umtsno.de

Dla waszych wpisów i kontaktów księga i notes: "Przeciwko masztom telefonii komórkowej"


Przeciwdziałanie budowie i użytkowaniu urządzeń emitujących promieniowanie elektromagnetyczne w sytuacjach, gdy ich zastosowanie jest szkodliwe dla zdrowia i życia
Do:
Rzecznik Prawa Obywatelskich
Sz. Pan Dr Janusz Kochanowski
Al. Solidarności 77
00-090 Warszawa

(+ 48 22) 55 17 700
rzecznik@rpo.gov.pl

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rybnik 2006-11-18
Przeciwdziałania Elektroskażeniom
"Prawo do Życia"
z siedzibą w Rzeszowie
Adres do korespondencji:
ul. Bracka 16A, 44-251 Rybnik

Sz. Pan Dr Janusz Kochanowski
Rzecznik Praw Obywatelskich
Al. Solidarności 77
00-090 Warszawa

Dotyczy: dyskryminacji obywateli Polski oraz stowarzyszeń w sprawach dotyczących wydawania decyzji oraz uzgadniania budowy lub rozbudowy stacji bazowych telefonii komórkowej przez organy administracji publicznej i rządowej.

poprzyj tą petycję !

Wnoszę o pilne wyjaśnienie, dlaczego organy administracji publicznej, rządowej w całej Polsce, a szczególnie Ministerstwo Środowiska, Główny Inspektor Sanitarny i Państwowe Wojewódzkie Inspektoraty Sanitarne (szczególnie we Wrocławiu, Bydgoszczy, Katowicach i Rzeszowie) dyskryminują nas Polaków jak również polskie stowarzyszenia w postępowaniach dotyczących budowy i rozbudowy stacji bazowych telefonii komórkowych, odrzucając nasze wnioski dowodowe.

Z dotychczasowego postępowania powyższych instytucji jednoznacznie wynika, że w całości przyjmują one, iż tylko operatorzy telefonii komórkowej (notabene firmy zagraniczne) mają pełne prawo uczestniczyć w w/w postępowaniach i składać wnioski dowodowe, a wnioski te w praktyce są przyjmowane jako jedyna podstawa wydawania decyzji i postanowień -bez rozpatrzenia całości dostępnego materiału dowodowego.

Zwracam w tym miejscu uwagę na następujące zapisy Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.:

Art. 30.

Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna,
a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych.

Art. 31.

1. Wolność człowieka podlega ochronie prawnej.
2. Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje.
3. (1) Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publiczne-go, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.

Art. 32.

1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.
2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

Omawiany sposób postępowania wymienionych we wstępie instytucji stanowi jawne pogwałcenie wyżej cytowanych przepisów Konstytucji i jest wyrazem dyskryminacji. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przeciwdziałania Elektroskażeniom "Prawo do życia" wyraża stanowczy, ostry sprzeciw wobec takich praktyk. Jest to zamach na demokratyczne prawa obywateli Polski, organizacji pozarządowych i tym samym jest jednoznacznym faworyzowaniem obcego kapitału, które kojarzy się z praktykami monopolistycznymi i z korupcją.

Proszę Rzecznika Prawa Obywatelskich o wyjaśnienie tej oczywistej dyskryminacji z wskazaniem jej przyczyn, jak również nagłośnienie sprawy, ponieważ zwykły obywatel czy też stowarzyszenia różni się od obcych firm telekomunikacyjnych jedynie tym, że nie dysponuje ogromnymi zasobami finansowymi. W roku 1989 w Polsce doszło do zmian, które przywróciły Polakom demokratyczne prawa, jednakże aktualnie faktycznie nas ich pozbawiono na rzecz obcego kapitału (np. ERA GSM - firma całkowicie niemiecka).

Za Pana pośrednictwem apeluję też do Premiera Rzeczypospolitej Polskiej Jarosława Kaczyńskiego i Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego: Pomórzcie nam odzyskać to, czego nas pozbawiono. Chcemy demokratycznego państwa i równouprawnienia a nie dyskryminacji.

Mam nadzieję, że Rzecznik Praw Obywatelskich podejmie stosowne kroki, co przyczyni się do tego, iż polscy obywatele i stowarzyszenia będą mogły, korzystając z pełni swoich uprawnień, walczyć o prawo do zdrowia i życia - aż do zwycięstwa.

Z poważaniem

Prezes Zarządu OSPE
"Prawo do życia"

Zbigniew Gelzok

Niżej podpisany
Zbigniew Gelzok
OSPE "Prawo do Życia"
44-251 Rybnik
gelzok@wp.pl