska i zdrowia.
2. Ksero n. pisma nr EK-86/06 z datą: 2006-08-16 skierowanego do Min. Środowiska.
3. Ksero n. pisma nr EK-17/06 z datą:2006-03-14 skierowanego do Min. Zdrowia.
4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 05.11.1980r w sprawie zasad ochrony przed elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizujacym, szkodliwym dla ludzi i środowiska (Dz.U.80.25.101).
5. Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dn. 09.08.1972r w sprawie określenia pól elektromagnetycznych w zakresie mikrofalowym oraz dopuszczalnego czasu pracy w strefie zagrożenia (Dz.U.MZiOS.72.17.78).

Kopia: a/aZałącznik nr 1 do pisma nr EK 116/06 z dn. 28.09.2006r.
L.p.
Numer i nazwa aktu prawnego przed manipulacją
Numer i nazwa aktu prawnego po manipulacji Skutki zmanipulowanego prawa wg kolumny 3
1 2 3 4
1

Dz.U.80.25.101


Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 05.11.1980r. w sprawie szczegółowych zasad ochrony przed elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym, szkodliwym dla ludzi i środowiska.

Dz.U.03.192.1883

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 30.10.2003r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów.

-
a) Tytuł, § 1 i § 2 wyraźnie podkreślały szkodliwe oddziaływanie PEM na zdrowie i środowisko. a) W tytule i całej treści aktu prawnego celowo wycięto informację o szkodliwym oddziaływaniu PEM na zdrowie i środowisko. a) Celowo zamierzone wprowadzenie w błąd opinii publicznej i użytkowników telefonów komórkowych. Podciągnięcie mikrofalowych nadajników PEM pod inwestycje "UŻYTKU PUBLICZNEGO", a więc przyjaznych dla zdrowia i środowiska.
b) § 5.2 Na obszarach skażonych mikrofalowymi PEM o gęstości mocy 0,025÷0,100 [W/m2] dopuszczono tylko okresowe przebywanie ludzi. b) W § 2.2, Zał. 1, Tabl.2, lp. 7 dla obszarów stałego pobytu ludzi (mieszkania, szpitale, domy dziecka, domy starców itp) dopuszczono gęstość mocy PEM < 0,100 [W/m2]. b) Drastyczne podwyższenie dopuszczalnych norm gęstości mocy PEM obowiązujących w zasadzie dla 8-godzinnego dnia pracy w zakładach przemysłowych i ich rozciągnięcie na całą ludność, bez ograniczenia czasu ekspozycji (prześwietlania ludzi).
c) § 5.2 Na obszarach gdzie zlokalizowane były mieszkania, szpitale, domy dziecka, domy starców, itp., gęstość mocy PEM nie mogła przekraczać 0,025 [W/m2]. c) W § 2.2, Zał. 1, Tabl.2, lp. 7 dla obszarów stałego pobytu ludzi (mieszkania, szpitale, domy dziecka, domy starców itp) dopuszczono gęstość mocy PEM < 0,100 [W/m2], co stanowi wzrost aż o 400% !. c) Umożliwienie operatorom telefonii cyfrowej i innych nadajników na nieograniczone w czasie prześwietlanie Polaków przez PEM o gęstości mocy < 0,1 [W/m2] to jest 100 000 [mikrowat/m2]. Promieniowanie to o częstotliwości 900 milionów Hertzów, przemieszcza się z prędkością 300 000 km/sek, przenika przez mury budowli i nie ma przed nim ucieczki.
- d) Ogólnikowa redakcja kluczowych pojęć jak:
- "dopuszczalna gęstość mocy PEM",
- "ludność",
- "miejsca dostępne dla ludności".
d) Dzięki ogólnikowej redakcji, umożliwiono
operatorom i ich zleceniobiorcom fałszywe in-terpretacje w raportach oddziaływania na ludzi
i środowisko jak:

- fałszywe utożsamianie dopuszczalnej gęstości mocy PEM z gęstością nieszkodliwą dla zdrowia;
- skandaliczne podciąganie pod pojęcie "ludność": kobiet w ciąży, dzieci, starców, osób schorowanych i niepełnosprawnych;
- skandaliczne podciąganie pod pojęcie "miejsca dostępne dla ludności": sypialni, łóżek szpitalnych, sanatoryjnych, domów starców, dziecka itp.

Powyższe manipulacje przy korupcyjnym wsparciu administracji wszystkich szczebli, umożliwiają operatorom lokalizację nadajników PEM pośród skupisk ludności, rozpaczliwie broniącej prawa do zdrowia i życia.
2 Dz.U.01.62.627

Ustawa z dn. 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska.
Dz.U.05.113.954

Ustawa z dn. 18.05.2005r. o zmianie Ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz innych ustaw.
-
a) Art. 180 p. 5, art.181 p. 6, art. 234-236 wymagały uzyskania przez operatora pozwolenia na emisję PEM, oraz ustalały szczegółowe procedury broniące ludność przed nadmiernymi PEM.
a) Art. 1, lp.71, 72, 93 - wycięto całkowicie postanowienia wg kolumny 2, pkt 2a. a) Pogłębienie samowoli eksploatacyjnej operatorów PEM, pogłębienie chaosu ewidencyjnego w zakresie czynnych nadajników PEM i mocy emitowanych w Polsce PEM.

Patrz Informacja o wynikach kontroli NIK nr KSR 41015 /04, nr ewid. 113/2005/PO4117/KSR, zatw. dn. 10.08.2005r. przez Prezesa NIK (internet).
3 Dz.U.MZiOS.72.17.78

Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dn. 09.08.1972r. w sprawie określenia pól elektromagnetycznych w zakresie mikrofalowym oraz dopuszczalnego czasu pracy w strefie zagrożenia.
M.P.01.47.782

Obwieszczenie Rady Ministrów z dn. 18.12.2001r. w sprawie wykazu uchwał Rady Ministrów, zarządzeń i innych aktów normatywnych Prezesa Rady Ministrów, ministrów i innych organów administracji rządowej, które utraciły moc z dn. 30.03.2001r.
-
a) § 2, p. 2) ustalał, że dopuszczalny czas przebywania pracowników w strefie zagrożenia PEM o częstotliwości 300-3000 MHz oblicza się ze wzoru:
t = 32/p2 , gdzie:
t ? oznacza czas przebywania [godz],
p ? oznacza średnią gęstość mocy
PEM w [W/m2].
Dla gęstości mocy p < 0,1 [W/m2] jaka może panować pod stacją bazową wg Dz.U.03.192.1883 § 2.2, Zał. 1, Tabl.2, lp. 7 , czas zamieszkiwania Polaka pod taką stacją nie powinien przekraczać :
t = 32/(0,1)2 = 3200 [h]~134 dni
Po tym okresie czasu powinna następować zmiana miejsca mieszkania poszkodowanej osoby.
Zgodnie z Załącznikiem do "Obwieszczenia", pod poz. 44 wycięto całkowicie Dz.U.MZiOS.72.17.78, nie ustanawiając w zamian żadnego prawnego aktu dla ochrony zdrowia i życia, rzucając polski Naród na pastwę operatorów nadajników PEM (telefonia cyfrowa, nadajniki radiowe UKF, stacje telewizyjne itp ). Uniemożliwienie Polakom ubiegania się o odszkodowania od zagranicznych operatorów, którzy podstępnie pobudowali nadajniki PEM pod ich domami (utrata zdrowia, utrata wartości mieszkań i działek budowlanych w otoczeniu nadajników PEM).
4 Dz.U.83.65.294

Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 18.11.1983r. w sprawie chorób zawodowych.
Dz.U.02.132.1115

Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 30.07.2002r. w sprawie wykazu chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w sprawie tych chorób.
-
a) Zgodnie z Załącznikiem do "Rozporządzenia" lp.19, do chorób zawodowych zaliczano: " Choroby centralnego układu nerwowego, układu bodźcowo-twórczego i przewodzącego serca oraz gonad, wywołane działaniem PEM". a) W załączniku do "Rozporządzenia" wycięto z wykazu chorób zawodowych, choroby powodowane przez PEM. a) Uniemożliwienie Polakom ubiegania się o odszkodowanie od zagranicznych operatorów za utracone zdrowie i nabyte kalectwo przy rozruchu, remontach i konserwacji nadajników PEM.