umtsno.de
Stowarzyszenie Ekologiczne Ojczyzna


Walcz z mafią telefonii komórkowej


auf iddd.de od 13.07.2007r.

plik oryginalny w całości, .doc, 171,8 KB


Minister Środowiska
Sz. Pan Prof. dr hab. Jan Szyszko

ul. Wawelska nr 52/54
00-922 WARSZAWA

Nasz nr EK- 99/07 Świdnica, data: 29.06.2007r.


Dot.: zaopiniowania projektu zmian w Rozporządzeniu R.M. z dn. 09.11.2004r. w zakresie ochrony ludności i środowiska przed mikrofalowymi Polami Elektro-Magnetycznymi (PEM) o nadmiernej gęstości mocy

W związku z ogłoszonym w Internecie zaproszeniem do społecznej konsultacjii nad projektem zmian jak w nagłówku oraz w oparciu o n/w umocowania i zachęty prawne:
a) Statut (regulamin) Stowarzyszenia Ekologicznego "OJCZYZNA" nr R- 01/06 z dn. 28.01.2006 r., § 4, pkt 1),
b) Kodeks Postępowania Administracyjnego - art. 28, art. 29,
c) Ustawa z dn. 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska, art. 31, art. 323.2 (Dz.U. 06.129.902), przedkładamy poniższą opinię i kategoryczny sprzeciw odnośnie proponowanych zmian do § 2.1, pkt 7) i § 3.1, pkt 8) Rozporządzenia R.M. wg Dz.U.04.257.2573.

Opinia
1. Zgodnie z Rozp. Rady Ministrów z dn. 09.11.2004r. (Dz.U.04.275.2573) § 2.1, pkt 7), obowiązuje odnośnie sporządzania raportu oddziaływania nadajników mikrofalowych PEM na zdrowie ludzi i środowisko następujące postanowienie:
"§ 2.1 Sporządzanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wymagają następujące rodzaje przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko:
7) instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, emitujące pola elektromagnetyczne. Których równoważna moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż NEIRP = 100 [W], emitujące pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz"


2. Wg przedłożonego projektu zmian do § 2.1, pkt 7), raport odnośnie szkodliwego oddziaływania nadajnika mikrofalowych PEM na zdrowie ludzi i środowisko byłby opracowywany w przypadku emisji przez 1 antenę rozsiewczą mocy NEIRP > 2000 [W]. Ponieważ na maszcie stacji bazowej instalowane są z reguły co najmniej 3 anteny rozsiewcze, to stacja o łącznej mocy 3 x 2000 = 6000 [W] nie będzie wymagała opracowywania raportu i jego oceny w postępowaniu administracyjnym.

Zatem zgodnie z powyższą manipulacją, liberalizacja ochrony zdrowia ludności i śro-dowiska w Polsce przed nadmiernymi mikrofalowymi PEM wyniesie :
L = 6000 [W]/100 [W] x 100% = 6000 %,

rzucając całkowicie polskie społeczeństwo wokół nadajników na pastwę technologii mikrofalowej.

Równocześnie nastąpi pogłębienie ubezwłasnowolnienia Polskiego Rządu, który przy wystąpieniu epidemiologicznej zachorowalności ludności wokół nadajników PEM nie będzie mógł wyegzekwować od operatorów jakiegokolwiek odszkodowania na leczenie i rehabilitację Polaków.
Analogiczne zastrzeżenia i konsekwencje dotyczą proponowanych zmian do § 3.1, pkt 8) Rozporządzenia R.M. jak w nagłówku.

3. Jak wynika z p. 2, przedłożony do konsultacji projekt zmian stanowi konsekwentną (w zakresie PEM) kontynuację korupcyjno-przestępczych manipulacji technologii mikrofalowej w imię maksymalnych zysków zagranicznego kapitału i absolutnego bezprawia lokalizacyjnego nadajników PEM, zestawionego w n. skardze nr EK-135/06 z dn. 28.11.2006r., skierowanej na ręce Sz. Pana Prezesa Rady Ministrów (w zał.).

4. Dla powstrzymania narastającego zła i krzywdy Polaków, kopiami niniejszej opinii prosimy:

a) Sz. Pana Prokuratora Generalnego o maksymalne przyspieszenie postępowania w sprawie kompleksowego załatwienia naszej skargi nr EK-135/06;

b) Sz. Pana Prezesa Partii Prawa i Sprawiedliwości o pełną determinację i wsparcie działań Prokuratora Generalnego, celem przywrócenia Polskiemu Narodowi zagrabionych postanowień prawa, wyszczególnionych w kolumnie nr 2 "Wykazu", załączonego do skarg nr EK-135/06.

Żywimy nadzieję, że za rządów PiS-u, zwycięży w końcu Prawo i Sprawiedliwość.Zarząd Stowarzyszenia Ekologicznego "OJCZYZNA"Załączniki:

1. Skarga Stowarzyszenia Ekologicznego "OJCZYZNA" nr EK-135/06 z dn. 28.11.2006r., skierowana na ręce Pana Prezesa Rady Ministrów i CBA.

2. Tragiczny apel PT Mieszkańców Słupska z dn. 18.09.2006 r., skierowany na ręce Pana Ministra Zdrowia.

3. Statut nr R-01/06 z dn. 28.01.2006r.

Kopie:

1. Prezes Partii "Prawo i Sprawiedliwość"
Sz. Pan dr Jarosław Kaczyński
ul. Nowogrodzka nr 84/86
02-018 WARSZAWA + zał. poz. 1 i 2

2. Minister Sprawiedliwości
Prokurator Generalny
Sz. Pan Zbigniew Ziobro
Al. Ujazdowskie 11
00-950 WARSZAWA + zał. poz. 1 i 2

3. Minister Zdrowia
Sz. Pan Prof.dr hab. Zbigniew Religa
ul. Miodowa nr 15
00-952 WARSZAWA + zał. poz. 1 i 2

3. a/a